ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก บิน Qatar Airways หอนาฬิกาเมืองโทรเกียร์ ประตูเมืองโทรเกียร์ จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 หอระฆังเมืองดูบรอฟนิค ศาลาว่าการเมืองดูบรอฟนิก โรมันฟอรัมซาดาร์ โบสถ์เซนต์ไซเมียน ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ จัตุรัสเมืองซาดาร์ โบสถ์อนาสตาเชียแห่งซาดาร์ พระราชวังดิโอคลีเธี่ย สปลิท สุสานมิโรโกจ กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค ตลาดโดแลค ซาเกรบ ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ มหาวิหารซิเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ซีบีนิค มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์เมืองโทรเกียร์ โทรเกียร์ หอนาฬิกาโบราณดูบรอฟฟิค เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค ฟาร์มหอยนางรมเมืองสตอน สตอน โบสถ์เซนต์ โดแนท ซาดาร์ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล โอบาเทีย อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic จัตุรัสเยลาซิค รถรางซาเกรบ โบสถ์เซนต์มาร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ซาเกรบ ทัวร์ครับ ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก บิน Qatar Airways new
4.9 11
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก บิน Qatar Airways
ทั่วไป
รหัส 10969
ทั่วไป
รหัส 10969
โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย
8 วัน 5 คืน
พระราชวังดิโอคลีเธี่ย / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 10969
โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย
8 วัน 5 คืน
พระราชวังดิโอคลีเธี่ย / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
35 สถานที่ท่องเที่ยว
3 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 8 วัน 5 คืน
 • บ่าย

  • 17.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

  ค่ำ

  • 20.20 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR981
   ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  • 23.59 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 02.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR215
   ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชีย โดยมีแม่น้ำซาวาไหลผ่านเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย
  • นำท่านเที่ยวชมเมืองซาเกร็บโดยรอบ เริ่มจาก ย่านอัพเปอร์ทาวน์ (Upper Town)
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ที่มีชื่อเดิมว่า มหาวิหารเบลสซึด เวอร์จิน แมรี่ (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของเมืองซาเกร็บ
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Cathedral) ที่โดดเด่นสวยงามด้วยหลังคาที่ใช้ศิลปะการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศโครเอเชีย

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำท่าน นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) บริเวณ เนินเขากอร์นจิ กราด (Gornji Grad) จากมุมนี้มองไปทิศใดก็เจอแต่ยอดโบสถ์เก่าแก่สวยงาม ได้แก่ โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน (Church of St. Catherine) โบสถ์สีขาวแบบบาโรค , อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน (Naive Art) , พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia) , พระราชวัง (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Cathedral)
  • นำท่านผ่านชม จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ย่านเศรษฐกิจการค้า และจุดนัดพบของชาวเมือง บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซป เจลาซิค (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชยึดดินแดนคืนมาจากอาณาจักรออสเตรียในยุคก่อน ** กรณีรถรางท้องถิ่นงดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เพราะเป็นการชำรแบบเหมาจ่ายกับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย (Mirogoj Cemetery) สุสานนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 สุสานนี้เป็นที่เก็บศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายในประเทศโครเอเชีย จึงมีการตกแต่งประดับประดาสวนไว้อย่างสวยงามตามฤดูกาล
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (The Queen of Adriatic Sea)” ด้วยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานซาเกร็บ
  ท่าอากาศยานซาเกร็บ

  Zagreb Airport สนามบินซาเกร็บ หรือท่าอากาศยานซาเกร็บในเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย

  Place Black Icon ซาเกรบ
  ซาเกรบ

  เมืองอยู่ในบริเวณระหว่างเนินทางใต้ของภูเขาเมดเวดนีตซา กับฝั่งเหนือของแม่น้ำซาวา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลเอเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทำให้สามารถติดต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลเอเดรียติกได้อย่างดีมาก เป็นศูนย์กลางการขนส่ง อุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเมืองนี้ เป็นพื้นฐานที่ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ซาเกร็บยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร และเป็นที่ตั้งของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
  มหาวิหารเซนต์สตีเฟน

  มหาวิหารเซนต์สตีเฟนตั้งอยู่ที่ย่านใจกลางของจัตุรัสสเตฟาน เป็นโบสถ์ที่สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบโกธิคในยุโรปและมีความสวยโดดเด่นสะดุดตา หอคอยทางทิศใต้มีความสูง 136 เมตรและเปิดให้ผู้เข้าชมสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของวิวด้านบนโดยไต่บันได 343 ขั้น

  Place Black Icon โบสถ์เซนต์มาร์ก
  โบสถ์เซนต์มาร์ก

  ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกร็บ

  Place Black Icon รถรางซาเกรบ
  รถรางซาเกรบ

  รถราง Funicular (คนท้องถิ่นเรียกZET) ที่เชื่อมระหว่างเมืองด้านล่างและเมืองด้านบน ซึ่งใช้เวลานั่งเพียง 55 วินาทีเท่านั้น รถรางแนวเฉียงขึ้นเขานี้เปิดใช้บริการตั้งแต่ปี1893 มีทางวิ่งยาวเพียง 66 เมตรถือเป็นรถรางที่สั้นที่สุดสายหนึ่งของโลก มีความชันเขาสูง 30 เมตรเลยทีเดยว

  Place Black Icon จัตุรัสเยลาซิค
  จัตุรัสเยลาซิค

  จัตุรัสเยลาซิคตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางเมืองซาเกร็บ จัตุรัสแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงของซาเกร็บเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเต็มไปด้วยคาเฟ่ แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารมากมาย ดังนั้นทั้งชาวโครแอตเองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมักมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นสิ่งที่ยิ่งเสริมให้ที่นี่มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นก็คือคืออนุสาวรีย์เยลาซิคที่นั่งอยู่บนหลังม้าอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาตินิยมอย่างสมบูรณ์แบบ

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic
  อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic

  ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้พื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 ยุคของอุปราชแห่งโครเอเชียชื่อ “โจซิป เจลาซิค” (Josip Jelačić) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากของเมืองซาเกร็บแห่งนี้ ท่านเจลาซิคมีบรรดาศักดิ์เป็น “บาน” (Ban) และมีบทบาทสำคัญในการนำกองทัพโครเอเชียต่อสู้กับกองทัพของฮังการี

  Place Black Icon สุสานมิโรโกจ
  สุสานมิโรโกจ

  เป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย และเป็นแลนมาร์คที่สำคัญอย่างนึ่งของเมืองซาเกรบ สันนิษฐานว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี 1872 บนที่ดินที่ทางรัฐรับซื้อมาจากนักภาษาศาสตร์คนหนึ่งชื่อ Ljudevit Gaj ที่นี่เป็นจุดฝั่งศพของผผู้คนจากหลายกลุ่มศาลนา ทั้งคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ มุสลิม ยิว โปรเตสแตนต์ กลุ่มวิสุทธิชนยุคสุดท้าย รวมถึงคนไร้ศาสนา

  Place Black Icon โอบาเทีย
  โอบาเทีย

  เป็นเมืองตากอากาศสุดหรูของเศรษฐียุโรป เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ทำให้เป็นที่พักผ่อนสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารจีน
  Grand Hotel Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และมักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปั้นนี้เป็นประจำ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีหญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำเสียชีวิต เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ห้าของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย
  • นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกลางเมือง (City Square) เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการและศาสนาต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ผ่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าริมทะเลอาเดรียติก
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ (Zadar City Hall) ที่ยังคงทำการอยู่ในปัจจุบัน
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ไซเมียน (St. Simeon Church) โบสถ์เก่าที่มีประวัติอันยาวนาน
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลอาเดรียติก
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donatus Church) ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ตัวอาคารสร้างแบบหลังคาทรงกลม ปัจจุบันยังคงใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary's Church) ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนา
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็นประจำเมืองซาดาร์ แม้ว่ามหาวิหารจะผ่านการถูกทำลายในสงครามมาแล้วก็ตาม แต่ยังคงความสวยงามอยู่ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์แถบทะเลอาเดรียติก

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เป็นเมืองชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดแถบทะเลอะเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวัติความเป็นมากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยกรีก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งอีกเช่นกัน
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian's Palace) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน เพื่อเตรียมที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับใช้ชีวิตช่วงปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์เอง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 อิสระให้ท่านชมความสวยงามโดยรอบได้ตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Dalmina, Split หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
  รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล

  นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง โอพาเทีย

  Place Black Icon ซาดาร์
  ซาดาร์

  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมา และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน ภายในตัวเมืองจะมีโบสถ์สำคัญประจำเมือง “โบสถ์อนาสตาเชีย The Cathedral of St. Anastasia” เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคดัลเมเชี่ยน

  Place Black Icon โบสถ์เซนต์ โดแนท
  โบสถ์เซนต์ โดแนท

  โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมืองอีกแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน

  Place Black Icon จัตุรัสเมืองซาดาร์
  จัตุรัสเมืองซาดาร์

  เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาดาร์ ตั้งอยู่ระหว่างกำแพงเมืองยุคกลางและป้อมปราการยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการและศาสนามากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ

  Place Black Icon ศาลาว่าการเมืองซาดาร์
  ศาลาว่าการเมืองซาดาร์

  เป็นศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่สไตล์โรมันที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสของเมืองซาดาร์ ที่ยังคงทำการมาจนถึงปัจจุบัน

  Place Black Icon โบสถ์เซนต์ไซเมียน
  โบสถ์เซนต์ไซเมียน

  เป็นโบสถ์คริสเตียนอันเก่าแก่ของเมืองซาดาร์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ผนังภายนอกทาด้วยสีส้มอิฐแลดูโดดเด่น แท่นบูชาหลักของโบสถ์มีหีบเงินของนักบุญไซเมียนที่ว่ากันว่าอยู่มาตั้งแต่ปี 1380 ซึ่งนับว่าเป็นงานช่างทองที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

  Place Black Icon โรมันฟอรัมซาดาร์
  โรมันฟอรัมซาดาร์

  เป็นซากปรักหักพังที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าซาดาร์เคยเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิโรมันมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล ที่เป็นหนึ่งในสิ่งสรรสร้างประวัติศาสตร์ยุคแรกของซาดาร์ ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวาของเมือง มีทั้งที่นั่งพักผ่อนกลางแจ้ง พื้นที่นิทรรศการ รวมถึงลานจัดกิจกรรมสดต่างๆ

  Place Black Icon โบสถ์อนาสตาเชียแห่งซาดาร์
  โบสถ์อนาสตาเชียแห่งซาดาร์

  เป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิคประจำเมืองซาดาร์ ประเทศโครเอเชีย เป็นที่นั่งของอัครสังฆมณฑลแห่งซาดาร์ และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคดัลมา (พื้นที่ชายฝั่งทะเลของโครเอเชีย) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 บริเวณเสาพอร์ทัลสามเสาประดาด้วยรูปปั้นนูนของมาดอนน่า ขอบด้านซ้ายของซุ้มตกแต่งด้วยรูปปั้นสิงโตและรูปปั้นวัว ทางเดินใต้เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหินอ่อนที่ใช้สำหรับเก็บของโบราณ ใกล้กันเป็นแท่นบูชาของนักบุญซาคราเมนต์โดยปฏิมากร A. Viviani จากปี 1718 สภาพที่เห็นในปัจจุบันของวิหารนี้มาจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1989

  Place Black Icon สปลิท
  สปลิท

  เป็นเมืองท่องเที่ยวริมทะเลของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซาเกรบ ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคดัลเมเชีย อันเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง และถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย และที่สำคัญเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียน

  Place Black Icon พระราชวังดิโอคลีเธี่ย
  พระราชวังดิโอคลีเธี่ย

  พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียงและวิหารต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในวิหาร องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารจีน
  Hotel Dalmina, Split หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้เมืองมาลี สตอน เป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
  • นำท่าน ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในเมืองมาลี สตอน หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆจากที่นี่ ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอยนางรม และ ให้ท่าน ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ ดื่มด่ำกับรสชาติหอยนางรมสดท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก (The Pearl of Adriatic Sea)” ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เมืองดูบรอฟนิกยังมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองสปลิท เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979
  • นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik Old Town) เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่โอบเมืองเก่าอันงดงามแห่งนี้เอาไว้
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of Dubrovnik) และ หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก (Bell Tower of Dubrovnik) ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองดูบรอฟนิก ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
  • นำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและภูเขาสลับซับซ้อน กับ บ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอันเป็นภาพที่หาชมได้ยาก
  • อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Adria, Dubrovnik หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon สตอน
  สตอน

