ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด นั่งรถจิ๊ปลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ บิน VietJet Air สวนดอกไม้เมืองหนาว ตลาดไนท์บาซาร์	บ้านเพี้ยน (Crazy House) วัดตั๊กลัม กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋ น้ำตกดาตันลา รถรางเวียดนาม เมืองดาลัด นั่งรถตะลุยทะเลทราย ทะเลทรายขาว หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ทะเลทรายแดง Sand Dune-Fairly Stream เมืองมุยเน่ เมืองดาลัด ทัวร์ครับ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด นั่งรถจิ๊ปลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ บิน VietJet Air 8999.0 new
4.9 20

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด นั่งรถจิ๊ปลุยทะเลทรายขาวมุยเน่ บิน VietJet Air

ทัวร์เวียดนามใต้

VietJet Air VietJet Air
3 วัน 2 คืน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย.
สวนดอกไม้เมืองหนาว | ทะเลทรายขาว | ทะเลทรายแดง | Sand Dune-Fairly Stream
฿8,999

ทัวร์เวียดนามใต้

VietJet Air VietJet Air
3 วัน 2 คืน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย.
สวนดอกไม้เมืองหนาว | ทะเลทรายขาว | ทะเลทรายแดง | Sand Dune-Fairly Stream
฿8,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สวนดอกไม้เมืองหนาว
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง
Sand Dune-Fairly Stream
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่
 • เช้า

  • 08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
  • 11.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ940

  บ่าย

  • 12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดาลัด เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม
  • หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของมณฑลบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองมุยเน่ประมาณ 3- 4 ชั่วโมง เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ บริเวณชายหาดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริมชายหาดมากมาย ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย
  • จากนั้นนำท่านสู่ ลำธารนางฟ้า ( Fairy Stream) หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม ซึ่งจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ถูกกัดเซาะของน้ำมานานวัน จนเป็นร่องกว้างกว่า 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสันสวยงามที่สวยงาม และมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณข้อเท้า ซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล (เนื่องจากต้องเดินทางเปล่าผ่านลำธารนี้เพื่อชมบรรยากาศ ดังนั้นท่านควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สะดวกแก่การเดิน)
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ซึ่งอยู่ใกล้ ชายทะเล ทำให้เกิดเม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง มองเห็นเป็นสีแดง เราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลม ไปแต่ละครั้ง เราก็จะเห็นภาพแตกต่างจากเดิม
  • ผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม กับเรือประมงที่เรียงรายอยู่นับร้อย กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามเย็น

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • พักโรงแรม Peace Resort ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด
  ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon เมืองดาลัด
  เมืองดาลัด

  ชื่อเมืองนั้นแปลว่าเมืองแห่งสนพันต้น เอกลักษณ์ของเมืองคือการชมต้นสน และยังถูกเรียกว่าเมืองที่แห่งใบไม้ผลิ เพราะอากาศที่ไม่เข้ากับประเทศเวียดนาม ที่เย็นสะบายกำลังดีทั้งปี

  Place Black Icon เมืองมุยเน่
  เมืองมุยเน่

  เมืองมุยเน่ (Mui Ne)เมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วน ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 230 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ไม่ควรพลาดเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทรายอันกว้างใหญ่อีกด้วย โดยทะเลทรายที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ "เนินทรายสีแดง"และ "เนินทรายสีขาว"

  Place Black Icon Sand Dune-Fairly Stream
  Sand Dune-Fairly Stream

  Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ

  Place Black Icon ทะเลทรายแดง
  ทะเลทรายแดง

  ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีขนาดกว้างใหญ่ทอดตัวยาวตั้งแต่ริมฝั่งทะเลเข้าไปในตัวแผ่นดิน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือช่วงเช้า หรือช่วงหลังจาก 15.00 น. เป็นต้นไป เพราะกระแสลมไม่แรงและแดดไม่ร้อนมากจนเกินไป

  Place Black Icon หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่
  หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่

  ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพื้นบ้านของเวียดนาม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Peace Resort หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้ไปซาฮาร่า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย ด้วยคนขับรถผู้เชียวชาญ (ราคาทัวร์รวมบริการนั่งรถจี๊ปแล้ว)
  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดาลัด ชื่อ เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญ แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้เวียดนาม
  • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการ นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • หลังอาหารกลางวันนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม แม้จะผ่านการการบูรณะมาหลายครั้งแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม และท่านยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย (พระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร)
  • จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด
  • ชมบ้านตุ๊กตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกว่า เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ ภายในเครซี่เฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้อง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่ท่านจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บันได และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่างๆ

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด
  • หลังอาหารค่ำ ให้เวลาท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนท์บาร์ซ่า
  • พักโรงแรม Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ทะเลทรายขาว
  ทะเลทรายขาว

  ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองมุยเน่ ห่างไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบข้างของเนินทราย เรียกว่า "ทะเลสาบ Bau Trang" ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่มากถึง 70 เฮกเตอร์ กว้างประมาณ 500 เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ภายในทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกบัวสีสันสดใส น้ำมีความใสสะอาด เย็นฉ่ำ สามารถเช่าเรือไม้พายไปรอบ ๆ หรือจะเดินเล่นบริเวณรอบทะเลสาบก็ได้เช่นกัน

  Place Black Icon นั่งรถตะลุยทะเลทราย
  นั่งรถตะลุยทะเลทราย

  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

  Place Black Icon เมืองดาลัด
  เมืองดาลัด

  ชื่อเมืองนั้นแปลว่าเมืองแห่งสนพันต้น เอกลักษณ์ของเมืองคือการชมต้นสน และยังถูกเรียกว่าเมืองที่แห่งใบไม้ผลิ เพราะอากาศที่ไม่เข้ากับประเทศเวียดนาม ที่เย็นสะบายกำลังดีทั้งปี

  Place Black Icon รถรางเวียดนาม
  รถรางเวียดนาม

  รถรางเวียดนาม (Roller Coaster) ให้ท่านเพลิดเพลินกับรถราง ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง ท้าทายความหวาดเสียว

  Place Black Icon น้ำตกดาตันลา
  น้ำตกดาตันลา

  น้ำตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
  พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋

  หนึ่งในตึกของจักรพรรดิ์เบ่าได๋ที่ยังดำรงไว้อยู่ ซึ่งพระราชวังนี้เอาไว้ใช้หลบร้อน แต่ตั้งแต่ พศ2593 ฝรั่งเสศได้เข้ามายังเวียดนาม และสถานที่นี้ยังถูกใช้เป้นสถานที่ประทับของพระราชา และสถานที่ทำการ

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
  กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถนั่งไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien Vien Truc Lam) ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญี่ปุ่น

  Place Black Icon วัดตั๊กลัม
  วัดตั๊กลัม

  วัดตั๊กลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

  Place Black Icon บ้านเพี้ยน (Crazy House)
  บ้านเพี้ยน (Crazy House)

  ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดว่าจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยที่ตัวตึกหน้าตาออกมาเหมือนต้นไม้ และด้วยการออกแบบและตกแต่งภายในที่แปลกประหลาด ทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความเพี๊ยน

  Place Black Icon ตลาดไนท์บาซาร์
  ตลาดไนท์บาซาร์

  ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนท์มาเก็ต ที่อยู่ริมถนนเส้นล่างด้านหน้าตลาดดาลัด มีร้านขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลัด
  Dragon King หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ
  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  บ่าย

  • 13.35 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ941
  • 15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon สวนดอกไม้เมืองหนาว
  สวนดอกไม้เมืองหนาว

  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ไกล้ ทะเลสาบส่วนหวง ประมาณ 2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไม้หลายชนิดให้ผู้เข้าชมได้อิ่มเอิบไปกับความสวยงาม

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด
  ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 Peace Resort หรือเทียบเท่า
2 Dragon King หรือเทียบเท่า
3 -

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 26 เม.ย. 19 อา 28 เม.ย. 19 ฿9,999
฿8,999
฿9,999
฿8,999
฿9,999
฿8,999
พ 8 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ศ 10 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
พ 15 พ.ค. 19 ศ 17 พ.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999
ศ 17 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
พ 22 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ศ 24 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
ส 8 มิ.ย. 19 จ 10 มิ.ย. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
พ 12 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ศ 14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
พ 19 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999
จ 24 มิ.ย. 19 พ 26 มิ.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 26 มิ.ย. 19 ศ 28 มิ.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 3 ก.ค. 19 ศ 5 ก.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
จ 8 ก.ค. 19 พ 10 ก.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 10 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ส 20 ก.ค. 19 จ 22 ก.ค. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
จ 22 ก.ค. 19 พ 24 ก.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 24 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 31 ก.ค. 19 ศ 2 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
จ 5 ส.ค. 19 พ 7 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 7 ส.ค. 19 ศ 9 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 14 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ส 17 ส.ค. 19 จ 19 ส.ค. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
พ 21 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 28 ส.ค. 19 ศ 30 ส.ค. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 4 ก.ย. 19 ศ 6 ก.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
พ 11 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. 19 ฿8,999 ฿8,999 เลือก ฿8,999
เลือก
ส 14 ก.ย. 19 จ 16 ก.ย. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
ศ 20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ฿9,999 ฿9,999 เลือก ฿9,999
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน 
 • 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 • 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 • 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 • 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 • 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 • 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 • 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
   

เงื่อนไขวีซ่า


 • โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ


 • จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับ Infant 2,000 บาท/ท่าน
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 • ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 800 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทัวร์เวียดนามใต้

VietJet Air VietJet Air
3 วัน 2 คืน
พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย.
สวนดอกไม้เมืองหนาว | ทะเลทรายขาว | ทะเลทรายแดง | Sand Dune-Fairly Stream
฿8,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