ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3763

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ล่องอ่าวฮาลองเบย์ บิน DD

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม

Scoot

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ลาวไก
เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน หรือ น้ําตกซิลเวอร์
เทือกเขาฟานซีปัน
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ตลาดซาปา
ภูเขาฮามรอง
เทือกเขาฟานซีปัน
กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
Package full banner desktop
  Back to top

สมัผสัความหนาวทีเ่วยีดนาม กบัทรปิพเิศษ เทีย่ว3เมอืง สุดฟิน ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย ์ สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขา สายน า้ ทุง่นา และนาข ัน้บนัได ซาปา เป็นเมอืงตากอากาศ บนหบุเขาทีอ่ากาศเย็นสบายท ัง้ปี เดอืนมกราคม กมุภาพนัธ ์มหีมิะตก เทีย่วหมูช่าวเขา ชมนาข ัน้บนัได ววิแบบพาโนรามา และไดน้ ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี บนเขาฟานซปินั เยอืนเมอืงหลวงฮานอย ชอ้ปป้ิงจใุจทีถ่นน 36สาย ฮานอย เยอืนสุสานโฮจมินิห ์เจดยีเ์สาเดีย่ว สูเ่มอืงฮาลอง ลอ่งอา่วฮาลองเบย ์ ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูทีไ่นทม์ารเ์ก็ต * พกัซาปา 1คนื ฮานอย 1คนื ฮาลอง1คนื * ฟร ีWifi On BUS *บรกิารอาหาร 10 มือ้ พเิศษสดุ กบั บฟุเฟ่ตเ์วยีดนาม Zen Buffet กบัเมนมูากกวา่ 100ชนดิ เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR (DD) ไฟทเ์วลาสวย ถงึเชา้ กลบัค า่ น า้หนกักระเป๋า 30 KG เทีย่ว4วนัเต็ม ก าหนดการเดนิทาง วนัเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-11 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว เพิม่ ทีน่ ัง่ หมาย เหต ุ 10-13 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีาคาเด็ก INF 5,000 บาท 3,500 25 17-20 ม.ีค. 60 12,900 3,500 25 31 ม.ีค. – 03 เม.ย. 60 13,900 3,500 25 07-10 เม.ย. 60 14,900 3,500 25 14-17 เม.ย. 60 17,900 3,500 25 21-24 เม.ย. 60 14,900 3,500 25 05-08 พ.ค. 60 15,900 3,500 25 12-15 พ.ค. 60 13,900 3,500 25 02-05 ม.ิย. 60 12,900 3,500 25 16-19 ม.ิย. 60 13,900 3,500 25 วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินอยไบ ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - น า้ตกซลิเวอร ์ หมูบ่า้นชาวเขา ก ัต๊ ก ัต๊ อาหารเทีย่ง,เย็น 04.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก อาคาร1 ช ัน้3 ประต ู6-7 เคานเ์ตอร ์7 สายการบนิ Nok Air (DD) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษา ความปลอดภยัของสายการบนิ 06.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุฮานอยโดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 3202 08.20 น. ถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงรับ กระเป๋าและสมัภาระ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงลาว ไกโดยเสน้ทางดว่นจากโนยบา่ย-ลาวไก ( 40+245 Km โดยใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 3 ชม. ) เป็นทางดว่นสายใหมพ่ึง่เปิดเมือ่เดอืน กนัยายน 2546 เดนิทางสูเ่มอืงลาวไก ระหวา่งทางชมทศันยีภาพ ขนุเขาทีส่วยงาม เทีย่ง เดนิทางถงึเมอืงลาวไก  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที1่) บา่ย หลังอาหารเดนิทางขึน้สูเ่มอืง ซาปา ระหวา่งทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ อันสวยงามของขุนเขา ทะเลหมอก และนาขัน้บันได ผ่านชนเผ่าต่างๆสองขา้งทาง และสัมผัสกับ อากาศหนาวเย็นสุดๆ ชว่งหนา้หนาวของซาปาจะมโีอกาสไดช้มและสัมผัสหมิะ เพราะซาปามหีมิะตก เกอืบทกุปี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.ไตร่ะดับความสงู คดเคี๊ยวของเสน้ทาง ตามไหลเ่ขา ถงึซา ปา น าท่านเดนิทางไปชม น า้ตก Silver Water Fall น า้ตกสเีงนิ เป็นน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุในเมอืง ซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มคีวามสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดับ สายน ้าลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอยา่งสวยงาม เมือ่เดนิทางถงึสถานีดา้นบน จะ ไดพ้บกับบรรยากาศทีส่วยงาม เดนิขึน้สู่จุดสูงสุดบนยอดเขาฟานซปัิน ไดเ้ก็บภาพความประทับใจ จน สมควรแก่เวลาน าท่านน่ังกระเชา้กลับลงมา จากนัน้ น าท่านเดนิทาง สู่หมู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า หมู่บา้นชาวกลุ่มนอ้ยดูนาข ัน้บนัไดของชาวเขา ชมวถิีชวีติ ความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ค า่  บรกิารอาการค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที2่) :พกัที ่ Bamboo SAPA Hotel 3 ดาว ระดบัใกลเ้คยีงกนั: วนัทีส่อง ซาปา-ชมววิซาปาบน ฮารม์ยอน - น ัง่กระเชา้พชิติหลงัคาอนิโดจนี ฟานซปินั – ลาวไก - ฮานอย โชวห์ุน่กระบอกน า้ อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) หลังอาหารเชา้น าท่านชม ตลาดชาวเขาซาปา ชมวถิีชีวติความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆน าสนิคา้มาขายในยามเชา้ ท่ามกลาง บรรยากาศทีห่นาวเย็นและไอหมอก จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่ว ภูเขาปากมงักร ฮารม์ยอน ขึน้เขาใช ้ เวลาเดนิประมาณ 2 ชั่วโมง ไปดูดอกไมบ้นยอดเขา