  เมืองสตอน (STON) เมืองที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร PELJASAC เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสด ๆ จากทะเลเอเดรียติก เมืองสตอนถูกก่อตั้งประมาณศตวรรษที่ 14 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นดูบรอฟนิค จากนั้นมีการก่อสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองสตอน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างกำแพงนี้ประมาณ 200 ปี มีความยาวกว่า 5.5 กิโลเมตร ตัวกำแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้ เมืองสตอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า “VELIKI STON” ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของเมืองตั้งอยู่ติดกับริมฝั่งทะเล และอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “MALI STON” ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง โดยมีกำแพงเมืองดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมสองส่วนของเมืองเข้าด้วยกัน

  Place Black Icon ฟาร์มหอยนางรมเมืองสตอน
  ฟาร์มหอยนางรมเมืองสตอน

  เมืองสตอนเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์ม

  Place Black Icon เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค
  เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค

  เป็นเมืองจำพวกเมืองสวย เมืองเก่าที่เห็นตรงหน้า จึงเป็นผลจากการบูรณะขึ้นใหม่ แต่ก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก จาก องค์การยูเนสโก เพราะเป็นเมืองเก่าดั้งเดิม ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 7ตลอดแนวกำแพง 2 กิโลเมตร ที่โอบเมืองเก่าเอาไว้ จึงเป็นระยะการเดินที่น่าสนใจไปทุกรายละเอียด เพราะนอกจากจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว ยังได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของเมืองเก่า และของกินทะเลอะเดรียติคอย่างเต็มอิ่ม

  Place Black Icon เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก
  เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก

  ได้รับการบอกเล่าว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป จนได้รับฉายา "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่ง และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม

  Place Black Icon หอนาฬิกาโบราณดูบรอฟฟิค
  หอนาฬิกาโบราณดูบรอฟฟิค

  ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นกันไปได้เรื่อย ๆ ไม่เหนื่อยล้า แถมยังพักสายตากับฟ้าใส ๆ และน้ำทะเลสีครามจัดของทะเลเอเดรียติก ตัดกับหลังคาบ้านสีส้มจัด มุมหนึ่งของกำแพงเมืองมองออกไปเห็นท่าจอดเรือยอชต์เป็นร้อยคัน คนยุโรปชอบทะเล ชอบล่องเรือ จึงไม่แปลกเมื่อที่แห่งนี้เป็นที่พักเรือของนักท่องเที่ยวทางทะเล

  Place Black Icon ศาลาว่าการเมืองดูบรอฟนิก
  ศาลาว่าการเมืองดูบรอฟนิก

  ที่นี่เป็นอดีตพระราชวังสภาซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 สภาพที่เห็นปัจจุบันมาจากการบูรณะอันเนื่องมาจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1816 เป็นศูนย์กลางการปกครองของดูบรอฟนิก ภายในมีการจารึกซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ไม่เสียหายจนถึงปัจจุบัน และจารึกนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่และความรักชาติของโครเอเชีย

  Place Black Icon หอระฆังเมืองดูบรอฟนิค
  หอระฆังเมืองดูบรอฟนิค

  เป็นหอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิกที่อยู่คู่กับศาลาว่าการเมืองมาตั้งแต่อดีต ตั้งสูงเด่นสง่าอยู่ในเมือง ที่นี่เป็นอีกจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
  กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค

  เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ระดับความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน้ำเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคำบรรยายใดๆ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Hotel Adria, Dubrovnik หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีตของประเทศโครเอเชีย เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า “ทรากอส” มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997
  • นำท่าน ผ่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน
  • นำท่านผ่านชม จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 (John Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมือง รองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน
  • นำท่านผ่านชม ประตูเมืองเก่า (Old Town Gates) ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 ผ่านชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
  • นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St. Lawrence) ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์ องค์สำคัญ อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิก (Sibenik) อดีตเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย (Dalmatia) บริเวณปากแม่น้ำครักคา ติดกับทะเลอะเดรียติก เมืองซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1066 ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
  • นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก (Sibenik Square) ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก ร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St. James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik Cathedral) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงขนาดสูงใหญ่ลักษณะโดมครึ่งวงกลมสวยงาม เป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น ทำให้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000
  • อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Panorama, Sibenik หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon โทรเกียร์
  โทรเกียร์

  ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 การท่องเที่ยวในเมืองนั้นนักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับถึงความเก่าแก่ของ อาคาร บ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามยุคโรมาเนสก์ ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบ เรอเนสซองส์และบาโรคจากยุคเวนิเชียน (Venetian period)

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์เมืองโทรเกียร์
  มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์เมืองโทรเกียร์

  เป็นมหาวิหารสร้างขึ้นบนที่เดิมแทนที่วิหารเดิมซึ่งถูกทำลายลงในช่วงศตวรรษที่ 12 เมื่อมุสลิมรุกรานในปี 1123และเวนิสบุกในปี 1171 เริ่มสร้างใหม่เมื่อปี 1213 แล้วเสร็จในศตวรรษที่ 17 วิหารสไตล์โรมาเนสค์ ในขณะที่ส่วนหลังคา vault สไตล์โกธิค ส่วนหอระฆังเริ่มงานตอนปลายศตวรรษที่ 14 กว่าจะแล้วเสร็จก็ล่วงถึงตอนปลายศตวรรษที่ 16 รูปแบบวิหารจึงเป็นสไตล์ Romanesque-Gothic

  Place Black Icon ซีบีนิค
  ซีบีนิค

  เมืองซิบีนิกอยู่บริเวณปากแม่น้ำติดทะเล เป็นเมืองท่า แต่คลื่นลมไม่แรงเพราะอ่าวเว้าเข้ามาในแผ่นดิน และหน้าอ่าวยังมีเกาะชื่อ Zlarin คอยบังอยู่ปากอ่าว ทะเลอาเดรียติกมีเกาะริมชายฝั่งเยอะมาก ทั้งเกาะเล็กเกาะใหญ่นับร้อย ถือเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคแถบนี้

  Place Black Icon จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค
  จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค

  จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน

  Place Black Icon จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2
  จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2

  เป็นจัตุรัสที่อยู่ในใจกลางเมืองโทรเกียร์ จัตุรัสนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารโรมันอันเก่าแก่ต่างๆ และมีร้านคาเฟ่ชิลล์ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชิมบรรยากาศอันคลาสสิกของจัตุรัสนี้

  Place Black Icon ประตูเมืองโทรเกียร์
  ประตูเมืองโทรเกียร์

  เป็นประตูเมืองอันเก่าแก่ของเมืองโทรเกียร์ ทางเข้าออกมีลักษณะเป็นซุ้มพอให้คนเดินผ่านได้

  Place Black Icon หอนาฬิกาเมืองโทรเกียร์
  หอนาฬิกาเมืองโทรเกียร์

  เป็นหอนาฬิกาประจำเมืองโทรเกียร์ที่อยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันยังใช้บอกเวลาแก่ชาวเมืองได้ดี

  Place Black Icon มหาวิหารซิเบนิค
  มหาวิหารซิเบนิค

  ไฮไลท์ของเมืองซิบีนิกมีเพียงหนึ่งคือ “มหาวิหารเซนต์เจมส์” (Cathedral of St. James หรือบ้างก็เรียก Šibenik Cathedral แต่คนท้องถิ่นจะเรียก “มหาวิหารเซนต์จาค็อบ” ตามภาษาโครแอท) ที่เป็นมรดกโลกนั่นเอง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1431 และสร้างเสร็จใน ค.ศ. 1536 ใช้เวลาสร้างร้อยกว่าปี ใช้สถาปนิกหลายรุ่นทั้งจากอิตาลีและจากโครเอเชียเอง ตัวโบสถ์มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีรายละเอียดสูง สถาปัตยกรรมเป็นยุคเรเนซองค์ วัสดุทำจากหินอ่อนที่ตัดมาจากเกาะ Brač ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือง Split ที่ห่างออกไปพอสมควร เป็นแหล่งหินอ่อนขึ้นชื่อของโครเอเชีย และนำไปใช้ในการสร้างทำเนียบขาวอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Hotel Panorama, Sibenik หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) เมืองแห่งแคว้นอิสเตรีย (Istria) และ คาร์ลโลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชีย ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติและความสวยงามของทิวทัศน์ที่รายล้อม ด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรกรที่อุดมสมบูรณ์
  • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (Plitvice Jezera National Park) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมไปด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข รวมเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้อย่างลงตัว ทำให้สถานที่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1979
  • นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ ผ่านชม ความสวยงามของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ น้ำตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำอันชุ่มฉ่ำ บนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยาก ** การล่องเรือและการเข้าชมอุทยานฯในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ บางจุดปริมาณน้ำน้อยไม่สามารถล่องเรือได้ถึง บางจุดปริมาณน้ำสูงกว่าสะพานไม้ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ ถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านชมความสวยงามส่วนอื่นๆของอุทยานฯ ที่มีอีกหลายจุดเป็นการทดแทนโดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากไม่สามารถล่องเรือได้ก็ตาม **

