ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 8 วัน 5 คืน รหัสทัวร์ #5317

ทัวร์อิตาลี มิลาน 8 วัน 5 คืน บิน QR

ทัวร์นครรัฐวาติกันทัวร์อิตาลี

นครรัฐวาติกัน, อิตาลี

Qatar Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ปราสาทสฟอร์เซสโก
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
เมืองเวโรน่า
จตุรัสเออร์เบ
โรมัน อารีน่า หรือ โรงละครโรมันกลางแจ้ง
บ้านของจูเลียต
เมืองเวนิส
เมืองเวนิส
จัตุรัสซานมาร์โค
Package full banner desktop
  Back to top

1 เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีีสุ่ดในโลกปี 2015 ระดบั 5 ดาว มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - มหาวหิารแห่งมิลาน – เวนิส – เวโรน่า ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เซียน่า - นาโปล ี - ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอ ี- โรม - วาตกินั – ทิโวร่ี ชมสนามกฬีาโคลอสเซียม - บันไดสเปน - ช้อปป้ิง เอาท์เลท็ ก าหนดการเดนิทาง ออกเดนิทางวนัที ่ 05-12 ก.ย. // 07-14 ก.ย. // 09-16 ก.ย. 12-19 ก.ย. // 19-26 ก.ย. // 26 ก.ย.-03 ต.ค. // 28 ก.ย.-05 ต.ค. // 14-21 ต.ค. 2560 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 2 วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS 20.40 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR835 23.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง วนัที่2 มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเต้ 01.15 เหิรฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เทีย่วบินที ่QR123 05.55 เดินทางถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากน้ันน าท่านเดินทางเข้า สู่ ตั ว เมื อ งมิ ล าน เมื อ งส ำคัญ ใน ภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตั้ งอยู่ บริเวณท่ีรำบลอมบำร์ดี จากน้ันน าคณะ เก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปรำสำทสวยงำมหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อม ปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นท่ีพ ำนักของผู ้น ำเผด็จกำร ในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ ซำ มีเวลำให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพกับมุม สวยๆ ของน ้ ำพุท่ีโพยพุ่งบริเวณดำ้นหน้ำปรำสำทสฟอร์เซสโก ้น าท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอ โม” สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สร้ำงข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขำวในศิลปะแบบ โกธิค ใช้เวลำสร้ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่ เป็นอนัดับ 3 ของโลก” ลำนด้ำนหน้ำ เป็นท่ีตั้งของพระรำชำนุสำวรียพ์ระเจำ้ วิคเตอร์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ทรงม้ำ รำย ลอ้มดว้ยอำคำรท่ีเก่ำแก่คลำสสิคและช้ อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ โลก เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 3 บ่าย น ำคณะออกเดินทำงสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตำลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส ำคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโต รองจำกเวนิส น ำท่ำนชมเมืองเวโรนำไดรั้บสมญำนำมวำ่ "LITTLE ROMAN" เพรำะยงัคงสภำพส่ิงก่อสร้ำง จำกสมยัโรมนัไวอ้ยำ่งสมบูรณ์และถำ้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีควำมเจริญสูงสุดถือวำ่เป็นยุดทองไม่แพ้ กรุงโรม เมืองเวโรน่ำโด่งดงัมำจำกนิยำย รักอมตะเร่ืองเอกของนักประพนัธ์ “วิล เลี่ยมเชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่ำ “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น ำคณะเดินทำงเขำ้ชมย่ำนเมือง เก่ำท่ียงัคงสภำพบ้ำนเรือนแบบโบรำณ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรำย ลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกูล ท่ีเคยปกครองเวโรน่ำระหว่างทำงผำ่นชม ควำมยิ่งใหญ่ภำยนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนำมกีฬำกลำงแจง้แบบโบรำณในสมยัโรมนั เดินทำงเขำ้สู่“อดีต บ้านของจูเลียต”ปัจจุบนัหนำ้บำ้นจูเลียตคือร้ำนArmani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิ โอ มำคอยเฝ้ำขอควำมรักอยู่ดำ้นล่ำงบริเวณบำ้นมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็นบรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniว่ำกนัว่ำ ใครอยำกสมหวงัในเร่ืองควำมรักก็ให้ไปจบัท่ีหนำ้อกของจูเลียต นอกจำกน้ีภำยในบริเวณก ำแพงบำ้นจูเลียต ยงัมีกำรเขียนแสดงควำมรักกนัมำกมำยจนแทบไม่เห็นสีก ำแพงเดิม และยงัมีบริกำรโทรศพัทส์ ำหรับคนท่ีไม่ ได้มำกับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหำกันว่ำโทรมำจำกบ้ำนจูเลียตแห่งน้ีน าคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร้” รำชินีแห่งทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน้ เวเนโต ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร พกัที่ : Smart Hotel หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง วนัที่3 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปราโต้ เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น ำคณะเดินทำงเข้ำสู่ท่ำเรือตรอนเชโต ้ จากน้ันลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมือง อันแสนโรแมน ติก ซ่ึ งเป็น จุดหมำย ปลำยทำงของคู่รักจำกทัว่โลกเมืองเวนิส ได้รับฉำยำว่ำรำชินี แห่งทะเลอำเดรียต ริก (Queen of the Adriatic), เมื องแห่ ง ส ำ ย น ้ ำ (City of Water) , เ มื อ ง แ ห่ ง สะพำน (City of Bridges), และ เมือง แห่งแสงสว่ำง (The City of Light) เรือ 4 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เกำะซำนมำร์โค ”ศูนยก์ลำง ของเมืองเวนิส พร้อมน ำ คณะเดินทำงเขำ้สู่บริเวณ “จตุรัส ซานมาโค” ระหวำ่งกำรเดินท ำงชมอนุสำวรียข์อง พระเจำ้วคิเตอร์เอมำนูเอลท่ี2 ถ่ำยภำพคู่กบั “ สะพานถอน หายใจ ” สะพำนแห่งสัญลกั ษณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั พระรำชวงัดอร์จ ชมควำมสวยงำมของ “พระราชวังดอร์จ” (ภำยนอก)อันเป็นท่ีประทับของเจ้ำเมืองเวนิส ในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้ งยงัเป็นศูนยก์ลำงของกำร ปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถเ์ซนตม์ำร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรป ตะวนัตก เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ชม “เมืองฟลอเรนซ์”Florence เมืองท่ีไดรั้บฉำยำว่ำ“เมืองท่ีมีควำมงำมเป็นอมตะ” เป็น เมืองตน้แบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีควำมเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 ทั้ง ท ำ ง ด้ ำ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ศิลปวฒันธรรมเป็นนครโบรำณอนั ยิ่งใหญ่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมั่งคั่งและ ร ่ ำรวยกว่ำกรุงโรม เป็นถ่ินก ำเนิด ของศิลปินระดบัโลก2ท่ำน คือ “ลโีอ นา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจล โล” น ำคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำ Old Town ซ่ึงได้ถูกจัดให้เป็นเขต เมืองปลอดมลพิษไม่อนุญำตให้ รถยนต์วิ่งผ่ำนภำยในเมืองสัมผ ัส สถำปัตยกรรมอนัแสนงดงำมเต็มไปดว้ยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ท่ีหำชมไดย้ำกยิ่งจำกเมืองไหน เท่ียวชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถำปัตยกรรม อนัโดดเด่นของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิ ออเร” เป็นวิหำรท่ีมียอดโดมขนำดใหญ่สัญลกัษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์ จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง เมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถข์นำดใหญ่ซ่ึงใชเ้ป็นสถำนท่ีฝังศพของศิลปินช่ือกอ้งโลก“ไมเคิลแองเจล โล และ กำลิเลโอ” และศิลปินช่ือดงัของเมือง จำกนั้นน ำท่ำนขำ้มแม่น ้ำอำร์โน ออกเดินทำงสู่เมืองปรำโต ้ ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั พกัที่ : CHARME HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 5 วนัที่4 ปราโต้ – ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เซียน่า เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่“เมืองปิซ่า” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ำอำร์โน และยงัเป็นบำ้นเกิด “กาลเิลโอ” ศิลปินท่ีมี ช่ือเสียงของอิตำลีน ำคณะเปล่ียนเป็นรถ Shutter Bus เขำ้ชมควำมมหัศจรรยข์อง “หอ เอนแห่ งเมื องปี ซ่ า”1 ใน 7 ส่ิ ง มหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้ำงด้วยหิน อ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสร้ำง เม่ือปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1350 ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 176 ปี ส ำหรับ หอเอนปิซ่ำน้ีภำยในมีเสำหินอ่อนทีสลกั ลวดลำยดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยคุได้ สลกัลวดลำยไวส้วยงำมมำกส่วนสำเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดข้ึนหลงัจำกเม่ือสร้ำงเสร็จแลว้ ฐำนไดท้รุดไปขำ้งหน่ึง เม่ือวดัดูปรำกฏวำ่เอียงออกจำกแนวด่ิงของฐำนถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ยงัคงเอียงอยูเ่ช่นทุกวนัน้ี เมืองแห่งน้ี ยงัเป็นบำ้นเกิดของนักวิทยำศำสตร์ และนกัดำรำศำสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซ่ึงเขำไดพ้ิสูจน์กฎกำรณ์ ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวตัถุให้ตกมำจำกท่ีสูงเขำสังเกตพบว่ำไม่ว่ำวตัถุหนักหรือเบำ ต่ำงตกถึงพื้นดิน พร้อมกนั และให้ชำวโลกรู้ โดยท ำกำรทดลองปล่อยลูกบอลจำกหอเอนปิซ่ำแห่งน้ีและเขำยงัเป็นคนแรกท่ี ใชก้ลอ้งโทรทศัน์(Telescope) ส่องดูดำวเม่ือประมำณ 400 ปีก่อนและไดป้ระกำศส่ิงท่ีคน้พบซ่ึงทำ้ทำยควำม เช่ือของคนในสมยันั้นซ่ึงเช่ือกนัว่ำโลกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำลแต่กำลิเลโอยืนยนัว่ำดวงอำทิตย์ ต่ำงหำกเป็นศูนยก์ลำงของสุริยะจกัรวำล จนท ำให้เขำถูกจบัคุมขงัในท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของ“หอสวด มนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1987 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดงัแห่งยคุกลำงของอิตำลีและเป็นเมืองท่ีมีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลำงเมือง เก่ ำของเซียนำได้รับ เลือกโดยองค์กำร ยเูนสโกให้ข้ึนทะเบียนเป็น โลกเม่ือปี ค.ศ. 1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่ำ เดล คัมโป Piazza del Campo ซ่ึงได้รับยกย่องว่ำเป็น มรดกโลก และ เคยเป็นบ้ำนของำลิโอนัก แข่งมำ้ท่ีมีช่ือกระฉ่อนท่ีสุดในโลก จตุรัส เปียซซ่ำ เดล คมัโป ท่ีไดช่ื้อวำ่สวยแปลกตำ เพรำะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลำดเอียงแบบ ขั้ น บั น ไ ด ตั้ ง อ ยู่ ด้ ำ น ห น้ ำ ศ ำ ล ำ ว่ ำ 6 กำรเมืองเซียน่ำ เดินเล่นชมเมือง บำ้นเรือนต่ำงๆ ถึงแมดู้เก่ำแก่ แต่ยงัคงถูกใชง้ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศยัและร้ำนคำ้ มีศำลำกลำงจงัหวดัสไตลโ์กธิค น ้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ท่ีน่ีมีเทศกำลพำลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี มีช่ือเสียงมำ ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าคณะเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั พกัที่ : HOTEL ANNA SIENA NORD หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง วนัที่5 เซียน่า – ทิโวร่ี – ซอร์เรนโต้ - เนเปิลส์ เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองทิโวร่ี ดินแดนที่ เป็นส่วนหน่ึงของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตั้งอยู่ บนหน้ำผำสูง เหนือแม่น ้ ำอำเนียน (Aniene) ชมเนิน เขำ TIBURTINE ท่ ำนจะได้พบว่ำ ทิวทศัน์สวยงำมสุดลูกหูลูกตำจะเปิดตอ้นรับ ปลุกประสำทสัมผัสทุกอย่ำงให้สดช่ืน มี ชีวิตชีวำ โดยเฉพำะเหล่ำวิลล่ำพกัร้อนของชน ชั้นสูงในสมยัก่อนเพื่อสัมผสักบัควำมโรแมน ติกจบัใจ เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้(SORRENTO) ท่ีมำของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์ เรนโต”้ และเป็น บ้ ำน เกิ ดของ เอน ริโก ค ำ รูโซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปรำช่ือดัง เป็นเมืองใน ฝัน ท่ีงดงำมล ้ำเลิศ เมืองท่ีมีทศันียภำพสวยงำม น า ท่ า น เดิ น ท า ง ต่ อ สู่ เ มื อ ง เน เ ปิ ล ส์ (Naples) ห รือ ท่ี นิ ยม เรียก เป็นภำษำอิตำลี ว่ำ เมื องนาโปลี (Napoli) คือ อีกห น่ึงเมือง ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีควำมส ำคัญทำง ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ศิ ล ป ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม สถำปัตยกรรม ดนตรี และศำสตร์กำรท ำอำหำร ท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัเนเปิลส์ (Province of Naples ) และ แควน้กมัปำเนีย (Campania)แควน้ท่ีตั้งอยูท่ำงทิศใตข้องประเทศ อิตำลีนัน่เอง ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง พกัที่ : RAMADA , NAPLES หรือเทียบเท่าระดบัใกล้เคยีง 7 วนัที่6 เนเปิลส์ – ปอมเปอ ี– โรม – ช้อปป้ิง OUTLET เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ เมืองปอมเปอี ” น าชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ท่ีถูกท ำลำยโดยลำวำของภูเขำไฟ วิโซ เวียส ซ่ึงภูเขำไฟลูกน้ีระเบิดเอำดินโคลนเถำ้ถ่ำน และหินละลำยทบัถมจมลงไปในดินในชัว่เวลำไม่ก่ีนำที เม่ือ พ.ศ.662 ประชำชนนบัหม่ืนตอ้งถูกฝังทั้ง เป็นตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำน โดยไม่ มี โอกำสหนีรอดออกมำได้เลย และปอมเปอี ก็ ถูกลืมไปจำกควำมทรงจ ำของชำวโลกต่อมำ ไดมี้กำรฟ้ืนฟูศึกษำประวติัศำสตร์โบรำณช่ือ ปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทรำบวำ่อยูท่ี่ ไหน จนกระทัง่ พ.ศ.2291 ไดพ้บร่องรอยของ ซำกเมือง เม่ือร้ือดินท่ีทบัถมออกมำหมดแลว้ก็ พบซำกเมืองท่ีใหญ่โต และสร้ำงดว้ยหินอย่ำงแข็งแรง บำงแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลีย้ง ของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุก ประการ ” แต่ทวำ่ภำพนั้นจะเห็นลกัษณะของ ควำมหวำดกลัวต่อควำมตำยได้เป็นอย่ำงดี บำงคนนัง่เอำมือปิดหนำ้ตำยบำงคนนัง่ซบกบั ก ำแพงบ้ำนตำยก็มี ปอมเปอีจึงได้ ช่ือว่ำ “ ซากเมืองแห่งความตาย ” จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางสู่ OUTLET ROMA ศูนย์เอาท์ เลท็ที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลำ ให้ท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม อำทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลำซีโอและประเทศอิตำลี ตั้งอยูท่ำงตอนกลำงของประเทศ มีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกวำ่ 2,800 ปี ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร/น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั พกัท่ี : IH HOTELS ROMA Z3 หรือเทยีบเท่าระดับใกล้เคยีง 8 วนัที่7 โรม – ชมเมือง – กรุงวาตกินั – โคลอสเซียม – น า้พุเทรวี ่ ช้อปป้ิงบันไดสเปน – กรุงเทพฯ เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกรำช ” หรือ “ รัฐอิสระท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ” น ำ คณะท่ำนเขำ้ชมภำยในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่และส ำคญัท่ีสุดในนครรัฐ วำติกนั เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ของพระศำสนจกัรโรมนัคำทอลิกท่ี มีขนำด “ ใหญ่ท่ีสุดในโลก ” ไดรั้บกำร ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” น ำคณะเขำ้สู่ภำยในมหำวิหำรซ่ึงประดบัประดำไปดว้ยงำนศิลปะช้ินเอก มำกมำย อำทิเช่น “ ปิเอต้ำ ” ( The Pieta ) รูป แกะสลักหินอ่อนแม่พระมำรีอุ้มพระศพของ พระเยซูเจำ้ไวบ้นตัก จำกนั้นรถโค้ชแล่นผ่ำน สถำนท่ีส ำคญัต่ำงๆ พร้อมชมสถำปัตยกรรมอนั เก่ำแก่ภำยในกรุงโรม อำทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสท่ียิ่งใหญ่ใจกลำงกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถำนท่ีใช้กล่ำว สุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกำสต่ำงๆ “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นพระบิดำของชำ อิตำลี “ประตูชัยคอนสแตน ติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมำของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จำกนั้นชมร่องรอยของศูนยก์ลำงแห่ง จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ “โรมันฟอร่ัม” เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง ให้คณะไดล้งจำกรถพร้อมถ่ำยภำพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก สนำมกีฬำ กลำงแจ้งขนำดใหญ่ท่ี มีโครงสร้ำงเกือบ สมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโรม โดยนบัเป็น ส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีกำร สร้ำงข้ึนมำในสมยัอำณำจกัรโรมนั ระหวำ่ง ท ำง ท่ ำน จะส ำม ำรถชมควำม งด งำม สถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ของกรุงโรม น ำ คณะท่ำนชมควำมสวยงำมของ “น ้าพุเทรวี่” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงโรม น ้ ำพุ แห่งน้ี เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงจำกภำพยนตร์เร่ือง " Three Coins in the Fountain " นกัท่องเท่ียวท่ีได้ เดินทำงมำเยี่ยมชมน ้ ำพุแห่งน้ีมีควำมเช่ือกนัวำ่ กำรโยนเหรียญลงไปแลว้จะไดก้ลบัมำเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง จำกนั้นน ำคณะท่ำน เดินทำงชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซ่ึงเป็นวงกลมขนำดใหญ่อยูต่รงกลำงหลงัคำโดม ของ “วิหารแพนธีออน” ภำยในวหิำรแพนธีออนยงัใชเ้ป็นสถำนท่ีฝังศพกษตัริย ์บุคคลในรำชวงศแ์ละบุคคล 9 ส ำคญั เช่น พระศพของกษตัริย ์2 พระองคสุ์ดทำ้ยของอิตำลีคือ พระเจำ้วกิเตอร์ เอมมำนูเอลท่ี 2 และพระเจำ้ อุมแบร์โตท่ี 1 และยงัมีศพของรำฟำเอล จิตรกรชำวอิตำลีท่ีอำยุน้อยท่ีสุดในบรรดำจิตรกรผูย้ิ่งใหญ่ในยุค ฟ้ืนฟูศิลปวิทยำ น ำท่ำนคณะท่ำนเดินทำงต่อไปยงั “ ย่านบันไดสเปน ” สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และ เป็นสัญลกัษณ์อีกอยำ่งหน่ึงของกรุงโรม เป็นสถำนท่ีนดัพบของหนุ่มสำววยัรุ่นของอิตำลีซ่ึงในเขตบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงำม ให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกหรืออิสระเลือกช้อปป้ิงสินคำ้ แบรนดเ์นมช่ือดงันำนำชนิด อำทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel สินคำ้พื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ *** ออกเดนิทางกลบั *** 08–15 ส.ค.//15–22 ส.ค.//12–19 ก.ย.//19–26 ก.ย.//26 ก.ย.–03 ต.ค. 23.15 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR114 วนัที่8 กรุงเทพฯ 05.35 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 08.15 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ *** ออกเดนิทางกลบั *** 31 ส.ค.–07 ก.ย.//05 – 12 ก.ย. // 07 – 14 ก.ย. // 09 – 16 ก.ย. // 28 ก.ย. – 05 ต.ค. // 14 – 21 ต.ค. 17.35 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR132 23.55 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง วนัที่8 กรุงเทพฯ 02.20 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้า ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 10 อตัราค่าบริการ ออกเดนิทางช่วง ผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตยีงเสริม ) พกัท่านเดยีว / ห้อง จ่ายเพิม่ ก.ย.- ต.ค. 2560 42,900 42,900 42,900 12,000 ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท อตัราค่าบริการนีร้วม ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลำน//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก เต็มจ ำนวน ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์หรือส่ง E MAIL ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 11 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด หมายเหตุ • ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง • หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้ ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั ทำงท่ำน • กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้ - ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ - ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ • หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% • ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ เง่ือนไขการยกเลกิ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป - เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80 % ของรำคำทวัร์ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้ 12 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด * ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่ เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ในกำรออก จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำ กำร) * เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ *สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้ง สองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธ วซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวน ท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวี ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน กำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั

02-013-5353