ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #4927

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 5 วัดดัง บิน RJ

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง

Royal Brunei Airlines

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เลดี้มาร์เก็ต
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
วัดชีหลิน หรือ วัดนางชี
โรงงานจิวเวอร์รี่
วิคตอเรียพีค
รถรางพีคแทรม
รีพัลส์เบย์
เจ้าแม่กวนอิม
Package full banner desktop
  Back to top

#4927 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 5 วัดดัง บิน RJ วดัหวงัตา้เซียน เจา้พอ่แชกงมิว วดัชิหลนิ ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ชอ้ปป้ิงนาธาน 3 วนั 2 คืน พเิศษ อาหารทะเลหลีห่ยุ่นหมุ่น+พคีแทรม บนิรอยลัจอรแ์ดน จุดเด่นของโปรแกรม  นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ วดั โป่หลนิ  นมสัการวดัหวงัตา้เซียน ขอพรดา้นสุขภาพ  ชมความสวยงามของ วดัชิหลนิ สกัการะขอพร เจา้พอ่แชกงมิว  ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ณ อา่วรพีลสัเบย ์นัง่รถรางข้ึนชม พคีแทรม  ชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ณ ถนนนาธาน จมิซาจุย่  ชมแสง ส ีเสยีง A Symphony of Lights  อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บา้นชาวประมง  แถมฟร!ี!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยดื+ถงุผา้+พดั+น ้ าด่ืม+คู่มือเที่ยวฮอ่งกง) โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง- Mongkok Ladies Market  (- /-/-) 12.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8 Row Q เคาทเ์ตอรส์ายการบนิรอยลัจอรแ์ดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 15.15 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิ RJ 182 **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 18.40 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหท่้านออก “ Exit B” เดนิทางสู่แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่ออีกหน่ึงแห่ง Mongkok Ladies Market (อสิระอาหารเยน็) จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า วนัที่สอง วดัหวงัตา้เซียน-วดัแชกงมิว-วดัชิหลนิ-รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ-นัง่รถรางข้ึนพคีแทรม-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซ่าจุย่ Avenue of Stare  (เชา้/กลางวนั/-) เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกง หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนาม “วดัแชกงหมิว” หรอืวดักงัหนั นัน่เอง นมสัการ เทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคลนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน หน่ึงในวดั ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของฮ่องกง เทพซึง่ขึ้นชื่อในการดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายที่น า ธูปและของมาสกัการะเพือ่ขอพรต่างๆตัง้แต่เรื่องความรกัไปจนถงึฤกษม์งคลในการท าธุรกจิ น าท่านสู่ วดัชิหลนิ เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิและพระโพธิสตัว ์ทีแ่ห่งน้ีได ้สรา้งขึ้นตามสถา ปตัยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ภายในมสีระบวัอนังดงาม จากนัน้ เยีย่มชมโรงงาน“จวิเวอรร์ี่”ทีข่ึ้นชื่อ ของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มยอดและแวะชมโรงงานหยก เที่ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun บา่ย น าท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หน่ึงในแหลง่ท่องเทีย่ว ยอดนิยมเป็นจดุชมววิทีคุ่ณจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม น าท่านสู่ สถานีพคีแทรม เพือ่โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกงและฝัง่เกาลูนซึง่ เต็มไปดว้ยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ น าท่าน สู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูป จนัทนเ์สี้ยวแห่งน้ีสวยที่สุดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรื่องมรูีปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิ และเจา้แมท่นิโห่วซึง่ ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชาย หาด ใหท่้านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3 ปี จากนัน้ น าท่านสู่ ถนนนาธาน ใหท่้านเตม็อิ่มกบัการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานี จมิซาจุ่ยมรีา้นขายของท ัง้ เครื่องหนงั,เครื่องกฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมาย ม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ย หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) น าท่านชม โชวแ์สงสเีสยีงสุดยิง่ใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสเีสยีงถาวรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก บนัทกึโดยกนิเนสสบ์ุค๊ซึง่ใชต้กึถงึ 44 ตกึ รอบอ่าววคิตอเรยี แสง ส ีเสยีง ใชง้บประมาณสูงถงึ 44 ลา้นดอลลา่รฮ่์องกง รูปแบบ การแสดง คือ ตกึต่างๆ ในฝัง่เกาะฮ่องกง จะเลน่ไฟ มแีสงเลเซอรว์ิง่ไปมา พรอ้มกบั ดนตรีประกอบการแสดง จดุในการชมการแสดงมอียู่ 2 จดุ คือ หนา้หอนาฬกิา และ บรเิวณ Avenue of Star จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Penta Hotel or Regal Riverside หรอืเทยีบเท่า วนัที่สาม สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ-นัง่กระเชา้นองปิง-ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท เอาทเ์ลท-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร จากนัน้ น าท่านนัง่กระเชา้ Nng ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตงุชงุสู่ทีร่าบนองปิงใน เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัย กรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้นที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อสิระใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา (เน่ืองจาก กระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรบัปรุงต ัง้แต่เดือน ม.