ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน บิน Thai AirAsia (ไม่รวมค่าวีซ่า) นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานกระจกเทียนเหมินซาน ถนนคนเดินไท่ผิงเจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านหยกจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ศูนย์ใบชา จางเจียเจี้ย ฉางซา ทัวร์ครับ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน บิน Thai AirAsia (ไม่รวมค่าวีซ่า) 0 new
4.9 15
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าขึ้นเทียนเหมินซาน บิน Thai AirAsia (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11134
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11134
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11134
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเย็น
8 สถานที่ท่องเที่ยว
5 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 5 วัน 3 คืน
 • บ่าย

  • 15.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

  ค่ำ

  • 18.10 น. บินลัดฟ้าสู่ ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD540 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง* (สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 22.25 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเซียง(Xiang) จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีนอีกด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
  • พักที่ HUA TIAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฉางซา
  ท่าอากาศยานฉางซา

  เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการฉางชาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานประเทศจีนรวมถึงเมืองใกล้เคียงเช่นจูโจวและเซียงถาน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉางชา ท่าอากาศยานแห่งนี้บริหารงานโดยหน่วยงานการท่าอากาศยานแห่งหูหนานซึ่งเป็น บริษัท มหาชนที่บริหารสนามบินทั้งห้าแห่งในมณฑลหูหนาน

  Place Black Icon ฉางซา
  ฉางซา

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจีนอีกด้วย

  สรุป
  HUA TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวาในการเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • เดินทางถึง จางเจียเจี้ย นำท่าน แวะร้านชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา
  • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร
  • นำท่านนั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา
  • นำท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร
  • นำท่านชมความงามของ ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง
  • สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคดโค้ง 99 โค้ง
   *หมายเหตุ:การนั่งกระเช้ําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทํางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
   • OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว (ราคา 380 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ TIAN ZI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

  Place Black Icon จางเจียเจี้ย
  จางเจียเจี้ย

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานตอนกลาง ค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงชัน และพื้นที่สีเขียวที่ถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีลำธาร ป่าไม้ น้ำตกมากมาย

  Place Black Icon ศูนย์ใบชา
  ศูนย์ใบชา

  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ

  Place Black Icon เขาเทียนเหมินซาน
  เขาเทียนเหมินซาน

  หรือ ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน "มีคำกล่าวว่า หากใครมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาขึ้นเขาเทียนเหมินซานแห่งนี้เหมือนมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย" ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เราจะได้เดินชมวิวทิวทัศน์ลัดเลาะริมหน้าผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตา และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  Place Black Icon นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน
  นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน

  นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที)ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

  Place Black Icon สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
  สะพานกระจกเทียนเหมินซาน

  สะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกลมากนัก

  Place Black Icon ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

  ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา นำท่านเดินวัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ **หมายเหตุ: หากสะพานแก้วปิดไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
  • นำท่านแวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  • นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • OPTION: เที่ยวชม เขาอวตาร (เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามหุบเขาอวตาร นำท่านขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟท์ขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง ภาพยนตร์เรื่องอวตาร(AVATAR) นั่นเอง (ราคาบัตรเข้าชมหุบเขาอวตาร รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว 680 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ TONG DA HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

  Place Black Icon สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
  สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

  เป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

  Place Black Icon ร้านหยกจีน
  ร้านหยกจีน

  หยก (Jade) คือชื่อที่ใช้เรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่ามากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวล

  Place Black Icon ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย

  ถนนคนเดิน "ซีปู้เจีย" ณ เขตอู่หลิงหยวน ที่ถนนคนเดิน "ซีปู้เจีย" นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่แล้วยังมีอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของที่นี่ ภาพวาดทรายถือเป็นสินค้ายอดนิยมอีกสิ่งหนึ่งที่หมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การประดับบนกำแพงบ้าน

  Place Black Icon ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ

  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ เพื่อ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ การแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริม การใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชาวจีนเชื่อว่าการนวดฝ่าเท้า ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้น สามารถรักษาการปวดเท้า ขาไม่มีแรง ขาชา เป็นตะคริว แก้ปัญหาเหล่านี้ได้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  TONG DA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย
  • นำท่านเดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางกลับสู่ ฉางซา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั๋วโมง)
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่ผิง (Taiping Street) ถนนคนเดิน ยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยร้านที่ขายสินค้าน่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนที่น่าซื้อ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา
  • 23.45 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD541

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน
  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน

  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย "จวินเซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจี้ย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

  Place Black Icon ถนนคนเดินไท่ผิงเจีย
  ถนนคนเดินไท่ผิงเจีย

  เป็นถนนช้อปปิ้งเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมืองฉางซา มีความยาวของถนนประมาณ 500 เมตรซึ่งเต็มไปด้วยร้านที่ขายสินค้าน่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนน่าซื้อ แล้วก็มีอาหารน่ากินอีกหลากหลายอย่างบนถนนเส้นนี้เรียกได้ว่า เป็นถนนที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพราะถนนเส้นนี้มีครบทุกอย่าง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฉางซา
  ท่าอากาศยานฉางซา

  เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการฉางชาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานประเทศจีนรวมถึงเมืองใกล้เคียงเช่นจูโจวและเซียงถาน ตั้งอยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตรจากตัวเมืองฉางชา ท่าอากาศยานแห่งนี้บริหารงานโดยหน่วยงานการท่าอากาศยานแห่งหูหนานซึ่งเป็น บริษัท มหาชนที่บริหารสนามบินทั้งห้าแห่งในมณฑลหูหนาน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 01.51 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
HUA TIAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2
TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่า
3
TONG DA HOTEL หรือเทียบเท่า
เงื่อนไขทัวร์

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 • 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • 5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 • 13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
 • 14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (ในวันเวลาทำการ)
  (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เงื่อนไขวีซ่า


 • กรุณานำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่ท่านลืมนำหนังสือเดินทางมา หรือ นำหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *)

 • 1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทำการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 • 2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!! 

ท่านใดที่เคยไป 24 ประเทศ ดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้ ต้องทำการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน

 • 1. อิสราเอล, 2. อัฟกานิสถาน, 3. ปากีสถาน, 4. อุซเบกิสถาน, 5. กาจิกิสถาน, 6. เติร์กเมนิสถาน, 7. คาซัคสถาน, 8. อิรัก, 9. อิหร่าน, 10. อียิปต์, 11. ซีเรีย, 12. ซาอุดิอาราเบีย, 13. เลบานอน, 14. อินเดีย, 15. ศรีลังกา, 16. ลิเบีย, 17. ซูดาน, 18. แอลจีเรีย, 19. ไนจีเรีย, 20. ตุรกี, 21. เยเมน, 22. โอมาน, 23. จอร์แดน, 24. โซมาเรีย

(กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นด้วยตนเอง ) 

 • 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน   
 • 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง  
 • หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท 

 • - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

หมายเหตุ


 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
 • ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
 • ***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

 • - เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น 
 • *** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
 • - ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรุงเทพฯ(DMK) 
 • 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 • 3. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 
 • 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้ จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 • 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • 4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • 5. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 • 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 • 7. (7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน 
      (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11134
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว