ทัวร์สวิส เยอรมัน ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำไรน์ บิน การบินไทย ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ลานสฟิงซ์ โบสถ์เซนต์ออสวอร์ล ถนนแมกซิมิเลียน โอลิมปิกปาร์ก บ็อบพาร์ด ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท เซนต์กอร์ แม่น้ำไรน์ ไอซ์พาเลซ ยอดเขาจุงเฟรา กรินเดอร์วาล สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) สิงโตหินแกะสลัก ลูเซิร์น ซุก น้ำตกไรน์ (Rhine fall) ป่าดำแบล็คฟอเรสท์ เมืองทิทิเซ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โฮเฮนชวานเกา ฟุสเซ่น สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ พิพิธภัณฑ์BMW พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก มิวนิค มาร์ค พลาส โรเธนเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ แฟรงก์เฟิร์ต ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำไรน์ บิน การบินไทย new
4.9 12
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำไรน์ บิน การบินไทย
ทั่วไป
รหัส 10623
ทั่วไป
รหัส 10623
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
แม่น้ำไรน์ / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10623
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
แม่น้ำไรน์ / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
35 สถานที่ท่องเที่ยว
0 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • ค่ำ

  • 20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
  • 23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ TG 920

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วตรวจรับสัมภาระ
  • นำท่านชม นครแฟรงค์เฟิร์ท เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
  • นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ (ROMERBERG) อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม
  • นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (ST. GOAR) (ประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 และยังเป็นเมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมัน

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ
  • จนเข้าสู่เขต บ๊อปพาร์ด (BOPPARD) อีกเมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (ประมาณ 2.15 ช.ม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์หนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน
  • นำท่าน ถ่ายรูปกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืนเดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATE ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต
  ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต

  ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  Place Black Icon แฟรงก์เฟิร์ต
  แฟรงก์เฟิร์ต

  เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกได้สบาย ๆ ด้วยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการเงิน เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยเฉพาะด้านการบิน สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและของโลก

  Place Black Icon จัตุรัสโรเมอร์
  จัตุรัสโรเมอร์

  เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านครแฟรงเฟิร์ต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์เป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14

  Place Black Icon มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท
  มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท

  มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

  Place Black Icon เซนต์กอร์
  เซนต์กอร์

  เมืองริมแม่น้ำไรน์ มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำสามารถลงเรืองทัศนาจร ล่องชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ โดยเส้นทาง เซ็นต์กอร์ - บ๊อบพาร์ด จะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะเป็นช่วงที่แม่น้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา ที่มีสถาปัตย์ที่งดงามและไร่องุ่น เรือลำนี้จะพาทุกท่านนั่งชมความงามของแม่น้ำไรน์ ที่เป็นแม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป

  Place Black Icon บ็อบพาร์ด
  บ็อบพาร์ด

  เมืองริมแม่น้ำไรน์ ล่องเรือทัศนาจรชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อม คลาย แม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว, ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

  Place Black Icon แม่น้ำไรน์
  แม่น้ำไรน์

  เป็นแม่น้ำที่ยาวและสำคัญที่สุดในทวีปยุโรป ยาวทั้งสิ้น 1,230 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านประเทศอิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, ออสเตรีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม, และเนเธอร์แลนด์ ไปออกที่ทะเลเหนือ

  Place Black Icon ไฮเดลเบิร์ก
  ไฮเดลเบิร์ก

  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากเมืองหนึ่งของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ด้วยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตัวเมืองเก่าสตไล์บาโรก รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม นั่นจึงทำให้เมืองไฮเดลเบิร์กได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

