ทัวร์จีน ชิงเต่า เผิงไหล 4 วัน 3 คืน จัตุรัสชิงเต่า จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 11983
ทัวร์จีน - ชิงเต่า + หลายเมือง
4 วัน 3 คืน
Nokscoot
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล
จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
วัดหนานซาน หลงโข่ว
วัดหนานซาน หลงโข่ว
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน