ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 7 วัน 4 คืน รหัสทัวร์ #3632

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ เท็มโปซาน บิน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองคามะคุระ
ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน
ทะเลสาบอาชิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM
ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
นาโกย่า
ย่านซาคาเอะ
เมืองเกียวโต
Package full banner desktop
  Back to top

1 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ (XJ 600 23.45 – 08.00) DAY 2: สนามบนินารติะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – ออนเซน็ DAY 3: ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ยา่นซาคาเอะ – นาโงยา่ DAY 4: นาโงยา่ – เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– สะพานโทเกต็สเึคยีว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซากา้ DAY 5: อสิระฟรชีอ้ปป้ิงตลอดทัง้วนัหรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) DAY 6: สะพานอาคาชไิคเคยีว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เทม็โปซาน – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ DAY 7: สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ (XJ 611 00.10 – 04.00) *** ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจิูสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ช้อปกระหน ่า 2 แหล่งช้อปช่ือดงั พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์และบุฟเฟ่ตน์านาชาติ แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ น *** ก าหนดการเดินทาง : มิถนุายน 2560 โดยสายการบิน แอร ์เอเซีย เอก็ซ ์ 2 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ 20.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯคอยต้อนรบัและ อ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง ** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเคร่ืองด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 23.45 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 600 วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ออนเซน็ 08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคามาครูะ ณ วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรปูองคใ์หญ่ อมติ ตา นิโอยรูาอ ิหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ท าจากสมัฤทธิอ์งคห์ลวงพ่อ มคีวามสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น ้าหนักราว 122 ตนั เดมิ องค์พระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้งถงึ 24 เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึูโบเนะ สตรทีี่เคยรบัใช้โชกุนโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จ าลองแบบมาจากเมอืง นารา เกดิพายุใต้ฝุ่ นพดัปผ่านคามาคูระท าใหว้หิารกบัองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายเกิน กว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จงึเดนิทางบอกบุญไปยงัพุทธศาสนิกชนที่ ศรทัธาในศาสนาพุทธทัว่ประเทศญี่ปุ่ น เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครัง้ แต่ครัง้นี้ ใช้ สมัฤทธใ์นการสรา้งดว้ยช่างฝีมอืด ีคอื ทนัจ ิฮซิาโตโมะ และ โกโรอ-ิมง โอโนะ ส าเรจ็ใน ปีค.ศ. 1335 ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอิน ต่อมาเกิดพายุใต้ฝุ่ น และ แผ่นดนิไหวท าใหว้หิารทีค่รอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทัง้หมดแมจ้ะสรา้งขึน้ใหม่อกี หลายครัง้ก็ถูกภยัธรรมชาตเิหล่านี้ท าลายลงจนกระทัง่ครัง้สุดท้ายในเมื่อ ปีค.ศ. 1584 ได้เกิด คลื่นยกัษ์สึนามพิดัถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรอืราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพ่อเพยีงแค่ทรดุลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ที่ เดมิไม่ได้เคลื่อนยา้ยไปไหน ท าการบูรณะเป็นครัง้ที่ 2 หากแต่องค์พระยงั คงประทบั กลางแจง้ โดยไม่มวีหิารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไหร้อดพน้จากภยัพธิรรมชาติ ตัง้แต่บดันัน้ตราบจนถงึวนันี้ ซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามศรทัธาเชื่อในการบนบาลขอใหป้ระสบ 3 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ ความส าเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแม้กระทัง่ของบุตร ส าหรบัคู่สาม-ีภรรยาทีม่บีุตรยาก และมทีางขึน้ภายในองคพ์ระสมัฤทธิ ์ใหท้่านไดส้มัผสั สายตาดเูนื้อภายในองคพ์ระ มเีวลาเดนิเล่นชมสวนบรเิวณดา้นหลงัวดั และประทบัใจใน ความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาตทิี่มทีัว่บรเิวณ.