ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #3611

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 9 วัด บิน FD

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

AirAsia

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์งาทัตจี
เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ/นัตโบโบยี
เจดีย์มหาวิชยะ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต
Package full banner desktop
  Back to top

เดินทาง ตลอดเดือน ม.ค.-พ.ค.60 เดินทางโดยสายการบินแอรเ์อเชีย โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั  สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  นมสัการ พระหนิออ่น เป็นพระทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเทา่นัน้  ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  วดับารม ีวดัเก็บพระเกศาของพระพทุธเจา้  ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที ่เจดยีเ์ชวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของพมา่  ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่  ชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต ***พกัยา่งกุง้ 2 คนื *** วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ D1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – วดัพระเขีย้วแกว้ – พระหนิออ่น – ปางชา้งเผอืก - /- / D UP TOWN HOTEL OR HOLLY HOTEL D2 พระตาหวาน – เจดยีโ์บตาทาวน–์ พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ-วดังาทตัจ ี– วดัมหาวชิชยะ– มหาเจดยีช์เวดากองงาทตั B / L / D UP TOWN HOTEL OR HOLLY HOTEL D3 เจดยีช์เวโพนพวนิ – ตลาดสกอ๊ต –วดับารม ี– ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรุงเทพฯ B / L / - ไหวพ้ระ 9 วดั..พม่า-ย่างกุง้-มหาเจดียช์เวดากอง 3วนั 2คืน คืน คืน 07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ บตัรขึน้เครือ่ง 11.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่FD255 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่(วดัที1่) วดัพระเขีย้วแกว้ พระเขีย้วแกว้ทีป่ระเทศพมา่ไดม้าจากศรลีังกาสว่นนอก คอืเมอืงโคลัมโบ (ภาษาบาลเีรยีกวา่ กลุมุพนุคเร)เวลานัน้กษัตรยิโ์คลัมโบ คอื พระเจา้ธรรมปาละ ไดม้อบพระ เขีย้วแกว้พรอ้มพระธดิาใหแ้ก ่กษัตรยิพ์ม่า ชือ่ บเุรงนอง ประดษิฐานในวังเมอืงหงสาวด ีประเทศพมา่ พ.ศ. ๒๑๐๖ กษัตรยิบ์เุรงนองใหทู้ตไปขอเจา้หญงิลังกามาเป็นมเหส ีพวกทูตมาขึน้ทีเ่มอืงกลุุมพุนครเวลานัน้พระ เจา้ธรรมปาละ ไดม้อบพระทันตธาตุหุม้ดว้ยทองค าบรรจุในพระเจดีย์ประดับพลอย ทูตก็ออ้นวอนขอด ู อ ามาตยก์็ไมค่่อยจะยอมนัก แต่เสยีออ้นวอนไม่ไดก้็พาไปดูในเวลากลางคนืทูตพม่าเห็นเขา้เลือ่มใสนัก รบี สวดมนตเ์ป็นการใหญ่ แลว้เจรจาขอแลกดว้ยทองค าสบิหมืน่ อ ามาตยจ์งึยอมตกลง ทูตพมา่จงึอัญเชญิพระ เขีย้วแกว้แหแ่หนมาทางทะเล ครัน้ถงึทา่เมอืงหงสาวด ีก็เชญิพระเขีย้วแกว้ใสม่ณฑปผูกแพลอ่งขึน้มาตามล า น ้า สองฝ่ังแมน่ ้ามเีสยีงรอ้งสาธกุารของพมา่รามัญ พระเจา้บเุรงนองเองรบีเขา้ทีส่รงประพรมดว้ยน ้าหอมแลว้ แต่งพระองคใ์หม ่เสด็จลงมากราบและเชญิพระธาตุ แลว้อัญเชญิมณฑปพระทันตธาตุทูนใส่พระเศยีร เสด็จ ด าเนนิไปในกระบวนแหสู่พ่ระราชวงั โปรดใหส้มโภชถงึสองเดอืน แลว้สรา้งพระวหิารประดษิฐานพระทันตธาต ุ บชูาไวใ้นพระราชฐาน ปัจจบุนัชาวพมา่ไปสกัการะไมข่าดสาย จากนัน้น าท่านนมัสการ (วดัที2่) พระหนิออ่น เป็นพระทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเท่านัน้ โดยใช ้ ชา่งผีมอืดทีี่สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นยิมมากราบขอพรกันมากมาย น าท่านชม ปาง ชา้งเผอืก ซึง่ในประเทศไทยไม่มใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน ในประเทศพม่าเองป่าเขาอุดมสมบูรณ์ และยังมี ชา้งเผอืกใหไ้ดช้ม ไดเ้ห็นกนัอยูแ่ละ ชา้งเผอืกนัน้ตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางผู ่5. เล็บขาว เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) พักที ่UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ วนัที ่2 พระตาหวาน-เจดยีโ์บตาทาวน-์พระเทพทนัใจ-เทพกระซบิ-วดังาทตัจ-ีวดัมหาวชิชยะ-เจดยีช์เวดากอง เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) น าทา่นสกัการะ (วดัที3่) พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรปูนอนที่ มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพ มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทย หลังจากนัน้ น าท่าน (วดัที4่)วดั งาทตัจ ี(Nga That Gyi) เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยัเมือ่ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 ใน 10 วัด ทีม่ชี ือ่เสยีงของ พม่า นอกจากนัน้ยังประดษิฐานพระพุทธรูปที่มีความงดงาม สทีองเหลืองอร่าม ใหทุ้กท่านไดน้มัสการ หลังจากนัน้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรุงย่างกุง้ จากนัน้ชม (วดัที5่) เจดยีโ์บตา ทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – วดัพระเขีย้วแกว้ – พระหนิออ่น – ปางชา้งเผอืก 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ บรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอื พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีมุส าหรับ ฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้น าทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตาม ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตั โบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาท ดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคน่ีท้า่นก็จะสมตามความ ปรารถนาทีข่อไว ้ จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อม กนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซึง่การขอพรเทพ กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเชน่กนั การ บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ เมอืงยา่งกุง้ (วดัที6่) นมสัการเจดยีม์หาวชิยะ (Maha