ค.-พ.ค. 2560 ดงันั้นจะเปลี่ยนเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิง แทน) เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้ อสิระทกุท่านที ่City Gate Outlet แหลง่รวมเสื้อผา้แบรนดเ์นม หา้ง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจาก สนามบนินานาชาตฮ่ิองกงเพยีง 10 นาท ีต ัง้อยู่บรเิวณสถานีรถไฟใตด้ินตงชงมเีสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ป รวมท ัง้เครื่องประดบั เสื้อผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมท ัง้บริเวณ ช ัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ช ัน้ใตด้ินยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซื้อเลอืก หาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ขา้วของเครื่องใช ้และ สินคา้อีกมากมาย Citygate Outlets Mall มี รา้นอาหารนานาชาติมากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17 รา้นคา้รวมท ัง้อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้น กาแฟสุดเกใ๋หน้ัง่จบินัง่พกัใหห้ายเหน่ือยไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ Cheak Lap Kok 21.25 น. เหริฟ้ากลบัท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิรอยลัจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่RJ 183 23.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ........................................................................................ อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว วนัเดินทาง ราคา ทวัรฮ์อ่งกง ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 3 วนั 2 คืน บินรอยลัจอรแ์ดน เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 08 มิ.ย.60 10 มิ.ย.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 29 มิ.ย.60 01 ก.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 06 ก.ค.60 08 ก.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 27 ก.ค.60 29 ก.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 10 ส.ค.60 12 ส.ค.60 20 16,900 16,900 15,900 5,500 17 ส.ค.60 19 ส.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 07 ก.ย.60 09 ก.ย.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 21 ก.ย.60 23 ก.ย.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 28 ก.ย.60 30 ก.ย.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 12 ต.ค.60 14 ต.ค.60 20 16,900 16,900 15,900 5,500 19 ต.ค.60 21 ต.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 19 ต.ค.60 21 ต.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 16 พ.ย.60 18 พ.ย.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 30 พ.ย.60 02 ธ.ค.60 20 15,900 15,900 14,900 5,500 อตัราค่าบรกิารรวม - ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ - ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) - อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) - ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ - ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ - ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ - ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ - ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) - ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ อตัราค่าบรกิารไม่รวม - ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% - ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ - ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น รายการ - ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่ นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ - ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40 ดอลล่าหฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรม เนียมของประเทศค่ะ) - ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) หมายเหตุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ) การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าวคอืรา้นชารา้น หยกรา้นบวัหมิะรา้นผา้ไหมรา้นขนมรา้นจวิเวอรร์ ี***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาทซีึ่งไม่มีการบงัคบัใหท่้านซื้อซื้อ หรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่มทาง บรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรมและตารางการบนิดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการ เปลี่ยนแปลงหรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด เทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บรษิทัฯ ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไป ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย รายละเอยีดเพิ่มเติม - บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ - เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั - หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) - ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) - ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ - ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด - ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ - กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น - ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ - เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้ ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด - กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด ** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง**

02-013-5353