ลมืไม่ไดท้ี่จะแวะบนัทกึภาพคู่กบั ต้นสน ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่7) ทรงปลูกในวโรกาสทีเ่สดจ็ พระราชด าเนิน พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชนิี ครัง้เยอืนวดั โคโตกุอนิเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2474 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านสมัผสัความงามราวกับภาพวาดกบัรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี ฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัที่อากาศแจ่มใส บนผืนน ้ าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของ ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตวัของลาวาภูเขาไฟฟูจทิ าให้ปิดทางออกของน ้ าใน ทะเลสาบ น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลอง เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราว เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจ าลอง สถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรู้ ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระให้ท่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากที่ระลกึตาม อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ เสิรฟ์แบบไม่อัน้ ! พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแรธ่รรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วย ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่ แบบญี่ปุ่ นนี่ เองท าให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่ก็ เหมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! วนัท่ีสามของการเดินทาง ออนเซน็ – ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า 4 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที่ 5 ซึง่เป็นจุด ที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และยังเป็น สญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอด ทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิะมคีวามงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่ สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ้นชมภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศอ านวย) เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่ น คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะท าใหเ้พิม่พลงัได้ ส าหรบัทีน่ี่ นอกจากท่านจะไดช้มแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ท่านยงัสามารถเลอืกซือ้ ของฝากทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย เช่น พายปลาไหล น าท่านเดนิทางเข้าสู่ตวั เมืองนาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกของ จงัหวดัไอจ ิมขีนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายปู บรรยากาศเหมอืนเมอืงเลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ดว้ยกลิน่ไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนั แสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่หท์ีแ่ฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนดเ์นมจาก ทุกมุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิค้า รา้นอาหาร ทีบ่่งบอก ถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิที่จะท าใหเ้หน็ถนนสายนี้ และ ตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตึกทวีขีองนาโกยา ซึ่งมลีกัษณะคล้ายโตเกียวทาว เวอรแ์ต่มอีายทุีเ่ก่าแก่มากกว่า ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั นาโงย่า ณ NAYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า วนัท่ีส่ีของการเดินทาง นาโงย่า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ ่– ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ เกียวโต จากนัน้เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮิ งาชยิาม่า เชญิดื่ม น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มรีะเบยีง 5 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ ไมท้ีส่รา้งยื่นออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวั เมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสุดตา เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานทีส่วยงาม และเป็นบรเิวณทีช่าวญี่ปุ่ น ชื่นชอบ และเป็นสถานทีช่มววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูตาม อธัยาศยั จากนัน้น าท่านชมความสวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ ่อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดข้างทางเสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ้น ตัง้แต่สมยัเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความ สวยงาม และใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึง่สวนไผ่แห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่าย ท าภาพยนตร ์เรือ่งเกอชิา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก น าท่านสู่ ย่านชินเซไค หรอืแปลจากภาษาญี่ปุ่ นมคีวามหมายว่า โลกใหม่ ย่านแห่ง สสีนัทีแ่สนทนัสมยัในอดตีของโอซาก้า เป็นย่านทีท่่านสามารถเลอืกทานอาหารในรา้น เก่าแก่ดัง้เดมิของชาวเมอืงโอซาก้าไดแ้บบง่ายดาย โดยเฉพาะเวลากลางคนืย่านแห่งนี้ จะคกึคกัมากเป็นพเิศษ ผงัเมอืงทางตอนเหนือของย่านชนิเซไคนี้ ไดร้บัอทิธพิลมาจาก เมอืงปารสี ส่วนในตอนใตน้ัน้ถูกสรา้งตามเกาะโคนี่ยใ์นนิวยอรค์ อาหารขึน้ชื่อของย่านนี้ ทีห่า้มพลาดกค็อื คชิุคาสึ (KUSHIKATSU) ของทอดเสยีบไม ้มทีัง้ไก่, เนื้อววั, ฟักทอง และหน่อไม้ รวมถงึของหวานก็มกีล้วยและไอศกรมีทอดด้วยเช่นกนั หลายคนที่ไปทีน่ี่ จะพบเห็นหุ่นคล้ายลงินัง่ยิ้มตามมุมต่างๆที่เจอ นัน่ก็คอื บิลลิเคน (BILLIKEN) หรอื เทพแห่งโชคลาภนัน่เองทีเ่ป็นอกีหนึ่ง สญัญลกัษณ์ของย่านน้ีด้วย ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** น าท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพ้ืนท่ีใกล้เคียง วนัท่ีห้าของการเดินทาง อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ ==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านช้อปป้ิงช่ือดงัมากมาย ย่านอเุมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างด ีศูนย์ รวมแฟชัน่ทีก่ าลงัอนิเทรนด ์แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่ ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร รา้นเกมปาจงิโกะ ผบั บาร ์ นบัไดว้่ามาทีเ่ดยีวกเ็ตม็อิม่เลยทเีดยีว 6 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ ย่านนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปป้ิง แหล่ง บนัเทงิ โรงละครเมอืงใหม่ ท าใหม้โีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาดว้ยโรงน ้าชาเปิดบรกิารกว่า 47 โรง หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ที่สุดใน โลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนาน ตื่นเตน้อยา่งเตม็ทีใ่นโรงถ่ายแห่งนี้ เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานที่น่าสนใจ อาทิ ฉากจ าลองของนิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมติิ ในฉาก ภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร ์ซึง่ท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอ พรอ้มชมฉากต่อสูส้นุกสนานทีท่่านจะประทบัใจใชง้บสรา้งกว่า 400 ลา้นบาท นอกจากนี้ ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายท าจากเรื่อง ET, ฉากจ าลองของเมอืงซาน ฟรานซสิโกขณะ อยูท่ีโ่อซาก้า BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถทีใ่ชแ้สดงในภาพยนตรท์ี่ สมจรงิเหมอืนขบัรถที่โลดโผนเที่ยวกนัต่อ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิโกที่มไีฟ ไหมจ้รงิเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตรเ์รื่องจรูาสสคิพารค์ การแสดง และยอ้นยุคสตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ไีดโนเสารท์เีรก็ซต์ามไล่ล่าในความมดื , ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีันตื่นเต้นยามค ่าคืน , ล่องเรอื พร้อมสนุกสนานกับฉากปลา ฉลามที่จะโผล่ขึน้มาขา้งล าเรอืในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร ์เวลิด์ , ฉาก คาวบอย , ฉากสตัน้โชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากใน ภาพยนตร ์อาท ิสุนัขจากเรื่องบโีธเฟ่ น ลงิ และ นก ทัง้หมดนี้จะสรา้ง ความบนัเทงิกบั ท่านโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกับสนู๊ปป้ี สตูดิโอ (SNOOPY STUDIOS) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมพบกบัสนู๊ปป้ี และ บรรดา เพื่ อ นผอ งมากมาย ขอแนะน า เ ค รื่ อ ง เ ล่ นยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กับเครื่องเล่น ตัวแรง ใหม่ ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัดว้ยตวัเองกบัเบือ้งหลงัฉาก ที่ตื่นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ ห้ามพลาดกบัเครื่องเล่นชนิด ใหม่ส าหรบับรรดาสาวกใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์น ฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ หรอื WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า 45,000 ลา้นเยน หรอืราว 16,000 ลา้นบาท เปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพรอ้มกบัเครื่องเล่น และสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากสถานที่จรงิในภาพยนตร์ อาท ิหมู่บ้านฮอกส์มี้ด (HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น 7 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน , ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้ห้องเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึห้องเรยีน ป้องกนัศาสตรม์ดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั หอ้งท างานของศาสตราจารยด์มัเบลิดอร ์ภาพ พอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่า คร ่าครกึบัหน้าที่ส าคญัในการคดัเลอืกบ้านให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ต ่า ที่อาสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผ่านกระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ , ไปรษณียน์กฮูก, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุดหรรษาพี่แฝดวสีลยี ์เป็นต้น อสิระให้ทุก ท่านสนุกนัตามอธัยาศยั ***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** น าท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพ้ืนท่ีใกล้เคียง วนัท่ีหกของการเดินทาง โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เทม็โปซาน – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู) ซึง่เป็นสะพาน แขวนที่ยาวที่สุดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุ เมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทีอ่าศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝัง่สญัจรไป มาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอบัปางลง ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้เดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญี่ปุ่ นขณะนัน้จงึได้ทุ่มงบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้ง สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้ขึน้ โดยไดร้บัการยอมรบัและชื่นชมในระดบัสากล ว่าเป็นประดษิฐกรรมชัน้เยีย่มของมนุษยท์ี่เป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยานอวกาศขึน้ไป ส ารวจนอกโลกดว้ยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สงูประมาณ 300 เมตร ใชส้ายเคเบลิ ที่ขงึสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบลิมเีส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขงึอีกหลายร้อยเส้นรวม ความยาวของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร น าท่านเทีย่วชม ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพืน้ทีร่มิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลที่มี ทศันียภาพงดงาม ตลอดเวิง้อ่าวรปูตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ทีด่งึดดูให้เขา้ ไปมากมาย อาทเิช่น อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น ้ า Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับ บรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 8 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารทะเล ซีฟู้ด รวมทัง้ของหวานอีกมากมายและเครือ่งดืม่ซอฟดริง๊ค ์ น าท่านสู่ เทม็โปซาน เป็นท่าเรอืการค้าระหว่างประเทศมาตัง้แต่สมยัเมจิ แต่มาบดันี้ ได้กลายเป็นรีสอร์ตท่องเที่ยวส าคัญของเมืองไปแล้ว นอกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ า KAIYUKAN ชงิช้าสวรรค์ DAIKANRANSHA พพิธิภณัฑศ์ลิปะ เรอืส าราญท่องอ่าวโอ ซากา้แลว้ ยงัมรีา้นอาหารอรอ่ยๆเรยีงรายอยู่มากมาย ไมว่่าเดก็หรอืผูใ้หญ่ทีไ่ดม้โีอกาส มาเหน็เจา้ฉลามวาฬว่ายวนไปมา ต้องอดทีจ่ะรูส้กึไม่ไดว้่าทะเลนัน้ชัง่งดงามอะไรเท่าน้ี แวะมาเทีย่วแถว BAY AREA นี้กนั น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้าไคยูคงั พพิธิภณัฑส์ตัว์น ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าอนัดบัต้นๆ ของโลก มปีรมิาณน ้ารวมทัง้หมด 11,000 ตนั จดัแสดงสตัวน์ ้ามากกว่า 580 ชนิด จ านวนกว่า 30,000 ตวั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้า ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า) จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 และเป็น เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิง ชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นค้าเก่าแก่ปะปนกนัไปกบัรา้นค้าอนั ทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงสแีละบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหาร ทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นค้าจะประดบัประดาร้าน ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง จุดเด่นให้แก่รา้นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์ เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ น นัน่เอง อสิระเพื่อใหท้่านเลอืกหาซือ้ของต้องใจนานาชนิด อาท ิเครื่องส าอางค ์ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพ ฯ วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 00.10 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 9 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ ********************************************************* ก าหนดการเดินทาง : 14 – 20, 22 – 28 มิถนุายน 2560 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 38,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 38,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 38,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 38,900 บาท พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท หมายเหตุ : การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน อตัราค่าบริการรวม  ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั  ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั *** กรณีมีความประสงค์ต้องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือ บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง ***  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท อตัราค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากใน รายการ  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 10 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรบัเงนิแบบเต็ม รปูแบบ)  ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย)  ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ เง่ือนไขการยกเลิก  กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และ หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่าน ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด หมายเหตุ *** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข ของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ ***  กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื เป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลกิไฟท์หรอืการล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ ลงของเงนิตราต่างประเทศ และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 11 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิ จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ  การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่ น สามารถ ให้บรกิารวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ต้องถงึโรงแรม เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศก์และพนักงานขบั รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใช้บรกิารใด และหรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ ****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** (เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศ ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสาร ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ เช่น เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดินทางที่ไม่มตีรา ประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ข ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย คุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

02-013-5353