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารท้องถิ่น หรือ อาหารจีน)
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Aristos Zagreb, Zagreb หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
  อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่

  นับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

  Place Black Icon ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak
  ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak

  ล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่แห่งนี้

  Place Black Icon ซาเกรบ
  ซาเกรบ

  เมืองอยู่ในบริเวณระหว่างเนินทางใต้ของภูเขาเมดเวดนีตซา กับฝั่งเหนือของแม่น้ำซาวา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลเอเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทำให้สามารถติดต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลเอเดรียติกได้อย่างดีมาก เป็นศูนย์กลางการขนส่ง อุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเมืองนี้ เป็นพื้นฐานที่ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ซาเกร็บยังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร และเป็นที่ตั้งของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู บุฟเฟ่ต์อาหารท้องถิ่น หรือ อาหารจีน
  Hotel Aristos Zagreb, Zagreb หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆมากมายที่บริเวณนี้

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว
  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
  • 16.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR218
   ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

  ค่ำ

  • 23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

  Place Black Icon ตลาดโดแลค
  ตลาดโดแลค

  ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก ช่วงเดือนแห่งใบไม้ร่วงนี้ สินค้าในตลาดโดแลค จะเจอผลไม้พวกลูกพีช ลูกพรุนสด แตงแบบแคนตาลูบ องุ่นสด ส้ม รวมทั้ง น้ำผึ้ง ลูกพีช ลูกใหญ่ๆนี่ อร่อยสุดๆ สดๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของโดแลค ตลาดแห่งนี้ คือ ตาชั่ง แบบใช้ตุ้มถ่วง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานซาเกร็บ
  ท่าอากาศยานซาเกร็บ

  Zagreb Airport สนามบินซาเกร็บ หรือท่าอากาศยานซาเกร็บในเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 02.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR980
   ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

  บ่าย

  • 12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Grand Hotel Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3
Hotel Dalmina, Split หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4
Hotel Adria, Dubrovnik หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5
Hotel Panorama, Sibenik หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6
Hotel Aristos Zagreb, Zagreb หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เงื่อนไขทัวร์
 • 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • 2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • 3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 • 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 • 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 • 10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • 11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • 12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 • 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขวีซ่า


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ

 • 1. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน 
 • 2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ 
 • 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ
  • 3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น 
  • 3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ 
   ** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด **
   ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เท่านั้น 
   ** สำหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
 • 4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ 
 • 5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
 • 6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจำเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ
 • 7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง 
 • 8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น
 • 9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 • 10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ
 • 11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย

 • 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)
 • 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น
 • 3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน
  • 3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า : หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
  • 3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ
  • 3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  • 3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • 3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น 
  • 3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 
   ** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
 • 4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
  • เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน 
   ** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
   ** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • 8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
  ** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **
  • - กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
  • - กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
  • - กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
  • - เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  • - สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
  • - สำเนาทะเบียนมรณะบัตร
   ** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และจำเป็นต้องยื่นเอกสารสำคัญดังนี้ **
  • - หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง **
  • - เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 
   ** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
   ** จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
   ** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **
  • - เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ


 • อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ ประมาณ 5,500-6,000 บาท
 • อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 • ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ

 • 1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
 • 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ

 • 1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 • 2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
 • กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business Class) จำเป็นออกบัตรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว (Join Land) ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง สิ่งสำคัญก่อนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งว่าคณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม่
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน    
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
  ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศโครเอเชีย ท่านละ ประมาณ 5,500-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)
 • 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • 2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน **
  • 2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
  • 2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
   ** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
 • 3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  
 • 4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
 • 5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • 6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
ทั่วไป
รหัส 10969
โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย
8 วัน 5 คืน
พระราชวังดิโอคลีเธี่ย / อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ / รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว