ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #4604

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 9 วัดดังในเกาะฮ่องกง บิน CX

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง

Cathay Pacific Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เกาะลันเตา
กระเช้านองปิง 360 องศา
Citygate Outlet Mall
A SYMPHONY OF LIGHTS
รีพัลส์เบย์
วัดปักไท
วัดหมั่นโหม่
โรงงานจิวเวอร์รี่
วัดแชกงหมิว

  Back to top

#4604 ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 9 วัดดังในเกาะฮ่องกง บิน CX ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน มิถนุำยน 2560 วนัท่ี 16-18/23-25/30 มิ.ย. – 02 ก.ค. เดือน กรกฎำคม 2560 วนัท่ี 07-09/14-16/21-23/28-30 เดือน สิงหำคม 2560 วนัท่ี 04-06/11-13/12-14/18-20/25-27/26-28 เดือน กนัยำยน 2560 วนัท่ี 01-03/08-10/09-11/15-17/16-18/22-24/23-25 เดือนตลุำคม 2560 วนัท่ี 13-15/20-22/27-29 วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – ข้ึนกระเชำ้นองปิง 360 หม ู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง – ไหวพ้ระใหญ่ - อิสระชอ้ปป้ิง CITY GATE Symphony Of Light บ่ำย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซ่ึงมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงเปลี่ยน อิริยาบถขึน้เคเบิ้ลไฟฟ้า นัง่กระเชำ้นองปิงชมวิว 360 องศำ หนา้ตา่งเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามในแบบ “พาโนรามา่” ในมมุกวา้งถึง 360 กราบไหว้ ขอพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า พระพทุธรปูเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้ง ตระหงา่นอยู่บริเวณริมหนา้ผาองคพ์ระหันพระพกัตรไ์ปยงัเนนิเขาเบื้องลา่งบริเวณทะเล จีนใต ้อิสระใหท้่านไดส้มัผสักบั หมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง (Nng Ping Village) ใหท้่าน ไดอ้ิสระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บริเวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บ ความสนกุที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวัจน หมำยเหต:ุ กระเชำ้มีกำรปิดปรบัปรงุระหว่ำงเดือนมกรำคมไปจนถึงเดือนมิถนุำยน ดังนัน้ตอ้งเดินทำงข้ึนไหวพ้ระ ใหญ่และเยี่ยมชมหมบูำ้นวฒันธรรมโดยรถโค๊ช ตอนน้ีมีก ำหนดเปิดใหใ้ช่ งำนกระเชำ้ในช่วงกลำงเดือนมิถนุำยน จากนัน้น าทกุท่าน อิสระ ชอ้ปป้ิง จใุจ ที่ City Gate Outlet เลอืกซ้ือสนิคา้ ราคาถกู มากมาย หลายย่ีหอ้ ไมว่่าจะเป็น Nike , Puma , Rayban , Levi’s ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 20:00 น. น าท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุใน โลกที่ถกูบันทึกโดย “กินเนส เวิลด์ เรคคอรด์” ซ่ึงการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่ง ดว้ยไฟสีต่างๆ ร่วมดว้ยการยิงเลเซอรป์ระกอบเพลงจากอาคารชัน้น ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาท่ีใชใ้นการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านัน้ น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั KINGS HOTEL / ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค โดยมเีจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 06:45 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ หลงัผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุนดัพบประตู ทางออก น าท่านเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้ม วิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง หรอืเท่ียวบิน 06:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำร ขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำม สะดวกแกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 08:15 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 700 12:15 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตู ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมี ระยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้ม วิวทิวทศันข์องเกาะฮ่องกง วนัท่ีสองของกำรเดินทำง รพีลสัเบย ์– วดัปักไท – วดัหมัน่โหมว – โรงงำนจิวเวอรร์ี่ - วดัแชกงหมิว วดัหวงัตำ้เซียน – ส ำนกัชีหลิน - หม ู่บำ้นชำวประมงหลีหย ุน่หม ุ่น เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร น าท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอี๊ยที่ชายหาดน า้ตื้นที่ อ่ำวรพีลสัเบย ์ไหวพ้ระ ขอพร องคเ์จา้แมก่วนอิม ริมหาด ที่สิง่หลายๆ คนมาขอ แลว้ก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานต่ออาย ุที่เชื่อว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะตอ่อายไุดถ้ึง 3 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่ วดัปักไท วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นที่เขตเชิงเชาประมาณ 200 ปีก่อนหนา้นี้เพื่อยกย่องปักไท เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลของลัทธิเต๋าซ่ึงไดร้ับ การยอมรับในฐานะผูป้กครองสงูสดุของสวรรคฝ่์ายเหนือหรือสขุขาวดีอัญมณี ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ประกอบดว้ยงานไมปิ้ดทองซ่ึงมีอายตุัง้แต่สมัยราชวงศ์ชิง (1644–1911) และดาบเหล็กสมยัราชวงศซ่์ง (960–1279) พรอ้มยังมมีงักร แกะสลักตกแต่งหลังคาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมวัดนี้ยังเป็น ศนูยก์ลางของการเฉลิมฉลองต่างๆ ในระหว่างงานเทศกาลซาลาเปายอดนิยมที่ ทัง้แปลกและสดุขัว้ ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 8 ของเดอืน 4 ตามปฏิทินจนัทรคติ จากนัน้น าท่านเขา้สู่ วดัหมัน่โหม่ เป็นวัดที่มีความสวยงามดจุภาพวาด สรา้งขึน้ เพื่ออทุิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมัน่) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซ่ึงเป็นที่ เคารพสกัการะของนกัศึกษาผูม้คีวามปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราช ส านกัในจีน ซ่ึงเป็นระบบท่ีมคีวามเขม้งวด และมวีตัถปุระสงคเ์พื่อเฟ้นหาเจา้หนา้ที่ ฝ่ายปกครองที่ดทีี่สดุใหแ้ก่รัฐ วดันีส้รา้งในปี 1847 และยงัคงเป็นสถานบชูาหมัน่ โหม่ที่ใหญ่ที่สดุในฮ่องกง การไดห้ยดุพักอย่างสงบใตข้ดธปูขนาดใหญ่ที่แขวน เรียงรายอยู่เบื้องบนนัน้ ถือเป็นความสขุในอีกมมุหนึง่ ที่ตรงกนัขา้มกบัทางเดินที่ แออดัจอแจในย่านธรุกิจการเงนิบริเวณใกลเ้คียงอย่างสิน้เชงิ เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี ่ที่ขึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีซนท์ี่ ไดร้ับรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม และรา้นป่ีเซ่ีย สตัวน์ าโชคลาภความมัง่ม ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจา้แชกง และใหท้่าน หมนุกงัหันทองแดง ที่เชือ่กนัว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไลส่ิง่ชัว่รา้ยและ น าแตส่ิง่ดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนยิมไปสกัการะที่วดันีใ้นวนัขึน้ปี ใหม ่ น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้ เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึง่ในวดัท่ีโดง่ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ชือ่ในการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายท่ีน าธปู และ ของ มาสกัการะเพื่อ ขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษม์งคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่ คนไทยเรียกกันอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีนแตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นั้นเป็นวัด ลทัธิเตา๋ที่ชาวฮ่องกงและนกัท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทย เชือ้สายจีนใหค้วามศรัทธากนัมาก วดันีม้อีายกุว่ารอ้ยปี ละไดช้ือ่ว่าเป็น วดัท่ีใคร มาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ใน ย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้กีารรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุนั จากนัน้น าท่านชม วดัชีหลิน หรือ เรียกกันว่า ส านกันางชี ส านกัชีแห่งนี้ สรา้ง ขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์ัง เป็นแหล่งพ านกัเพื่อความสงบ ภายใน วัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่าง ประณีต และชายคาอารามลวดลาย ดอกบวัอนัวิจิตร และมรีปูองคพ์ระโพธิสตัวห์ลายปาง รวมทัง้เจา้แมก่วนอิม ซ่ึง ประทับอยู่ ในศาลดา้นใน ส านักชีแห่งนี้ไดร้ับการบรูณะไปเมื่อปี 2000 จากที่ สรา้งขึน้โดยใชก้ารเขา้ไมท้ั้งหลงัโดยไม่ใชต้ะปูเลย นอกจาก ท่อระบายน า้ที่เป็น เหล็ก นบัเป็นการผสมผสานแบบใหม ่ซ่ึงเป็นวดัท่ีสวยแห่งหนึง่ในฮ่องกง ค ่ำ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หม ู่บำ้นชำวประมง (พิเศษอำหำทะเล) น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั KINGS HOTEL / ICLUB MA TAU WAI HOTEL หรอื ระดบัเทียบเท่ำ วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง วดัเจำ้แม่กวนอิม– รำ้นหยก - วดัหยวนหยวน - อิสระชอ้ปป้ิงถนนจิมซำจ ุ่ย สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบต่ิมซ ำ ณ.ภตัตำคำร จากนัน้น าท่านไปไหวเ้จำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ (Kun Im Temple Hung Hom)เป็นวัดเจา้ แม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ใน ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความ เมตตา เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 จากนัน้น าท่านไปทีว่ดั หยวน หยวน Yuen Yuen Institute เป็นวดัขนาดใหญ่บนพื้นที่ กว่า 40,000 ตารางเมตรแห่งนี ้เป็นวดัแห่งเดยีวในฮ่องกงทีบ่ชูาทัง้ศาสนาพทุธ ลทัธิ เตา๋ และขงจื้อ ชือ่ของวดัอกัษรจีน 3 ตวัแรก ก็เปรียบถึงสญัลกัษณแ์สดงถึงหัวใจ ส าคญัของค าสอนของทัง้ 3 ศาสนา คือ พทุธ เตา๋ และ ขงจื้อ จดุเดน่อยู่ที่วิหาร Great Temple of the Three Religions หรือ หอฟ้า ท่ีสรา้งขึน้ดว้ยหินธรรมชาต ิเหมอืนหอฟ้า Tian Tan ในปักกิ่ง ภายในมเีทพเจา้และพระศาสดาของทัง้ศาสนาพทุธ ขงจื้อ และเตา๋ และเทพเจา้ตามโหราศาสตรด์วงจีนที่สมัพนัธก์บัปีนกักษตัรหรือปิเกิด หรือที่เราร ูจ้กั ในนามไทสว่ยเอี๊ย Tai Sui เทพเจา้ผูค้ ุม้ครองดวงชะตาซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีเป็นที่ยอมรับนบั ถือกนัมากที่สดุของลทัธเิตา๋ ใหเ้วลาทกุท่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิง่ ที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน า้ ลึกส าหรับขนถ่ายสินคา้ นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้ สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมขีายราคาไมแ่พงที่ฮ่องกง แหลง่ช็อปป้ิงส าคญั ที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูที่มีย่านช็อปป้ิงดัง ๆ อย่าง จิม ซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมี รา้นคา้ตลอดสองขา้งทาง ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 19.50 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 703 21.45 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ หรอืเท่ียวบิน 21.25 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617 23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ หรอืเท่ียวบิน 22.25 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี CX 709 00.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ ************************************************************************************************************************* ******************************* ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนำ้ทวัร/์คนขบัรถ ** ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก 1,000 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน อตัรำคำ่บรกิำร เดือน มิถนุำยน – กนัยำยน 2560 HONGKONG 9 TEMPLE 3 วนั 2 คืน BY CX เดือน มิถนุำยน วนัท่ี 16-18 / 23-25 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. เดือน กรกฎำคม วนัท่ี 21-23 เดือนสิงหำคม วนัท่ี04-06 / 25-27 / 26-28 เดือนกนัยำยน วนัท่ี 01-03 / 08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 เดือน กรกฏำคม วนัท่ี 14-16 / 28-30 เดือน สิงหำคม วนัท่ี 18-20 เดือน กรกฏำคม วนัท่ี 07-09 เดือนสิงหำคม วนัท่ี 11-13 / 12-14 ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 16,999 17,999 19,999 เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบมีเตียง 16,999 17,999 19,999 เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบไม่มีเตียง 14,999 15,999 17,999 พกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 3,900 3,900 3,900 เฉพำะ เดือน ตลุำคม 2560 HONGKONG 9 TEMPLE 3 วนั 2 คืน BY CX เดือนตลุำคม วนัท่ี 13-15 / 27-29 เดือนตลุำคม วนัท่ี 20-22 ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 18,999 20,900 เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบมีเตียง 18,999 20,900 เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน แบบไมมี่เตียง 16,999 18,900 พกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 4,900 4,900 อตัรำน้ีรวมบรกิำร • คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ • คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม • คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) • คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) • คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ • คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ • คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ • คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี • คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ • คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนำ้ทวัร/์คนขบัรถ ** อตัรำกำรใหทิ้ป ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,000 บำทต่อท่ำน • คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง • คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์คา่ซัก รีดฯลฯ • คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ • คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว • ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม • คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กำรช ำระเงิน ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน เต็มจ านวน หลงัจาก มีการท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 2 วันท าการ ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่เหลือจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด การยกเลิก กำรยกเลิก • หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า • หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ทวัร์ ทัง้หมด หมำยเหต ุ • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน ตา่งประเทศ เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น ส าคญั • บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น • บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง • บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย

Holiday
02-013-5353