ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 5 วัน 4 คืน รหัสทัวร์ #3581

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 4 คืน เจแปน แอลป์ บิน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Thai AirAsia X

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองเกียวโต
วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าเฮย์อัน
นาโกย่า
ย่านซาคาเอะ
เมืองทาคายาม่า
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
Package full banner desktop
  Back to top

1 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ (XJ 610 14.15 – 21.50) DAY 2: สนามบนิคนัไซ – เกยีวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้เฮยอ์นั – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – นาโงยา่ DAY 3: นาโงยา่ – ทาคายามา่ – จวนผูว้่าทาคายามา่ – ซนัมาช ิซจู ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยามา่ DAY 4: โทยามา่ – เจแปน แอลป์ – ออนเซน็ DAY 5: วดัอาซากุสะ – ยา่นชนิจกุุ – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ (XJ 607 20.15 – 00.55) *** ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สมัผสัความสวยงามของก าแพงหิมะกบัเส้นทางอลัไพน์ ช้อปกระหน ่าย่านชินจกู ุ พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์และแช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ น *** ก าหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถนุายน 2560 โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์ 2 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 11.00 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯคอยต้อนรบัและ อ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง ** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเคร่ืองด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 21.50 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั สนามบินคนัไซ ณ YUTAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮยอ์นั – ช้อปป้ิงซาคาเอะ – นาโงย่า เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่ม น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิ ไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงด้วยห้องโถงกลางของวดัที่ถูกจดัให้เป็น สมบตัแิห่งชาต ิซึ่งมรีะเบยีงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสุดตา เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั หรอื เฮย์อันจนิกุ ศาลนี้สร้างขึ้นเนื่องใน โอกาสเฉลมิฉลองการก่อตัง้เมอืงเกยีวโตครบรอบ 1100 ปี ในปี ค.ศ.1895 ภายในศาล เจ้าจะมีการจัดสวนแบบญี่ปุ่ น สถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้านี้ เ ป็นการจ าลอง พระราชวงัอมิพเิรยีลในสมยัเฮยอ์นัเพื่อถวายใหก้บัพระจกัรพรรดคิมัมแุละพระจกัรพรรดิ โคะเม ซึง่เป็นพระจกัรพรรดอิงคส์ุดทา้ยทีป่ระทบัอยูใ่นเกยีวโตและยงัเป็นศูนยก์ลางของ พุทธศาสนาลทัธชินิโตในเมอืงเกยีวโตอกีดว้ย 3 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ น าท่านเดนิทางเข้าสู่ตวัเมอืง นาโงย่า ที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกของ จงัหวดัไอจ ิมขีนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายปู บรรยากาศเหมอืนเมอืงเลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ดว้ยกลิน่ไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนั แสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่หท์ีแ่ฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนดเ์นมจาก ทุกมุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิค้า รา้นอาหาร ทีบ่่งบอก ถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิที่จะท าใหเ้หน็ถนนสายนี้ และ ตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตึกทวีขีองนาโกยา ซึ่งมลีกัษณะคล้ายโตเกียวทาว เวอรแ์ต่มอีายทุีเ่ก่าแก่มากกว่า ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั นาโงย่า ณ NAYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า วนัท่ีสามของการเดินทาง นาโงย่า – ทาคายาม่า – จวนผูว่้าทาคายาม่า – ซนัมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลติเติ้ลเกยีวโต เมอืงเลก็ทีน่่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึง่คง สภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ได้ อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้ -ที่จ ัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมอืงที่มป่ีาไมอุ้ดมสมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายาม่าได้ถูก จารกึว่าเป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีื่อเสยีงที่สุด เดนิท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่า การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้สถานที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของ ผู้ว่า ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานาโมรหิลงั สุดท้ายที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ.1615 ช่วงการ ปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกา ว่าสมยัเอโดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแล ได้สรา้งอาคารขึน้ ใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมอืนจรงิ ลกัษณะคล้ายพระราชวงัย่อส่วน ตัวอาคารถูก ล้อมรอบด้วยก าแพงดูแขง็แกร่ง และสามารถเขา้สู่ตวัอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบญัชาการ ห้องรบัรอง ห้อง เครือ่ง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงคแ์ยกส่วนแต่ละหอ้งอยา่งชดัเจน 4 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติ แบบดัง้เดมิทีท่่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึมากมาย อสิระใหท้่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึง่ไดร้บัการยก ย่องจากองคก์ารยเูนสโก้ ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ– สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของ พระพุทธเจ้า หรอื พระเจ้า จงึเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตาม รปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสรา้งของบ้าน ไม่ใช้ ตะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่างหนัก ในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โทยาม่า เป็นเมอืงเลก็แสนน่ารกัในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ แสนโรแมนตคิเป็นเมอืงหน้าด่านดุจประตูสู่ ทาเทยาม่า อลัไพน์ ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โทยาม่า ณ TOYAMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ออนเซน็ เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ให้ท่านได้สมัผสั ประสบการณ์การเดนิทางแบบธรรมชาติกบัพาหนะทนัสมยัที่ขบัเคลื่อนด้วยพลงังาน สะอาดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ที ่ สถานี บิโจไดระ (BIJODAIRA STATION) ไต่ขัน้บนัไดขึน้สู่ทีร่าบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 7 นาท)ี ต่อดว้ยน าท่านนัง่รถโคช้ทีจ่ะน าท่านสู่เสน้ทางธรรมชาติ สุดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอดเสน้ทางที่จะได้ชมทศันียภาพเกนิบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมชมเสน่ห์แห่ง ทุ่งราบมิดางะฮาระและ น ้าตกโชเมียว บรเิวณนี้ท่านจะได้พบกบัความสวยงามแปลกตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดู ใบไม้ผลิ อิสระให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติด้วยการลัดเลาะซอก ก าแพงหิมะ (SNOW WALL) สงูกว่า 15-20 เมตร ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี 5 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ นับเป็นธรรมชาตสิุดแสนมหศัจรรยอ์ย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงัเป็นจุดชมววิสูงที่สุด ของเสน้ทางทาเทยาม่า บรเิวณยอดเขาอสิระใหท้่านดื่มด ่ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเล เมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) มุ่งหน้าสู่ สถานีมโูระโด (MURODO STATION) ถา้มเีวลาอสิระใหท้่านเลอืกชมหรอืซื้อหาสนิค้า ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวญัตามอธัยาศยั เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ จากนัน้เดนิทางต่อ ณ สถานีมโูรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้น าท่าน นัง่รถไฟฟ้า โดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอนัดบัที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจ)ิ ที่มคีวามยาว 3.6 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีขา้มสู่บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หนึ่งของ เทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดที่ราบสูงบนไหล่เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบ เหวลกึได้อย่างตื่นตาสมัผสัสุดยอดความตื่นเต้นอนัแสนประทบัใจ จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยทีไ่มม่เีสาค ้ายนัคัน้กลางสายสลงิของก ระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง เป็นระยะทางกว่า 1 ,700 เมตร สมกบัสมญานามที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ สวยงามในมุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสีิ่งใดมาบดบงัสายตาท่าน พร้อมบนัทึกภาพ ความสุขอันแสนประทับใจ เดินทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอด อุโมงคใ์ตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า ไต่ขัน้บนัไดลงอกีครัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุ โรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิเล่นบรเิวณ สนั เข่ือนคุโรเบะ (KUROBE DAM) ด้วยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของ ญี่ปุ่ น ถ้าอากาศดที่านอาจเหน็สายรุง้พาดผ่าน เขื่อนแห่งนี้มคีวามสูง 186 เมตร และ ความกวา้ง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลาก่อสรา้งตัง้แต่เริม่ บุกเบกิจนเสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้เวลาสรา้ง 4 ปี ซึ่งกกัเก็บน ้ากว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบความมโหฬารของตัวเขื่อนและ เทอืกเขาแอล์ป ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้เหน็พลงัความแรงของน ้าที่ปล่อยออกจากแอ่ง น ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขื่อนผสานกนัอย่างลงตวั น าท่านนัง่ รถไฟฟ้า โดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอุโมงคใ์ต้ เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง เจแปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะ 6 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ ตัง้แต่สถานีเริม่ต้นจนถงึสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนที่ท่านใช้เป็นยานพาหนะทัง้หมด นัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าซึง่ปราศจากมลภาวะ น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ ออนเซน็ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลาย ความเมื่อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่ แบบญี่ปุ่ นนี่ เองท าให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่ก็ เหมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! วนัท่ีห้าของการเดินทาง ออนเซน็ – วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงชินจกุ ุ– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวามสงู เพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึง่ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทีเ่คารพสกัการะของ ชาวญี่ปุ่ น รวมถงึนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของ มหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถึง 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกั แบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น ขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุบ๊กรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ ***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราคร ่า ดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูก เงนิในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มคีวามเจรญิอันดบัหนึ่งของโตเกียวปัจจุบนัถูก ขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และ 7 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ สนิคา้อื่นๆ อกีมากมายที่ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านไดใ้นราคาสบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนด์ เนมดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผู้หญงิ เสื้อผ้า แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพฯ 20.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 607 00.55 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ ********************************************** ก าหนดการเดินทาง : 11 – 15, 17 – 21 พฤษภาคม 2560 24 – 28 พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม – 04 มิถนุายน 2560 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท หมายเหตุ : การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 8 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ ก าหนดการเดินทาง : 14 – 18 มิถนุายน 2560 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 41,900 บาท พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท หมายเหตุ : การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน อตัราค่าบริการรวม  ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั  ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั *** กรณีมีความประสงค์ต้องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือ บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง ***  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท อตัราค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากใน รายการ  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรบัเงนิแบบเต็ม รปูแบบ) 9 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย)  ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ o เดอืน พฤษภาคม – มิถยุายน มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ เง่ือนไขการยกเลิก  กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และ หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่าน ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด หมายเหตุ *** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข ของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ ***  กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื เป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลกิไฟท์หรอืการล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ ลงของเงนิตราต่างประเทศ และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 10 OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS). MAY - JUNE 2017. BY XJ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิ จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ  การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่ น สามารถ ให้บรกิารวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ต้องถงึโรงแรม เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศก์และพนักงานขบั รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใช้บรกิารใด และหรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ ****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** (เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศ ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสาร ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ เช่น เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดินทางที่ไม่มตีรา ประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ข ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย คุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

02-013-5353