บนภูเขาจะมสีวน ดอกไมเ้มอืงหนาวสวยงาม และท่านสามารถมองชมทัศนียภาพของทะเล หมอกทีป่กคลมุทั่วเมอืงซาปา บรรยากาศสดุๆเลยครับ ใหเ้ราชม บรกิารชดุ ชาวเขาใหเ้ช่าถ่ายรูปดว้ยครับ ถา้อากาศดีสามารถเห็นววิเมอืงซาปาได ้ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้ฟานซปัิน น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ พเิศษ พชิติหลงัคาอนิโดจนี กระเชา้ไฟฟ้าจากซาปาไปยงัยอดเขาฟาน ซปินั ซึง่เป็นเสมอืน "หลังคาอนิโดจนี" โดยมสีถานีทีห่บุเขาเมอืงหัว (Muong Hoa) ห่างจากเมอืงซาปาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตร้าว 10 กโิลเมตร เป็น ระบบรถกระเชา้สามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสดุทา้ยอยูส่งูจากระดับน ้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนัน้ตอ้งปีนบนัไดอกี 600 ขัน้ เพือ่ไปถงึยอด เขา รถกระเชา้แตล่ะคันน่ังได ้35 คน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเทยีบกบัการ เดนิเทา้ขึน้เขา ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาเกอืบทัง้วัน น าทา่นชมจดุชมววิสงูสดุของหลังคาอนิโดจนี เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที4่) บา่ย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูฮ่านอย โดยเสน้ทางดว่นจาก ลาวไก ( 40+245 Km โดย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. ) ค า เดนิทางถงึฮานอย  บรกิารอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที5่) น าทา่นชมโชวห์ุน่กระบอกน า้ ทีเ่ป็นศลิปะประจ าชาตขิองเวยีดนาม จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก :โรงแรม Sunset West Lake Hotel 3 * หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: วนัทีส่าม ฮานอย สสุานโฮจมินิห ์ ท าเนยีบประธานาธบิด ี เจดยีเ์สาเดีย่ว ฮาลองเบย ์ ไนทม์ารเ์ก็ต อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที6่) จากนัน้ น าท่านชม สุสานประธานาธบิด ี โฮจมินิห ์(หมายเหต ุสุสานโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร ,์ วนัศุกร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยายนถงึ เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แตส่ามารถชมบรเิวณภายนอกได)้ วรีบรุษุตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้ับประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุศพ ท่านประธานาธบิด ีซึง่ไดท้ าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่งดไีมใ่หเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ทีดู่แลไวอ้ยา่ง เขม้งวดชมท าเนยีบประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิห์ แต่ท่านไมอ่ยูแ่ต่ท่าน เลือกที่จะอยู่บา้นไมห้ลังเล็ก ซึง่อยู่หลังท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งนี้ จงึเป็นสถานที่รับแขกบา้นแขก เมอืงแทน จากนัน้ ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว วัดรูปทรงอกบัว ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สรา้งขึน้ พุทธ บชูาใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยต านานไดก้ล่าวว่า ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมากและรอมา เป็นเวลานานยังคงไมส่มหวังสักท ีจนคนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิัตวก์วนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัว และไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์หลังจากนัน้ไมน่านพระองคก์็ไดม้พีระโอรส สมใจจงึไดส้รา้งวัดแหง่นี้ ข ึน้กลางสระบวัเพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที7่) BUFFET ZEN บฟุเฟ่ตเ์วยีดนาม กบัอาหารมากกวา่ 100 ชนดิ อิม่อรอ่ยแบบไมอ่ ัน้ บา่ย ท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล จงัหวดักวา่งนงิหซ์ ึง่จังหวัดนี้จะมพีรมแดน รว่มกับจนีทางทศิเหนือ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กโิลเมตร ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้วเขยีวขจ ี (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผอ่นคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) / อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดไนทม์าเก็ต น าทา่นเขา้สู ่ : โรงแรม BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: วนัทีส่ ี ่ ลอ่งอา่วฮาลองเบย ์- ถ า้นางฟ้า - ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ - ชอ้ปป้ิงถนน 36สาย สนามบนินอยไบ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาหารเชา้,เทีย่ง เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอื เพื่อ ล่องเรอื ชมอา่วฮาลองยเ์บย ์ชมความงามตามธรรมชาต ิทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดังภาพวาดโดย จติกรเอก อา่วฮาลองประกอบดว้ยหมู ่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ารยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูมากมาย ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มความ งามของเกาะแกง่ตา่ง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ น าทา่น ชมถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ย มากมาย ลว้นแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิง่นัก ถ ้า แห่งนี้เพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไมน่านมานี้ ซ ึง่มกีารประดับ แสงส ีตามผนังและมมุต่าง ๆ ในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้าท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาตทิี่ เสรมิเตมิแตง่โดยมนุษย ์แสงสทีีล่งตัวท าใหเ้กดิจนิตนาการรปูรา่งตา่ง ๆ มากมาย ทัง้รปูมงักร เสาค ้าฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอนิทร ีรูปนางฟ้า รปูคูรั่กหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลอืกซือ้สิน้คา้ทีร่ะสกึตา่งๆ ตาม อธัยาศัยไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลับสูเ่รอืเพือ่เดนิทางกลับสูท่า่เรอืฮาลอง เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล) (มือ้ที ่10) บา่ย ถงึ ทา่เรอืฮาลอง จากนัน้ กลับสูน่ครหลวงฮานอย โดยระหวา่งทาง น าทา่นแวะชมศนูยห์ัตกรรมของคน พกิารทีเ่มอืงไฮดวง (Hai Duong) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็นของฝากคนทางบา้น และ ยงัเป็นการอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารอกีดว้ย ถงึเมอืงฮานอยน าทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจ ลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีม้ตี านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ี ท าใหเ้กดิ ความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแหง่นี ้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่คาบดาบวเิศษมาให ้ พระองคเ์พือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงคราม อกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนี ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ า ดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้ น าทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์ สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ ชม วดั หงอ๊กเซนิ วดัโบราณภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตวันี ้ คอืเตา่ศักดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 2 ตวัทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีม้าเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้เชญิทา่น อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของที ่ ระลกึตา่งๆ ฯลฯ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินอยไบ 20.50 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่ DD3207 22.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หมายเหต ุ: 1.อตัราคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง เลือ่นวันเดนิทางได ้และ/ หรอื ขอคนืเงนิคา่ทัวร ์คา่จองทัวร ์ 2.กรุ๊ปออกเดนิทางตอ้งมจี านวนไมต่ า่กวา่ 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึไมส่ามารถออกเดนิทางได ้บรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น ทราบกอ่นการเดนิทาง7 วัน 3.บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นอตัราคา่บรกิาร เนือ่งจาก คา่ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/หรอืมี ผลมาจากอตัราแลกเปลีย่น 4.กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยสายการบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง มฉิะนัน้ บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ อตัรานีร้วม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – ฮานอย – กรงุเทพ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนินกแอร ์,คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ และทีเ่มอืงฮานอย , คา่ทีพั่กโรงแรมรวมทัง้สิน้ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น, คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ , คา่รถ รับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ , อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ , คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการ เดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยั อตัรานีไ้มร่วม - ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % , คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ,คา่ระวางน ้าหนักเกนิ 15 กโิลกรัม , คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท ตอ่วนั คดิ4วนั 800 บาท ตอ่ทา่น เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ **และมหีนา้ วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็มเพือ่ท าการประทับตราผา่นแดน กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่ รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้ม หลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น ลกูคา้และบรษิทั 1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 6. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ทา่นควรอา่นเงือ่นไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระคา่บรกิาร ทัง้นีเ้พือ่เป็น ประโยชนแ์กต่ัวทา่นและสมาชกิเอง และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้ เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 12. การขบัรถในเวยีดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กนิ 70 กมตอ่ชัว่โมง 13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ (ทา่น สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้ ละเอยีด)

02-013-5353