ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3617

ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน อุทยานป่าหิน เขาซีซาน บิน MU

ทัวร์จีน

จีน

China Eastern Airlines

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ป่าหินสือหลินเซี่ย
ถ้ำจิ่วเซียง
เขาซีซาน
ถ้ำหลงเหมิน
ตำหนักทองจินเตี้ยน
ห้างวอลมาร์ท
วัดหยวนทง
Package full banner desktop
  Back to top

(SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 1 วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.45-18.50) X X  ENJOYING HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 2 ร้านหยก-ร้านใบชา-คุนหมิง-อุทยำนป่ำหิน (รวมรถรำง)-ถ ำ้จิ่วเซียง    BOSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 3 เขำซีซำน-ประตูมังกร (รวมรถรำง)-ร้านผ้าไหม ต ำหนักทองจินเตีย้น-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อสิระช้อปป้ิงห้ำงวอลมำร์ทหรือถนนคนเดิน    ENJOYING HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 4 วดัหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU741:13.30-14.35)   X กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จ านวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 2 ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 16-19 กมุภำพนัธ์ / 16-19 มีนำคม 2560 วนัแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง 12.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 15.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU 742  18.50 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล ยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดูใบไม้ผล ิ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง  พกัที ่ ENJOYING HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัทีส่อง ร้านหยก-ร้านใบชา-คุนหมิง-อุทยำนป่ำหิน (รวมรถรำง)-ถ ำ้จิ่วเซียง เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า น าท่านแวะ ร้ำนใบชำ ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนป่ำหิน (รวม รถรำง) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) คนดั้งเดิมไดก้ล่าวไวว้า่ “ หำกคุณมำ เยือนคุนหมิง โดยปรำศจำก กำรชมป่ำหิน จะเป็นกำรเสียเวลำเปล่ำ ” เพราะแทท่ี้จริงแล้ว ป่าหินเป็นหน่ึงใน สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัหน่ึงของมณฑลยูนนาน ทั้งยงัเป็นป่าหินท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก มีอาณาเขต กวา้งขวางถึง 40,000 ไร่ ซ่ึง สมยัก่อนเป็นเพียงหินปูนท่ีอยูใ่ตผ้ืนน ้าแต่เม่ือเปลือกโลกเกิดการดนัตวั สูงข้ึน จึงกลายเป็น ป่าหิน ท่ีผุดข้ึนเหนือผืนดินและการกดัเซาะของสายฝนท่ีตกลงมา ท าให้หินมี รูปทรงแตกต่างกนัไป เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ำจ่ิวเซียง ชมความงามของหินงอกหินยอ้ยรูปร่างแปลกตา ซ่ึงก็เกิดจากการกดั เซาะของน ้าและการกดัเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนท าใหเ้กิดเป็นโพรงถ ้า ภายในถ ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนัง่เรือชมความสวยงามของช่องแคบชัง่อินเสีย ทั้งสองขา้งเป็นหน้าผาท่ีมีความสูงถึง 150 เมตร ส่วนท่ีสองจะเป็นถ ้ าธรรมชาติซ่ึงเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของคนเผ่าน้อยในสมยัก่อน ส่วนท่ี สามจะเป็นถ ้ าน ้ า ในถ ้ าประกอบด้วยน ้ าตกสามีภรรยา แปลงนาขั้นบนัไดร้อยชั้น ความน่าสนใจ นอกจากรูปร่างท่ีสวยงามของตวัหินแลว้ ยงัมีการจดัแสงสีสลบัไปมา ทั้งเขียว แดง เหลือง น ้ าเงิน ท าใหใ้นถ ้าจ่ิงเซียงกลายเป็นอีกโลกหน่ึงท่ีอยูใ่ตผ้นืพิภพ ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  พกัที ่ BOSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัทีส่ำม เขำซีซำน-ประตูมังกร (รวมรถรำง)-ร้านผ้าไหม-ต ำหนักทองจินเตีย้น-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อสิระช้อปป้ิงห้ำงวอลมำร์ทหรือถนนคนเดิน เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เขำซีซำน ถึงเชิงเขา น าท่าน น่ังรถรำง สู่ประตูทางเขา้ จากนั้นเดินข้ึนบนัไดเพื่อ ข้ึนสู่ ประตูมังกร ซ่ึงถือกนัวา่เป็นประตู แห่งโชคลาภและความมัน่คงเป็นประตูสิริมงคลตามความ เช่ือของชาวจีนโบราณ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ใครไดเ้ดินผา่นประตูน้ีจะมีโชคลาภเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ี (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 3 สวยงามของทะเลสาบเทียนฉือ จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ใหท้่าน ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...อาหารไทย บ่ำย น าท่านชม ต ำหนักทองจินเตี้ยน นับได้ว่าเป็นต าหนักท่ีใหญ่ท่ีสุดและอนุรักษ์ได้ดีท่ีสุดของจีน ความงดงามและโดดเด่นของต าหนกัทองท าให้ต าหนกัทองไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น “สถานท่ีงดงามของ เมืองคุนหมิง” น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาด พิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศ ในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้น อิสระช้อปป้ิง ห้ำงวอลมำร์ท หรือ ถนนคนเดิน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...สุกีเ้ห็ด+น ้าจ้ิมไทยรสเด็ด  พกัที ่ ENJOYING HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัทีส่ี่ วดัหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัหยวนทง ซ่ึงเป็น “วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครคุนหมิง” มีประวติัความ เป็นมายาวนานกวา่ 1,200 ปี น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปจ ำลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศไทย เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั บริกำรอำหำรชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่ำนละ 1 ชุด 13.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU 741  14.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.............. ************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป ***) หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ พื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้ำนใบชำ, ร้ำนหยก, ร้ำนผ้ำไหม, นวดฝ่ำเท้ำ(บัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก ท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง **ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 4 ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ 2 ท่ำนรำคำท่ำนละ (ไม่มีรำคำเด็ก) พกัเดีย่ว จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ วนัที่ 16-19 กมุภำพนัธ์ 2560 14,888 บำท 2,500 บำท วนัที่ 16-19 มีนำคม 2560 14,888 บำท 2,500 บำท ไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ/ไม่มีรำคำเด็ก ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท (ซ่ึงต้องเดินทำงไปและกลบัพร้อมหมู่คณะเท่ำน้ัน)  กรณทีีไ่ม่สำมำรถย่ืนวซ่ีำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ บริษัท ฯ มีควำมจ ำเป็นต้องย่ืนวซ่ีำเดี่ยว (ปกติ 4 วนัท ำกำร) ต้อง ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ท่ำนละ 700 บำท)  กรณทีีท่่ำนต้องกำรให้ย่ืนวซ่ีำเดี่ยว (ปกติ 4 วนัท ำกำร) ต้องช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ท่ำนละ 700 บำท) หมำยเหตุ : ทั้งนี ้อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน  ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  น ้ าหนกัสัมภาระท่านละ 2 ใบ มีน ้ าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ (เท่ากบั 46 กิโลกรัม) , ค่าประกนัวินาศภยั เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม ธรรม์ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 5 หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง กำรประกนัไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้ อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม เง่ือนไขในกรมธรรม ์ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม  ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์และคนขับรถ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่)  ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน เง่ือนไขกำรให้บริกำร 1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่ำน มี หัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ ว่าท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียก เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน รายการเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 6. กำรยกเลกิ 6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตี ค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 6 หมำยเหตุ 1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ เหมาะสม 2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น 9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำง 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้) 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และตอ้ง ไม่ใช่ สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกุดโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง หนังสือเดินทำง (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 7 4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมพ่อและแม่ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) และส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด ทะเบียน) - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ,ส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด ทะเบียน) ,ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง ควำมสัมพันธ์ว่ำ เกี่ยวข้องกับผู้เดินทำงอย่ำงไร และต้องมีลำยเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อ ำเภอหรือเขตเท่ำน้ัน และ - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมญำติ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด),ส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงควำมสัมพนัธ์ ว่ำ เกีย่วข้องกบัผู้เดินทำงอย่ำงไร ต้องมีลำยเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรือเขตเท่ำน้ัน - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน - ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนำมสกุล (ถ้ำมี) - ในกรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 6.เอกสำรทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง 7. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูล เทจ็ อำจมีกำรระงับกำรออกวซ่ีำ เล่มทีม่ีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 9. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ เปลีย่นระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน จะตอ้งรั บผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 11. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ (กรุณำสอบถำมข้อมูลเพิม่เติมกบัทำงบริษัทฯ)  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ ท างานใน ประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้  หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิม่ 3,560 บำท  หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิม่ 100 บำท เอกสำรทีต้่องเตรียม 1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้- ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 8 2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 3.ใบอนุญาตการท างาน 4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบั ร้านท่ีแปล) สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้ 3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 1,050 บำท (ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) **กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน (SHMUKMG2) คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ ้าจ่ิวเซียง 4D3N (MU) ก.พ.-มี.ค. 60 (Girl-211116) 9 ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! **เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน **กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) ( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน  หม้ำย  หย่ำ  ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ช่ือคู่สมรส ........................................................................................................................................................................................ ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ........................................................................................................................................................................................ ...................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ........................................................................................................................................................................................ ................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...................................................................... ต ำแหน่งงำน..................................................................................................................................................... ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………................….....………………… .........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร.............................. (ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล โดยตรงกับท่ำน) ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี........................... ถึง วนัที.่......................เดือน...............................ปี............... ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี........................... ถึง วนัที.่......................เดือน...............................ปี............... รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... RELATION................................................................................................................................................................... 2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................................ RELATION................................................................................................................................................................... หมำยเหตุ กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทีท่ ำงำน มือถือ บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) ** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

02-013-5353