ใบอนุญาต 11/08029
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เที่ยว 5 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3627

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ บิน XJ

ทัวร์จีน

จีน

Thai AirAsia X

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.ซีโอ จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

มหานครเซี่ยงไฮ้
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เมืองอู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ไข่มุกจีน
มหานครเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน หรือ หาดว่ายทาน

  Back to top

(SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 1 วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 1 กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) X X X 2 สนำมบินดอนเมือง-เซ่ียงไฮ้ (XJ760 : 00.15-05.30) หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย    SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 3 ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซำน (รวมรถรำง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซ่ียงไฮ้-ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ ทำวเวอร์ (ช้ัน 118)    PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 4 ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลำดเฉิงหวงัเมี่ยว-ร้านหยก    WANXIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 5 เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ761 : 06.50-10.15) ✈ X X รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยงัไม่รวม  ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 /ทริป/ต่อท่ำนในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำ ทัวร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่)  ค่ำวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 2  ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกมุภำพนัธ์ – มถุินำยน 2560 วนัแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ (Terminal 1) ช้ัน 3 ประตู 1 แถวที ่2 สำยกำรบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง-เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 00.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ760  (บริกำร Snack Box บนเคร่ือง) 05.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็น ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่า กั้นโดยแม่น ้าหวงผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑล เจ๋อเจียง มีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียง แห่งหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บ่ำย น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ) ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ไปทัว่โลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน ้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่อง ทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา) น าท่านชม หมู่บ้ำนใบชำ ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมี ช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ให้ท่านไดชิ้มชา จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ถนนโบรำณเหอฟังเจ่ีย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พกัที ่SHUNCHANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัทีส่ำม ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซำน(รวมรถรำง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซ่ียงไฮ้ ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ ทำวเวอร์ (ช้ัน 118) เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่านแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ “ เซ่ียงไฮน้อ้ย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบ ไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉิน เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....ซ่ีโครงหมูอู๋ซี บ่ำย น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซำนต้ำฝอ (รวมรถรำง) ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่เขตเขามา้ริมทะเลสาบ ไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองส าริดท่ีมีความสูงถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนั ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและ น่าเล่ือมใสยิ่ง เป็นพระยนืทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าท่านแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุก บ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้ าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำ (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 3 เดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบ ฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” จากนั้นน าท่าน ขึน้ตึก เซ่ียงไฮ้ ทำวเวอร์ (ช้ัน 118) ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน อยา่งตึก จินเม่ำ ทำว เวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบนัครองต าแหน่งตึกท่ีสูง ท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา พกัที ่PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัทีส่ี่ ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน-ถนนนำนกงิ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลำดเฉิงหวงัเมี่ยว-ร้านหยก เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูป ต่าง ๆ ต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาว จากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปี แห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนำนกิง ศูนยก์ลางส าหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้รวมทั้งห้างสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงั กวา่ 10 หา้ง เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว ไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษา แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน น าท่านสู่ ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ท าเป็นร้านขายของ มีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้าน ขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม ร้ำน หยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร พกัที ่WANXIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว วนัที่ห้ำ เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินผู่ตง 06.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ761 (พเิศษ..บริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง) 10.15 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     ******************************* ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ     (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 20 ท่ำนขึน้ไป ***) (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 4 หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ พื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้ำนไข่มุก, หมู่บ้ำนใบชำ , ร้ำนผ้ำไหม, ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ (บัวหิมะ) , ร้ำนหยก ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียน ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำน ละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง **ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** บินตรง เซ่ียงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วนั 3 คืน ก าหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็อายุ ต า่กว่า 18 ปี พกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ วนัที่ 10-14 / 17-21 / 24-28 ก.พ. 60 9,888 บำท 11,888 บำท 4,000 บำท วนัที่ 03-07 / 10-14 / 17-21 / 22-26 23-27 / 24-28 / 28 มี.ค.- 01 เม.ย. 60 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 60 10,888 บำท 12,888 บำท 4,000 บำท วนัที่ 31 มี.ค. – 04 เม.ย. / 05-09 / 07-11 08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 21-25 เม.ย. 60 11,888 บำท 13,888 บำท 4,000 บำท วนัที่ 28 เม.ย. – 02 พ.ค. / 03-07 พ.ค. 60 12,888บำท 14,888 บำท 4,000 บำท วนัที่ 05-09 / 12-16 / 19-23 พ.ค. 60 10,888 บำท 12,888 บำท 4,000 บำท วนัที่ 09-13 / 23-27 มิ.ย. 60 10,888 บำท 12,888 บำท 4,000 บำท รำคำพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 5 ** ลูกค้ำทีบิ่นกบัสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มเีง่ือนไขเพิม่ตำมรำยละเอยีดด้ำนล่ำง ** 1. สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบกำรจองที่น่ังเป็นแบบสุ่มที่น่ังว่ำง อำจจะท ำให้ครอบครัวที่มำ ด้วยกันไม่ได้น่ังติดกัน หำกลูกค้ำท่ำนใดประสงค์จะจองที่น่ังติดกันจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร ซ้ือทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้ (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 6 หมำยเหตุ : รำคำทวัร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ *หมำยเหตุ...ส ำหรับผู้โดยสำรทีต้่องกำรน่ังในโซน Quiet Zone และ บริเวณทำงออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตำม เกณฑ์ดังต่อไปนี้ - ผู้โดยสำรจะต้องมีอำยุ 10 ปีขึน้ไป ส ำหรับที่น่ัง Quiet Zone - ผู้โดยสำรทีไ่ม่ได้เดินทำงร่วมกบัผู้โดยสำรทีม่ีอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี (เด็กหรือทำรก) - มีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพ่ือทีจ่ะช่วยเหลือลูกเรือในกรณฉุีกเฉิน - สำมำรถเข้ำใจค ำแนะน ำในกรณฉุีกเฉินฉบับพมิพ์/ค ำพูดได้ - อำยุ 15 ปีขึน้ไป ส ำหรับทีน่ั่งบริเวณทำงออกฉุกเฉิน - ไม่ใช่ผู้ทีก่ ำลงัตั้งครรภ์ - ไม่ได้ซ้ือทีน่ั่งเสริม ส ำหรับเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัย ทำงสำยกำรบินขอสงวนสิทธ์ิในกำรก ำหนดทีน่ั่งใหม่บนเคร่ือง หำกผู้โดยสำร ไม่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น 2. ทำงแอร์เอเชียมีน ้ำหนักกระเป๋ำให้ท่ำนละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวกำรเดินทำง ท่ำนใดประสงค์จะซ้ือน ้ำหนักเพิ่ม กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที ่ณ วนัจองทวัร์...อตัรำค่ำสัมภำระตำมรำยละเอยีดด้ำนล่ำง 3. ส่วนลูกค้ำทีจ่ะซ้ืออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบักำรกฬีำ อำทเิช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซ้ือค่ำสัมภำระเป็นค่ำอุปกรณ์กฬีำเพิม่เติม แยกจำกค่ำสัมภำระ ตำมรำยละเอยีดด้ำนล่ำง น ำ้หนักขำไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG รำคำ [จ่ำยเพิม่] บำท - 500.- 750.- 1,110.- ค่ำอปุกรณ์กฬีำ 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 7  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม ธรรม์ ทั้ งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้ับบริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง กำรประกนัไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส , ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์ อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม  ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน  ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 1,000 /ทริป/ต่อท่ำน ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึน้อยู่กับควำม พงึพอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่)***  ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (ซ่ึงต้องเดินทำงไปและกลบัพร้อมหมู่คณะเท่ำน้ัน) หรือ หำกต้องกำรย่ืนวซ่ีำแบบเดีย่ว ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำเดีย่ว รำคำ 1,500 บำท หมำยเหตุ : อตัรำค่ำวซ่ีำดงักล่ำว ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน เง่ือนไขกำรให้บริกำร 1. ในการจอง ช ำระยอดเต็มจ ำนวน ภำยใน 3 วนัหลงักำรจอง พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตให้กบัทำงบริษัทฯ 2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 3. คณะทวัร์ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ วา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน รายการเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 6. กำรยกเลกิ 6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 8 6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำ รันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงิน มัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ หมำยเหตุ 1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 20 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ ท่องเท่ียวเท่านั้น 9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน ออกเดินทางแลว้ 10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำง 1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้) 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และตอ้ง ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกุดโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่ำนทีป่ระสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมำพร้อมกับกำรส่ง หนังสือเดินทำง (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 9 4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมพ่อและแม่ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกดิ) และส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณทีีจ่ดทะเบียน) - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ,ส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด ทะเบียน) ,ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง ควำมสัมพนัธ์ว่ำ เกีย่วข้องกบัผู้เดินทำงอย่ำงไร และต้องมีลำยเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรือเขตเท่ำน้ัน และ - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี เดินทำงพร้อมญำติ ขอส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด),ส ำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง ควำมสัมพนัธ์ว่ำ เกีย่วข้องกบัผู้เดินทำงอย่ำงไร ต้องมีลำยเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรือเขตเท่ำน้ัน - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน - ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนำมสกุล (ถ้ำมี) - ในกรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 6.เอกสำรทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ กรุณำกรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง 7. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์บา้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูล เทจ็ อำจมีกำรระงับกำรออกวซ่ีำ เล่มทีม่ีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 8. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 9. โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ เปลีย่นระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ 10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน จะตอ้งรั บผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 11. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ (กรุณำสอบถำมข้อมูลเพิม่เติมกบัทำงบริษัทฯ)  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ ท างานใน ประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้  หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิม่ 3,560 บำท  หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ จ่ำยเพิม่ 100 บำท เอกสำรทีต้่องเตรียม 1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้- ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 3.ใบอนุญาตการท างาน 4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 10 สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้ 3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 1,050 บำท (ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) **กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน (SHXJPVG1) บินตรง เซ่ียงไฮ ้หงัโจว อู๋ ซี 5D3N (XJ) FEB-JUN 17 / GIRL-211216 11 ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! **เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน **กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) ( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................. สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน  หม้ำย  หย่ำ  ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ช่ือคู่สมรส ........................................................................................................................................................................................ ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ........................................................................................................................................................................................ ...............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ........................................................................................................................................................................................ ................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................... ต ำแหน่งงำน........................................................................................................................................................ ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… .........................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... (ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล โดยตรงกับท่ำน) ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว เม่ือวนัที.่............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ เม่ือวนัที.่.............. เดือน.........................ปี..................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี........................ รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................ RELATION................................................................................................................................................................... 2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ RELATION................................................................................................................................................................... หมำยเหตุ **กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทีท่ ำงำน มือถือ บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) ** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

Holiday
02-013-5353