All articles abouts 5153

ขอวีซ่ายุโรปไม่ใช่เรื่องยาก

Oct 4, 2017

ยุโรปดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่อยากจะไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต แต่ด้วยเรื่องความยากในการเตรียมตัวเรื่องการขอvisa ขั้นตอนต่างๆที่ดูยุ่งยาก เลยอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการไปเที่ยว วันนี้ทัวร์ครับเลยจะมาช่วยเรื่องการเตรียมตัวไปยุโรป บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นกันก่อน วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้า - ออกในกลุ่มประเทศในโซนยุโรป มีทั้งหมด 26 ประเทศ ที่สามารถเดินข้ามแดนโดยที่ไม่มีด่านตรวจสามารถเดินทางได้แบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศ วีซ่าเชงเก้นมีแบบไหนบ้าง 1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท “A”) เป็นวีซ่า transit กรณีที่มีการต่อเครื่อง หรือ แวะประเทศในเชงเก้นในระยะสั้นๆ แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้ 2.วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท “B”) วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 5 วัน 3.วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท “C”) การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขอวีซ่าประภทนี้ เป็นวีซ่าระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถอยู่ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาครึ่งปี 4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (ประเภท “D”) วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่เราขอไปเท่านั้น หลายคนสงสัยว่าถ้าไปหลายประเทศจะไปขอวีซ่าประเทศไหนดี ? 1.ถ้าเดินทางไปหลายประเทศให้ขอวีซ่าประเทศที่ไปอยู่นานที่สุด 2.ถ้าเดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก ขั้นตอนการทำ " วีซ่าเช็งเก้น " เลือกแผนเดินทาง เลือกโปรแกรม กับทัวร์ครับ เตรียมเอกสารการทำวีซ่า นัดวันเพื่อไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูต รอผลวีซ่า 15 -20 วันทำการ *เอกสารที่ต้องเตรียม * แบบฟอร์มคำร้องขอยื่นวีซ่าประเทศที่จะไป รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ หนังสือเดินทางเล่มจริง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน) เอกสารทางการเงิน ยุโรปตะวันออก สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เดือนต้องมีเงินเข้าออก ทุกเดือน ต้องเป็นบัญชีออมทรพัย์เท่านั้น (ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวต้องขอ statement ย้อนหลัง) ควรมี เงินขั้นต่ำ 6 หลัก ยุโรปตะวันตก ต้องขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีออม ทรัพย์เท่านั้น Bank certificate (หนังสือรับรองเป็นสถานะ ทางการเงิน และเป็นบัญชีเดียวกันกับ statement) ควรมี เงินขั้นต่ำ 6 หลัก กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้อื่น ต้องเป็น พ่อ-แม่ , สามี-ภรรยา หรือบุตร กรณีที่เป็นพี่น้อง ต้องเป็นพ่อ-แม่เดียวกัน นามสกุลเดียวกัน เอกสารที่ต้องใช้ statement บัญชีของผู้รับรอง Bank guarantee (หนังสือที่รับรองให้ผู้อื่น) ชื่อผู้รับรองกับคน guarantee ต้องตรงกับพาสปร์ต 5.สำเนาเอกสาร 5.1 สำเนาบัตรประชาชน ( เด็กอายุต่ำกว่า 15 ต้องมีใบสูติบัตร ) 5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 5.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 5.4 สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า 5.5 หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) เกษียรอายุ ( 60 ปี ) ไม่ต้องใช้เอกสารรับรองการทำงาน กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต้องเขียนหนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ) แพ็คเกจทัวร์ ยุโรป

อ่านเพิ่มเติม