Wizaya Pada) เป็นทีเ่ทีย่วทีถ่กูละเลยเพราะ ตัง้อยูแ่คข่า้งๆ เจดยีช์เวดากอง เป็นเจดยีท์ีถ่อืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทเีดยีว ในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศ ีหรอืคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจ าลองบา้นเรา กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) น าทา่นชมและนมสัการ (วดัที7่) พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่ สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน พมา่ สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้ เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยี์ ยงัมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิ ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปด เสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญั มณีตา่งๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนั ขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายาม จะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวน ไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัค ี ซึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงส ี ตา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนสูลดักุง้มงักร และเป็ดปกักิง่ พักที ่UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ วนัที ่3 เจดยีช์เวโพนพวนิ – ตลาดสกอ๊ต –วดับารม ี– ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม (วดัที8่) นมสัการเจดยีช์เวโพนพวนิ เป็นเจดยีท์ีม่คีวามสวยงาม อายเุกา่แกแ่หง่ หนึง่ในเมอืงยา่งกุง้ เป็นจดุศนูยร์วมหมอดขูองเมอืงยา่งกุง้จนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร ์ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิม ขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยกผา้ทอเสือ้ผา้ ส าเร็จรปูแป้งทานาคาเป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) (วัดที9่) นมสัการวัดบารม ีหรอื วัดพระบารม ีวดัเก็บพระเกศาของ พระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยงัมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุีเ้มือ่น ามาวางบนมอืจะสามารถเคลือ่นไหวได ้ อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ย ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ เชญิสกัการะพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะ ซึง่เป็น พระพทุธเจา้องคท์ีส่ามในกปัป์นี ้พรอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุีด้ว้ยพทุธานุภาพทรงขยบั พระองคไ์ป-มาไดท้ัง้ในน ้าและบนบก และเป็นพพิธิภณัฑพ์ระธาตใุหญท่ีส่ดุในพมา่ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6) สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เพือ่เตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 17.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD254 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้.......โดยสวัสดภิาพ ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท/ทา่น ตลอดทรปิ ***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 35 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง ** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดนิทาง ** วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ กลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์ สตัว ์ สญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง ยาว หนหูางส ัน้ พญานาค อตัราคา่บรกิาร ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่1 ทา่น พักหอ้งละ 2 ทา่น เด็กต า่กวา่ 12 ปี เสรมิเตยีง เด็กต า่กวา่ 12 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว Hotel ::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 20-22 ม.ค.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 03-05 ก.พ 60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 24-26 ก.พ.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 10-12 ม.ีค.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 24-26 ม.ีค.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 11-13 พ.ค.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN 26-28 พ.ค.60 10,900.- 10,900.- 10,900 3,500.- UP TOWN อตัราคา่บรกิารนีร้วม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว  คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั  คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว  คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  คา่ธรรมเนยีมวซีา่  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ  ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท/ทา่น/ ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) เงือ่นไขการช าระเงนิ  ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง เงือ่นไขการยกเลกิ  การยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืมดัจ าทัง้หมด  ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจ าทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท  ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจ าทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท  ยกเลกิหลัง 14 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการ 100 %  ยกเลกิจากกรณี อบุตัเิหต ุ หรอื เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์ หรอื เหตผุลอืน่ๆกระกอบการ พจิารณา หมายเหต ุ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป  ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม ความเป็นจรงิ  ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ ประมาทของตัวทา่นเอง  กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่ ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด

Holiday
02-013-5353