  ป้อมปราการยุคกลางที่แข็งแกร่งแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่สิบสาม โครงสร้างป้อมส่วนใหญ่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ แม้ว่าจะเผชิญกับไฟไหม้ ฟ้าผ่า และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ ในอดีตที่นี่มีทั้งแขกผู้มาเยือน นักโทษ และผู้มีเกียรติ สวนของปราสาท สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่สิบหก มีความสวยงามอย่างยิ่ง และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารไทย
  NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG OB DER TAUBER) (ประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียตอนเหนือที่นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญบนถนนสายโรแมนติก (Romantische Strasse)
  • นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางแห่งเมืองโรเธนเบิร์ก ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคจากศตวรรษที่ 14 มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น ย่านจตุรัส Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม และร้านขายของที่ระลึก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (ประมาณ 3.45 ช.ม.) นครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย นำท่าน ชมเมืองมิวนิค
  • ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของพระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดังของยุโรปนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ที่ยิ่งใหญ่
  • แวะ ถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งบาวาเรียสถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon โรเธนเบิร์ก
  โรเธนเบิร์ก

  เป็นเมืองเล็กๆ แต่ผู้คนส่วนใหญ่มอบให้โรเธนเบิร์กเป็นถนนสายโรแมนติกตามเส้นทางระหว่างเมือง แฟรงค์เฟิร์ต และ มิวนิค จุดเด่นของถนนสายนี้ก็คือความน่าอนุรักษ์ของเมืองเก่า บ้านไม้ ประตู หน้าต่าง ที่ทาสีสันได้อย่างน่ารักและมีสไตล์คลาสสิคเป็นของตนเองโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรให้มากมายเหมือนกับเมืองอื่นๆ มนต์เสน่ห์เหล่านี้ล่ะที่มักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส

  Place Black Icon มาร์ค พลาส
  มาร์ค พลาส

  บริเวณใจกลางย่านเมืองเก่าและใจกลาง ชมสถาปัตยกรรมของศาลากลางที่นี่ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จัตุรัสนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นช่วงพัฒนาชุมชนเมืองนี้อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก สถานที่ซึ่งควรแวะชมเป็นจุดแรกๆ คือศาลากลาง สร้างขึ้นในปี 1570 ครอบคลุมพื้นที่กว้างในส่วนตะวันตกและส่วนเหนือของจัตุรัส ผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมจะได้ชื่นชมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมบารอคและนีโอเรอเนสซองส์

  Place Black Icon โอลิมปิกปาร์ก
  โอลิมปิกปาร์ก

  เป้นสวนขนาดใหญ่ ที่มีทั้งสนามกีฬา Indoor และOutdoor สวนสวยแกลอรี พิพิธภัณฑ์ ประติมากรรม ฯลฯ รวมอยู่ในที่เดียว และยังเพลิดเพลินกับวิวสวยๆได้อีกมาก

  Place Black Icon ถนนแมกซิมิเลียน
  ถนนแมกซิมิเลียน

  ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

  Place Black Icon มิวนิค
  มิวนิค

  เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มต้นและจุดศูนย์กลางของการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

  Place Black Icon พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
  พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

  ตั้งอยู่ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี นึมเฟนบูร์กเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองรัฐบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรีย และ เจ้าหญิงเฮนเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน บาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากมีพระโอรสองค์แรก ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ (BMW WELT) โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) (ประมาณ 1.30 ช.ม)
  • เพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทลินเดอฮอฟ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขากลาสวังก์ทาล เป็นอีกหนึ่งปราสาทของพระเจ้าลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-ร็อคโกโก้ อีกหนึ่งโลเคชั่นของละครดัง เป็นปราสาทเดียวที่สร้างเสร็จตามพระประสงค์ของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่พระองค์ต้องการที่จะประทับในปราสาทแห่งนี้หลังจากสละราชสมบัติ
   • นำท่านเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ได้รับตกแต่งได้อย่างสวยงามและทันสมัย และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกและเขตอุทยานที่สวยงาม

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอททัล (ETTAL) (ประมาณ 15 นาที)
  • นำท่านเข้าชม สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (ETTAL ABBEY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เป็นโลเคชั่นที่สำคัญของละคร ที่นำมาเป็นด้านนอกของพระราชวัง ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม
  • ก่อนเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์BMW
  พิพิธภัณฑ์BMW

  เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 120 คันและเครื่องยนต์ต่างๆที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ BMW

  Place Black Icon พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
  พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ

  ที่พักผ่อนยามออกล่าสัตว์ของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีต้นแบบมาจากมาพระราชวังแวร์ซายส์ ภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบรอคโคโค ซึ่งภายในพระราชวังสะท้อนถึงจินตนาการของกษัตริย์นักฝันและเทคนิคล้ำยุคในสมัยนั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย เครื่องปั่นไฟในถ้ำเพื่อจุดประกายใต้น้ำ หรือเรือพายไว้ทรงนั่งเล่นในทะเลสาบภายในถ้ำ

  Place Black Icon สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey)
  สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey)

  สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey)

  Place Black Icon ฟุสเซ่น
  ฟุสเซ่น

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ซึ่งจะติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองฟุสเซ่นนั้น เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  EURO PARK หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อนำท่านขึ้นชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ
   • (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ Shuttle bus หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้า ซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น-ลง เพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ประมาณ 3.45 ช.ม.)ในเขตป่าดำทางใต้ของเยอรมัน สถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สวยงามทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ และมากมายไปด้วยทะเลสาบ ที่อุดมไปด้วยป่าสนเขียวเข้มจนได้รับฉายาว่า “ป่าดำ”

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon โฮเฮนชวานเกา
  โฮเฮนชวานเกา

  เป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

  Place Black Icon ปราสาทนอยชวานสไตน์
  ปราสาทนอยชวานสไตน์

  นับเป็นปราสาทที่โด่งดังที่สุดในโลก ปราสาทนอยชวานสไตน์สร้างขึ้นบนยอดเขา ที่รายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์และทะเลสาบด้านล่าง จุดประสงค์ของการสร้างปราสาทนี้เพื่อให้ผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบด้าน

  Place Black Icon เมืองทิทิเซ่
  เมืองทิทิเซ่

  เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบอันโด่งดังที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศอันงดงามของป่าดำของประเทศเยอรมนี

  Place Black Icon ป่าดำแบล็คฟอเรสท์
  ป่าดำแบล็คฟอเรสท์

  ป่าดำแบล็คฟอเรสท์ เหตุที่ได้ชื่อนี้ก้อเพราะป่านี้เต็มไปด้วยต้นสนซึ่งขึ้นอย่างหนาแน่น จนมองดูเป็นสีดำ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  BEST WESTERN HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เป็นสายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ (โบเด้น) ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบ
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
  • นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง
  • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์อัน หมายถึง ทะเลสาบสี่พันธรัฐโดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา
  • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจ้างสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
  • แวะถ่ายภาพ สะพานไม้ ชาเปลบริดจ์ สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปีทอด ข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ สัญลักษณ์ที่สาคัญของลูเซิร์น ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลตและร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon น้ำตกไรน์ (Rhine fall)
  น้ำตกไรน์ (Rhine fall)

  เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน ไม่เพียงความใหญ่อลังการ แต่ยังมีเสน่ห์ด้วยสิ่งรายล้อม เหนือน้ำตกมีโขดหินสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ำตก

  Place Black Icon ซุก
  ซุก

  เมืองซุก (Zug) เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลก ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทางที่เมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

  Place Black Icon โบสถ์เซนต์ออสวอร์ล
  โบสถ์เซนต์ออสวอร์ล

  โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์

  Place Black Icon ลูเซิร์น
  ลูเซิร์น

  เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons)ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river)เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุกประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่)ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง

  Place Black Icon สิงโตหินแกะสลัก
  สิงโตหินแกะสลัก

  เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

  Place Black Icon สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
  สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)

  เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่าง แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ กรุนน์ (ประมาณ 1.15 ช.ม.) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด
  • นำท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ให้ท่านชื่นชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX
  • จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก
  • เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (ประมาณ 30 นาที) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิสเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
  • เดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยอันดับหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon กรินเดอร์วาล
  กรินเดอร์วาล

  เมืองที่มีชื่อเสียงของ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese - Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร

  Place Black Icon ยอดเขาจุงเฟรา
  ยอดเขาจุงเฟรา

  มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่

  Place Black Icon สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป
  สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป

  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ตั้งอยู่ด้านบน ยอดเขาจุงเฟราไม่ได้สูงที่สุดในยุโรป แต่เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปได้สูงที่สุดของยุโรปโดยไม่ต้องปีนเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป

  Place Black Icon ลานสฟิงซ์
  ลานสฟิงซ์

  จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส

  Place Black Icon ไอซ์พาเลซ
  ไอซ์พาเลซ

  ถ้ำน้ำแข็งที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ําแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงามและมีตุ๊กตาแกะสลักน้ําแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย

  Place Black Icon ลูเซิร์น
  ลูเซิร์น

  เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons)ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river)เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุกประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่)ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง

  Place Black Icon อินเทอร์ลาเก้น
  อินเทอร์ลาเก้น

  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่ง สัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนใครที่ชอบช้อป ก็มีร้านสินค้าแบรนด์ดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูให้เลือกช้อปกันอย่างมากมาย สำหรับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั้นจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พร้อมด้วยทะเลสาบสีเขียวที่ล้อมด้วยป่าสนสูงชะลูด

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

  บ่าย

  • 13.15 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

  Place Black Icon ท่าอากาศยานซูริค
  ท่าอากาศยานซูริค

  ท่าอากาศยานซูริก (อังกฤษ: Zurich Airport) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ท่าอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยู่ในเมืองโคลเทิน, รัฐซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริหารโดย Unique Airport เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ มี Skyguide รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศทั้งหมดในท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่า
3
HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า
4
EURO PARK หรือเทียบเท่า
5
BEST WESTERN HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า
6
IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
7
IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขทัวร์
 • 1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 • 3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • 4.หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน(ในวันเวลาทำการ)ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่า    ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขวีซ่า


หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน
***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูต*** ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7 วันทำการ 

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า

 • 1.สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
 • 2.สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • 3.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น
 • 1. เอกสารส่วนตัว
  • *หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) 
 • ** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น  ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **
 • ** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **
  • * รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 4 ซม. เน้นใบหน้าจำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน  (ไม่สวมเครื่องประดับและไม่สวมแว่นตาทุกชนิด)
  • ** สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
  • * สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
  • * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
  • * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • * สำเนาบัตรข้าราชการ
 • 2. หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
  • * พนักงานบริษัท  : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน 
  • * ข้าราชการ    : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน
  • * กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
  • * เจ้าของบริษัท  : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
  • * เจ้าของร้านค้า  : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
  • * ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย,เอกสารการเสียภาษี
  • * นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน 
 • หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
 • 3.หลักฐานการเงิน
  • กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง    : ใช้บัญชีส่วนตัวถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
  • กรณีการเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อยหรือมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ : สามารถใช้บัญชีเงินฝากของบิดามารดา หรือ พี่น้อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสาร 3 อย่างดังนี้
   • ​​​​​​​1. สำเนาสมุดบัญชีของผู้รับรองค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตเป็นปัจจุบัน 
   • 2. หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ระบุชื่อเจ้าของบัญชีพร้อมชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายในจดหมาย
   • 3. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุความสัมพันธ์
 • หมายเหตุ  **สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
 • 4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • * เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำ หนังสือให้ความยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
  • *กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”
    


 


หมายเหตุ


หมายเหตุ

 • ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 • ** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)
 • ** ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน แต่ท่านประสงค์ที่จะเดินทาง อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)
 • **โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 • 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
   
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000.- บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
 • ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
 • ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
 • หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
 • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
 • สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทาง บริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทาง บริษัทฯ กับทางสถานทูต]
   
ทั่วไป
รหัส 10623
สวิส เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
แม่น้ำไรน์ / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว