ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 2 วัน 1 คืน รหัสทัวร์ #5969

ทัวร์ บรูไน 2 วัน 1 คืน มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน BI

ทัวร์บรูไน

บรูไน

Royal Brunei Airlines

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
มัสยิดทองคำ
พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย
กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ
River Safari brunei
Package full banner desktop
  Back to top

Brunei 2 วนั 1 คืน โดยสายการบนิรอยลับรูไน BI **หมายเหต:ุ 1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 8 USD/ทรปิ **สว่นหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยู่กบัความพงึพอใจในการใหบ้ริการ** วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 1 กรงุเทพฯ – บรไูน – ตลาดกาดงไนทม์ารเ์ก็ต – ชมเมอืงยามค า่ คนื – ผา่นชม มัสยดิ Omar Ali Saiffuddien ✈ O Orchid Garden Hotel 2 มัสยดิ Jame Asr Hassanil Bolkiah - พพิธิภัณฑ ์Islamic Gallery- พพิธิภัณฑ ์Royal Regalia - หมูบ่า้นกลางน ้า - ลอ่งเรอืชมลงิ จมกูยาว -กรงุเทพฯ O O ✈ วนัแรก กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดงไนท์มาร์เกต็ – ผ่านชมมัสยดิ Omar Ali Saiffuddien 10.30 น. คณะมาพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงบนัดาเสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยลั บรูไน ( Royal Brunei ) เทีย่วบินที ่BI514 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท่ี 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) จากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนท่ี ตลาดกาดง ไนทม์าร์เก็ต ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอธัยาศยั ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 1. ชมความงามของมสัยดิทองค า Jame As’r Hassanil Mosque 2. ชมหมู่บา้นกลางน า้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer 3. ผ่านชมพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman 4. สมัผสัประสบการณล่์องเรือชมลงิจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มสัยิดใจ กลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั สร้างข้ึนโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็น มสัยดิประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองคท่ี์ 28 ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระ ราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่ง ดว้ยหินอ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนต์ ขอพร และยงัใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งน้ีเป็นการ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการ ขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณดา้นหน้าของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมา ประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิดแห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไม้ นานาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค ์ถือไดว้า่เป็นมสัยิดท่ี สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ทีพ่กั Orchid Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า วนัทีส่อง มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้าน กลางน า้ - ล่องเรือชมลงิจมูกยาว – กรุงเทพฯ เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นน าท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างข้ึนในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ ของสุลต่านองค์ปัจจุบนั มสัยิดทองค าแห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงาม ท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเขา้วสัดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศ อิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง ,โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางข้ึน 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดี ฮจัญี ฮสัซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 29 องค์ปัจจุบนัของ บรูไน น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล ้าค่า ขององคสุ์ลต่านจากประเทศมุสลิมทัว่โลกมาแสดงไว ้ อาทิเช่น คมัภีร์อลักุระอาน ขนาดเล็กท่ีสุดในโลก กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** “ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ..ไม่มีราคาเดก็ ก าหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (มเีตียง) นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (ไม่มเีตียง) นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว เพิม่ วนัที ่21-22 ต.ค. 60 12,999 12,999 12,999 2,999 วนัที ่04-05 พ.ย. 60 12,999 12,999 12,999 2,999 วนัที ่11-12 พ.ย. 60 12,999 12,999 12,999 2,999 วนัที ่18-19 พ.ย. 60 12,999 12,999 12,999 2,999 บ่าย จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจดัแสดงเคร่ืองประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จ พระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 แห่งบรูไน และขา้วของเคร่ืองใชข้ององคสุ์ลต่านเอาไวม้ากมาย อาทิเช่น เคร่ืองเงิน, เคร่ืองทอง มงกุฎ เคร่ืองราชยแ์ละเคร่ืองบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวญัจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ท่ีถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นน าท่านล่องเรือชม หมู่บา้นกลางน ้ า Kampong Ayer หมู่บา้น กลางน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้ าบรูไน เป็นหมู่บา้นกลางน ้ าท่ีมีคนอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมา ยาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค ้ ายนัและเช่ือมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บา้นกลางน ้ าน้ีมีทั้ง บา้นพกัอาศยั, มสัยิด, โรงเรียน, สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ, ร้านคา้, ร้านอาหาร ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีมีประชากรกวา่สามหม่ืนคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจ านวนประชากรบรูไนและ เป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมริมน ้ าของบรูไนสร้างความประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียวจากทัว่ โลกท่ีไดม้าชมหมู่บา้นแห่งน้ี ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือท่ีเรียกกนัว่า ลิงจมูก ยาว เป็นลิงท่ีมีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอ่ืน เป็นลิงท่ีพบไดเ้ฉพาะในประเทศบนเกาะ บอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น ้า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 18.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เท่ียวบินท่ี BI519 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ☺ หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย ***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ ท่านละ 8 USD /ทริป/ต่อท่าน*** ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ **บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** ** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** เง่ือนไขการให้บริการ 1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่ สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั) 4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน อตัราบริการนีร้วม 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่า ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ - กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่อ อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอน เสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ เหมาะสมต่อไป ** 3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ อตัราบริการนีไ้ม่รวม 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสายการ บินก าหนด 3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 6. ค่าVisa on Arrival ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 8. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 8 USD ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้ เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ เดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 6. กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋เคร่ืองบินค่า หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง ได ้ 7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 9. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตุ ใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 10. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ บินและช่วงเวลาเดินทาง 3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดข้ึนจริง เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม อาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม

02-013-5353