ทัวร์โอกินาว่า ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน หน้าผามันซาโมะ จูราอุมิอควาเรียม นั่งเรือท้องกระจกชมท้องทะเล บิน PEACH AIRLINES ศาลเจ้านามิโนอูเอะ สวนโอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซนโด หมู่บ้านริวกิว ปราสาทชูริโจ ย่านชินโตชิน ยามาดะ เดนกิ โอกินาว่า นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า หน้าผามันซาโมะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ การแสดงปลาโลมา มิฮาม่า อเมริกันวิลเลจ โชว์พื้นเมืองชาวโอกินาว่า อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน หน้าผามันซาโมะ จูราอุมิอควาเรียม นั่งเรือท้องกระจกชมท้องทะเล บิน PEACH AIRLINES 20900.0 new
4.9 15
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน หน้าผามันซาโมะ จูราอุมิอควาเรียม นั่งเรือท้องกระจกชมท้องทะเล บิน PEACH AIRLINES
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11662
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11662
โอกินาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค. ส.ค. / ต.ค.
สวนโอกินาว่าเวิลด์ / นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า / หน้าผามันซาโมะ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
PEACH AIRLINES
฿20,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11662
โอกินาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค. ส.ค. / ต.ค.
สวนโอกินาว่าเวิลด์ / นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า / หน้าผามันซาโมะ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
PEACH AIRLINES
฿20,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
13 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 4 วัน 2 คืน
 • ค่ำ

  • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์..... ของสายการบิน PEACH AIR (MM) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM990
  • 07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
  • ผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาว่า ที่นี่มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามใสสะอาด ปะการังที่ยังคงสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของญี่ปุ่น
  • นำท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจ้าใหญ่ของริวกิว เป็นที่บูชาเทพเจ้าของญี่ปุ่น ในอดีตเกาะริวกิวเป็นเกาะที่มีการค้ากับ ญี่ปุ่น เกาหลี จีนและเมืองต่างๆ ทางใต้รวมถึงอาณาจักรสยาม ผู้ที่เดินทางมาถึงหรือกำลังจะออกเดินทางจะขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ให้การเดินทางปลอดภัย ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาบนเกาะแห่งนี้
  • นำท่านชม โอกินาว่าเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน แต่สถานที่แนะนำให้ไปเยือนมากที่สุด คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากปะการังธรรมชาติมามากกว่า 300,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเปิดให้ชมแค่ช่วง 850 เมตร ภายในถ้ำจัดทางเดินให้เรียบร้อยชมความงดงาม และยังมี หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว หมู่บ้านโบราณสวยงามที่ถูกจดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ สวนผลไม้ทรอปิคอล ที่มีต้นไม้ถึง 450 ต้นจากพืชพันธุ์ผลไม้มากมายถึง 100 ชนิด และท้ายสุดนี้ยังมี การแสดงพื้นเมือง Super Aisa ที่ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมริวกิวที่มีสเน่ห์

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอกินาว่าเวิลด์
  • จากนั้นชม ปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) ปราสาทแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างในสมัยใด แต่มีหลักฐาน ว่าเป็นที่ประทับของพระราชาแห่งราชอาณาจักรริวกิว ปราสาทแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1996 และผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้วถึง 5 รอบ
  • อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านชินโตชิน ซึ่งเป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่าง ๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่าง ๆ
  • นำท่านช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดัง ณ ยามาดะ เดนกิ มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ทั้งให้ท่านได้รับชมโชว์การแร่เนื้อปลาทูน่าสดๆ และยังให้ท่านได้ลิ้มลองปลาทูน่าสดๆ อีกด้วย
  • พักที่ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาฮะ
  ท่าอากาศยานนาฮะ

  ตั้งอยู่บนเกาะโอกินาวา มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 1 เป็น Arrival ชั้น 2 เป็น Departure และ ทางไปขึ้นรถ Monorail ส่วน เคาเตอร์ Check-in จะอยู่ชั้น 3

  Place Black Icon ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
  ศาลเจ้านามิโนอูเอะ

  เป็นศาลเจ้าประจำศาสนาพุทธ สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เป็นการสร้างเพื่อเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่า เป็นวัดที่อยู่ใน เขตธรรมชาติที่สวยงาม

  Place Black Icon สวนโอกินาว่าเวิลด์
  สวนโอกินาว่าเวิลด์

  สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า ในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน

  Place Black Icon ถ้ำเกียวคุเซนโด
  ถ้ำเกียวคุเซนโด

  สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของโอกินาว่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองนันเจียว ภายในโอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยทีมนักสำรวจจาก มหาวิทยาลัยอิฮิเมะ เมื่อปี ค.ศ. 1967 ช่วงที่เกาะโอกินาว่าอยู่ภายใต้การปกครองของทหารอเมริกัน ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโดะ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร และมีความเป็นมายาวนานกว่า 300,000 ปี ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ใน 6 ของความยาวทั้งหมด คือ 890 เมตรเท่านั้น การชมถ้ำ ต้องเดินลงบันไดไปกว่า 20 เมตร

  Place Black Icon หมู่บ้านริวกิว
  หมู่บ้านริวกิว

  หมู่บ้านโบราณที่อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สำคัญของชาวโอกินาว่า ทั้งการปลูกสร้างบ้านเรือน วิถีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การทำเกษตรกรรม และเลี้ยงปศุสัตว์ ที่นี่จะมีคุณยายแก่อายุกว่า 90 ปี ซึ่งยังแข็งแรง และคล่องแคล่ว เต้นรำเล่นดนตรี สไตล์โอกินาว่าที่เรียกว่า"เออิสะ" ให้ได้ชม ที่นี่ยังเป็นที่เก็บเชือกศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเชือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสบุ๊ค ซึ่งใช้สำหรับงานพิธีแห่ศาลเจ้าประจำปี ซึ่งเป็นงานพิธีที่ใหญ่ที่สุดของเกาะโอกินาว่า หมู่บ้านริวกิวมุระ คือหนึ่งในสถานที่ชื่อดังที่นักท่องเที่ยวต้องไป เพราะการมาที่นี่ คือ การมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบต้นฉบับ มีกลิ่นของบรรยากาศความอบอุ่น

  Place Black Icon ปราสาทชูริโจ
  ปราสาทชูริโจ

  เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมือง เคยเป็นวังหลวงของอาณาจักรริวกิว ปราสาทชูริเป็นปราสาทเอก 1 ใน 9 สถาณที่อันเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกของเกาะโอกินาว่า ปราสาทชูริ คืออดีตพระราชวังหลวง ศูนย์กลางการปกครองของกษัตริย์แห่งอาณาจักรริวกิวอันรุ่งเรือง

  Place Black Icon ย่านชินโตชิน
  ย่านชินโตชิน

  เป็นย่านเมืองใหญ่ในโอกินาว่า มีร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างร้านสรรพสินค้า ร้าน 100 เยน ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น และที่ใกล้ ๆ กัน มีร้านหนังสือ ดีวีดี สึตายะ ร้านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ้าผู้ชาย และผู้หญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก ร้าน MUJI เป็นต้น

  Place Black Icon ยามาดะ เดนกิ โอกินาว่า
  ยามาดะ เดนกิ โอกินาว่า

  ที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น
  Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • จากนั้นนำท่านสู่ คาริยูชิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์
  • นำท่านเดินทางสู่ หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร ลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น
  • นำท่านเดินทางสู่ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล ปะการังและปลาฉลามมากมาย บนพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตร มีแทงค์น้ำมากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน
  • ชมการจำลองระบบนิเวศน์ที่เสมือนจริง ทำให้ปะการังที่มีชีวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชมปลาตัวตัวน้อยแหวกว่ายตามแนวปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
  • ชมสัตว์ทะเลมากมาย เช่น งูทะเล ปลิงทะเล หอยเม่น กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของความอลังการเกินบรรยาย ตู้ปลาอะครีลิคที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนาถึง 60 ซม. ฉากหลังเป็นฉลามวาฬและปลากระเบนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของอควาเรียมแห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเลตามอัธยาศัย
  • จากนั้นชม การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลางแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู้ที่จะทำให้ท่านประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)
  • นำท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์ และอื่นๆ เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู Japanese Set (พร้อมชมโชว์พื้นเมืองโอกินาว่า สุดพิเศษ)
  • พักที่ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


  Place Black Icon นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า
  นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า

  นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล รวมไปถึงงูทะเลเอราบุอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงให้อาหารกับฝูงปลาทะเลนับพันตัวที่อาศํยอยู่ตามแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์

  Place Black Icon หน้าผามันซาโมะ
  หน้าผามันซาโมะ

  เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จุดเด่นของหน้าผามันซาโมะคือหน้าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะจนมีลักษณะเป็นรูปงวงช้าง มันซาโมะมีความหมายว่าที่นั่งที่มีขนนุ่มที่นั่งได้หมื่นคน

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ

  เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายใน Ocean Expo Park ในโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำญี่ปุ่น (JAZA) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยสี่ชั้นพร้อมด้วยชั้นสี่ชั้นที่มีการจัดแสดงชีวิตใต้ท้องทะเล ฉลาม ปะการัง และปลาเขตร้อน

  Place Black Icon การแสดงปลาโลมา
  การแสดงปลาโลมา

  การแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่บ่อแสดงโชว์กลางแจ้ง โอคิจัง เธียร์เตอร์ ซึ่งมีวาฬเพชฌฆาตและโลมาปากขวด ที่มีความฉลาดแสนรู้ที่จะทำให้ท่านประทับใจในความสามารถ (การแสดงประมาณ 20 นาที)

  Place Black Icon มิฮาม่า อเมริกันวิลเลจ
  มิฮาม่า อเมริกันวิลเลจ

  สร้างเลียนแบบจาก แหล่งช้อปปิ้ง ย่านซานดิเอโก้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโอกินาว่าเคยเป็นเมืองฐานทัพเก่าของทหารอเมริกัน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพัด หลากหลายสไตล์ให้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงที่สร้างความสนุกสนาน

  Place Black Icon โชว์พื้นเมืองชาวโอกินาว่า
  โชว์พื้นเมืองชาวโอกินาว่า

  มีทั้งการร่ายรำ, การแสดงดนตรี ละครพื้นเมือง และอื่นๆ แต่เดิมทีนั้น ศิลปะการแสดงที่ถือเป็นจุดกำเนิดในช่วงสมัยที่โอกินาวายังเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นอาณาจักรริวกิวนั้นมีอยู่มากมาย และได้รับการสืบทอดโดยผ่านประวัติศาสตร์ในช่วงยุคต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน “ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของโอกินาวา” มีวิวัฒนาการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและจีนในอดีต

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู Japanese Set
  Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  อิสระให้ท่านชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศ จึงทำให้โอกินาว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดโอกินาว่า สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่น่าค้นหา ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ช้อปปิ้งต่างๆ อาทิ Duty Free, Toy R Us, NaHa Main Place, Aeon Mall, ร้าน 100 เยน, Use Shop หรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆ อีกมากมายตามเส้นทางของ Monorail และท่านสามารถช้อปปิ้ง ถนนโคคุไซ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "The Miracle of Mile" นั้นเป็นถนนสายสั้น ความยาว1.6 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่า The Miracle of Mile นั้นก็ด้วยความรวดเร็วในการบูรณะถนนในช่วงหลังสงคราม ตลอดสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านเคลือบ

  • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งที่ต่างๆ บนเกาะโอกินาว่า

  รถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟประเภทเดียวบนเกาะแห่งนี้ โดยจะวิ่งผ่านใจกลางเมืองนะฮา เริ่มต้นจากสนามบินไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งหมด 15 สถานี แนะนำว่าหากเดินทางในเมื่อเมืองนะฮา เดินทางด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลจะสะดวกที่สุด หากนั่งจากต้นสถานี ไปถึงสถานีสุดท้ายใช้เวลาเพียง 27 นาที

  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮา กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย

  ค่ำ

  • 21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 989
  • 00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
  อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

  อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่มีเกาะอยู่มากมาย ทั้งเกาะเล็ก ใหญ่ รวมกันแล้วมีทั้งหมด 160 เกาะ ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความอบอุ่น มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้ง กลุ่มประการังที่สวยงาม และสัตว์ที่หายาก อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง อาทิ เลือกซื้อตั๋ว Monorail นั่งชมเมืองโอกินาว่า , ตลาดปลาถนนเฮวะโดริ , โอกินาว่า เวิล์ล , DFS Gallery Okinawa ฯลฯ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาฮะ
  ท่าอากาศยานนาฮะ

  ตั้งอยู่บนเกาะโอกินาวา มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้น 1 เป็น Arrival ชั้น 2 เป็น Departure และ ทางไปขึ้นรถ Monorail ส่วน เคาเตอร์ Check-in จะอยู่ชั้น 3

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า
3
Central Naha Hotel หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ 25 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900
พฤ 8 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900
พฤ 22 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ศ 11 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. 19 ฿22,900 ฿22,900 เลือก ฿22,900
เลือก
พฤ 17 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ฿20,900 ฿20,900 เลือก ฿20,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง 
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
   

เงื่อนไขวีซ่า


รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

 • 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 • 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น 
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า 6 เดือน
 • 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 • 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • 4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

หมายเหตุ


 • ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 • กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ

หมายเหตุ 

 • โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่าน
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
   
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
   
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11662
โอกินาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 2 คืน
ส.ค. / ต.ค. ส.ค. / ต.ค.
สวนโอกินาว่าเวิลด์ / นั่งเรือท้องกระจกโอกินาว่า / หน้าผามันซาโมะ / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
PEACH AIRLINES
฿20,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์