ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 6 วัน 4 คืน รหัสทัวร์ #3605

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ตะลุยกำแพงหิมะ SNOW WALLบิน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองเกียวโต
วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ
วัดคินคาคุจิ
นาโกย่า
เมืองทาคายาม่า
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
Package full banner desktop
  Back to top

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย ์ยอ้นอดีตสูส่มยัเอะโดะ ณ เมืองเก่าซนัมาชิซึจิ เยอืนหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวดัน ้าใส สิ่งมหศัจรรยข์อง โลกยุคใหม่ ชอ้ปป้ิงถนนสายกาน ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุม้ประตสูีแดง ที่เป็น สญัลกัษณข์องศาลเจา้มากกว่ารอ้ยตน้ ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมกนัท่ีชินไชบาชิ **ประทบัใจกบัก าแพงหิมะ+ชมเสน้ทางสายมรดกโลก เดินทางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 ราคาเริ่ม 39,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่337 ที่นัง่ วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน การเช็คอิน สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครือ่ง 22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั พกัที่ โรงแรม KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL/ JOYFUL HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั วนัที่สอง โอซากา้ – เกียวโต – วัดคิโยมิส ึ– ฟูชิมิ อินาริ – วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ – อิออน จสัโก ้ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของ การประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้ นดินข้ึนมารองรบัระเบียงของ ตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง เกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร า่รวย มัง่คัง่ , นมัสการพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน ้าศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากน้ันเดินตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ท่ี ระลึก เก่ียวกับญ่ีปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของญ่ี ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิม หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั ่วแดงสูตร ดั้งเดิม, ไสส้ตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ ห รือว่าจะเป็นชาเกียวโต , ตุ๊ กตาเกียวโต สัญลักษณ์ ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติ อย่างเต็มรูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของ ท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีก มากมาย นานาชนิด จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ี เป็นท่ีนับถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณข์องเร่ืองพืชพรรณ ธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อย น าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมี จ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลักษณข์องศาลเจา้ที่มี มากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของ เรือ่งว่ิงลอดซุม้ประตเูพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ี พกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้ ท่านไดด่ื้มด า่กับความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่าง งดงาม จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** พกัที่ โรงแรม BEST WESTERN NAYA HOTEL / SUNROUTE NAYA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั วนัที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – ห มู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – ทาคายาม่า เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ี สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อวา่“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมือง ขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ แบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือก จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุร ิ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้น ท่ีหลังคาชนัถึง 60 องศา มีลักษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่ อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการ รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้ อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ เจา้หน้าท่ี... น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึง ยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญ่ี ปุ่นดั้ งเดิมอย่าง แทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคง อนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและ เก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึง เป็นตุก๊ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองมตัสโึมโต ้ จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมัตซึโมโต ้มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีด า และปีก ดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพ่ือใช้เป็น ท่ีพักของบรรดาเจ ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากไดร้บัการจดัตั้งเป็นสมบัติประจ า ชาติญ่ีปุ่นไดป้รบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรบัรวบรวม ขอ้มูลประวติัศาสตรข์องญ่ีปุ่นและประวติัศาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความ สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่น ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุ บริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น พกัที่ โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL / TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั วนัที่สี ่ โทยาม่า – เสน้ทางสายโรแมนติค - ก าแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ข้ึนอยู่กับ สภาพอากาศ) – กิฟุ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมือง โทยาม่า จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทาง ก าแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เสน้ทาง ท่องเท่ียวคลาสสิคท่ีท่านจะประทับใจไม่รูลื้ม (ขึ้ นกบัสภาพอากาศ) น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้ารูป ขั้นบันไดสู่ท่ีราบสูงบิโจไดร่า เพ่ือท าการเปล่ียนรถโคช้เป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบท่ีมีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น ้าตกโชเมียวเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพท่ี์มีอายุกวา่ 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะท่ีสูงราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือน พฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเสน้ทางน้ี บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็น ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกท่ีตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวนัทั้งคืน สรา้งความประทับใจให้ ท่านมิรูลื้ม เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บ่าย น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุอุโมงค์ใตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นท่ีสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่ีราบ ไดคมัโป ชมความงดงามแห่งทศันียภาพอีกฟากฝั่ง ของภูเขา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ท่ีราบสูงบนไหล่เขาท่ีท่านสามารถชมทัศนียภาพ ของช่องเขาท่ีเป็นเหวลึก สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจ อย่างยิ่งแก่นักท่องเท่ียว น าท่านโดยสารกระเชา้ ขา้มเหวลึกซ่ึงมีเพียงลวดสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึงปลายทางเท่าน้ัน ไม่มีเสาค ้าหรือคัน่กลาง เป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาวา่ กระเชา้พาโนราม่า น าท่านโดยสารเคเบิลคารไ์ฟฟ้ารูป ขั้นบนัไดอีกครั้งเพื่อลดระดบัลงสู่สนัเข่ือน คุโรเบะ เป็นเข่ือนขนาดยกัษ์ท่ีมีความยาวของสนัเขื่อน ถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวท่ีวิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได ้และชม ความแรงของน ้าท่ีปล่อยออกจากแอ่งน ้าสีเขียวมรกตท่ีพวยพุ่งส่งเสียงดงัสนัน่สู่เบ้ืองล่าง จากน้ัน น าท่านสู่ด่านสุดทา้ยของเสน้ทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ ใตภู้เขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โองิซาว่า” จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ท่ีพกั ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พกัที่ โรงแรม GUIYO KOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – รงิกุเอา้ทเ์ล็ท - สนามบินคนัไซ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่า เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึง ความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ท่านชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอ ซากา้ ภายในยา่นน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบ ทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอ ซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดา รา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วาม สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่ รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณเ์ด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูป เคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง จากน้ันน าท่านสู่ รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ใหท่้านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดังหลากหลายและสินคา้ดีราคา พิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ี ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เส้ือผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้ ง เลือก ซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึง รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับ คุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านได้ เลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ วนัที่หก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 บริการอาหารและ เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ **************************************** ** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** *** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** อตัราค่าบริการ ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง (เด็กอายตุ า่กว่า12ปี) 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตยีง (เด็กอายตุ า่กว่า12ปี) พกัเดี่ยว เพิ่ม ราคาทวัร ์ ไม่รวมตัว๋ เครือ่งบิน 18 – 23 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 19 – 24 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 25 - 30 เมษายน 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 26 พ.ค. – 01 พ.ค. 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 02 – 07 พฤษภาคม 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 03 – 08 พฤษภาคม 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 09 - 14 พฤษภาคม 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 10 - 15 พฤษภาคม 2560 41,900 41,900 41,900 10,000 31,900 16 - 21 พฤษภาคม 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 17 - 22 พฤษภาคม 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 23 - 28 พฤษภาคม 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 24 - 29 พฤษภาคม 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 31 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 06 – 11 มิถุนายน 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 07 – 12 มิถุนายน 2560 39,900 39,900 39,900 10,000 31,900 ***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน มัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้ เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้ 2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้ 4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้  ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร)  ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง บริษัท เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อใน เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้ ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ ค่าบริการทั้งหมด 4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง บริษัท 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า ชือ่ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง เท่ียวบินฯลฯ 8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่ มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน เท่าน้ัน 2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก

02-013-5353