ทัวร์อิตาลี สวิส ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส 7 วัน 4 คืน โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิทลิส บิน Emirates Airline เมืองมิลาน สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์ สิงโตหินแกะสลัก เมืองลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ แองเกิ้ลเบิร์ก อินเทอร์ลาเก้น มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส หอนาฬิกาประจำเมือง หรือ นาฬกาไซ้ท์กล็อคเค่น ถนนกรัมกาสเซ ถนนจุงเคอร์นกาสเซ มาร์คกาสเซ่ กรุงเบิร์น เมืองโลซานน์ นาฬิกาดอกไม้ น้ำพุจรวด ทะเลสาบเจนีวา เมืองเจนีวา ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เมืองโกล เดอ ปิยง ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง มองเทรอซ์ แมทเทอร์ฮอร์น เมืองเซอร์แมท เมืองแทซ ถนนเวียมอนเต้นโปเลโอเน่ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส 7 วัน 4 คืน โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิทลิส บิน Emirates Airline 39999.0 new
4.9 20

ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส 7 วัน 4 คืน โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิทลิส บิน Emirates Airline

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Emirates Airline Emirates Airline
7 วัน 4 คืน
ต.ค.
สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์ | ยอดเขาทิตลิส | โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
฿39,999

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Emirates Airline Emirates Airline
7 วัน 4 คืน
ต.ค.
สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์ | ยอดเขาทิตลิส | โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
฿39,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์
ยอดเขาทิตลิส
โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่
 • ค่ำ

  • 20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
  • 21.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK373/EK101

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ
  • 08.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ : ช่วงวันเดินทาง 9-15 พ.ค. เที่ยวบินจะเป็น EK385 (01.15-04.45) // EK205 (09.45-14.20))
  • นำท่านชม โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  • นำท่านช้อปปิ้งภายในอาคาร แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย
  • หรือช้อปปิ้งต่อได้ยัง ถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • พักที่ GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  Place Black Icon โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
  โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน

  เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon ถนนเวียมอนเต้นโปเลโอเน่
  ถนนเวียมอนเต้นโปเลโอเน่

  เน่ ซึ่งถือเป็นย่าน ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง ถนนสายนี้มีสินค้าแบรนด์เนมดังๆ และแพงสุดๆ เป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อสุดของเมืองมิลาน ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง มีทั้งร้านจำหน่าย และโชว์รูมสินค้าใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ เรียกว่า คนชอบแฟชั่นสามารถมาดูเทรนด์ ฤดูกาลต่างๆ ได้ที่นี่ ราคานั้นไม่ต้องพูดถึง พุ่งทะลุจุดเดือดเต็มราคา คนที่ซื้อหาคงไม่ใช่คนธรรมดาสามัญชน พวกดารา เรื่องวินโดว์ช้อปปิ้งเป็นเรื่องมันส์มากๆ เดินสนุกจัง ตังค์อยู่ครบ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TASCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง
  • นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
  • นำท่านเดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้
  • ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท
  • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย
  • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
  • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป
  • นำท่านแวะถ่ายภาพความงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย
  • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  • พักที่ VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองแทซ
  เมืองแทซ

  เป็นหมู่บ้านวาเลส์ทั่วไปที่คุณจะได้พบกับธรรมชาติที่ดีที่สุด

  Place Black Icon เมืองเซอร์แมท
  เมืองเซอร์แมท

  ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ความสูง 1,620 เมตร จากระดับน้ำทะเล และสามารถมองเห็นยอด Matterhorn ได้ชัดเจน เป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงกลิ่นอายของหมู่บ้านสวิสโบราณ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับสกีที่ติดอันดับต้นๆ ในเรื่องความสวยงาม และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ ที่เป็นเมืองเล็ก เ

  Place Black Icon แมทเทอร์ฮอร์น
  แมทเทอร์ฮอร์น

  เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) มีรูปทรงปิรามิด ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี สูงจากระดับน้ำทะเล 4,478 เมตร เขาลูกนี้ด้านหนึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศสวิส อีกด้านหนึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศอิตาลี

  Place Black Icon มองเทรอซ์
  มองเทรอซ์

  เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

  Place Black Icon ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง
  ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง

  เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา ซึ่งเป็นปราสาทที่ล้อมด้วยน้ำ หรือเรียกได้ว่าเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคอยเก็บค่าผ่านทางของเรือที่ล่องผ่านทะเลสาปเจนีวา ภายหลังปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ทำให้ Lord Byron เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธ์บทกวีโรแมนติกเรื่อง "The Prisoner of Chillon" ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ ฟรองซัว เดอ โบนีวาร์ นักเทศน์จากเจนีวา ที่ถูกจองจำอยู่ในปราสาทแห่งนี้และภายหลังได้ถูกปล่อยตัว

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้า ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน
  • นำท่านชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ที่เรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000 (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขากรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า)
  • นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา
  • นำท่านชม เมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา
  • จากนั้นชม นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
  • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
  • พักที่ EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองโกล เดอ ปิยง
  เมืองโกล เดอ ปิยง

  เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์รุ่นใหม่ ล่องลอยกลาง ทัศนียภาพที่งดงามสู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) สนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกี ใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขาสัมผัสประสพการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนาน มีจุดชมวิวทัศนียภาพที่งดงามหาก อากาศดี ท้องฟ้าสดใสจะสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมทเทอร์ฮอร์นได้

  Place Black Icon ยอดเขากลาเซียร์ 3000
  ยอดเขากลาเซียร์ 3000

  ลาเซียร์ 3000 ก็เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินดีๆนี่เอง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ณ สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยเขตภูเขาเพื่อเล่นสกีโดยเฉพาะถึงสามเขต ด้วยความยาวของระยะทางสกีรวมกันถึง 125 กิโลเมตรที่ระดับความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มันจึงเป็นเสมือนสนามเด็กเล่นของคอสกีนั่นเอง หนทางเดียวที่จะพาท่านขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของกลาเซียร์ 3000 ก็คือโดยกระเช้าไฟฟ้าที่สามารถมองเห็นทรรศนีย์ภาพได้แบบ 360 องศา ระหว่างทางที่กระเช้าค่อยๆ เคลื่อนตัวขึ้นสู่ยอดเขานั้น กลาเซียร์ 3000 ยังมีร้านอาหารสุดหรู Botta ที่ออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดีเด่น Mario Botta คอยพร้อมไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อยามหิวกระหายอีกด้วย

  Place Black Icon เมืองเจนีวา
  เมืองเจนีวา

  นครแห่งความงาม เป็นประตูสู่เทือกเขาแอลป์ มีนาฬิกาดอกไม้ริมทะเลสาบและน้ำพุ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย

  Place Black Icon ทะเลสาบเจนีวา
  ทะเลสาบเจนีวา

  เป็นทะเลสาบที่อยู่ตรงชายแดนของฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ มีอีกชื่อเรียกว่าทะเลสาบเลอม็อง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป มีพื้นที่หลักอยู่แถบๆ เมืองเจนีวา โดยกินพื้นที่บางส่วนของประเทศฝรั่งเศส ไปถึงเมืองโลซานน์ และสุดขอบทะเลอีกฝั่งที่เมืองมองเทรอซ์ เคยมีเรือดำน้ำมาสำรวจทะเลสาบนี้แล้วถึง 4 ครั้ง

  Place Black Icon น้ำพุจรวด
  น้ำพุจรวด

  เป็นน้ำพุในเมืองเจเนวา ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในจุดสังเกตุสำคัญของเมือง น้ำพุนี้สามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมืองหรือจากบนเครื่องบินก็ยังได้

  Place Black Icon นาฬิกาดอกไม้
  นาฬิกาดอกไม้

  สัญลักษณ์ของเจนีวาที่ตั้งอยู่ในเขตสวนอิงลิชการ์เดน ดอกไม้รอบๆก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆตามเทศกาลและฤดูกาล มีชนิด 2เข็ม และ 3เข็ม ขนาดตั้งแต่ 100-1,000ซ.ม.หรือมากกว่า และหน้าปัดนาฬิกามีความชันได้ ไม่จำกัดองศา สามารถใช้กระแสไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ไฟฟ้าดับยังสามารถใช้งานได้ นาฬิกาดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกานั่นเอง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • **อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย**
  • นำท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) (101 กม.) เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้
  • นำท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว
  • นำท่านชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
  • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย
  • อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  • พักที่ HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองโลซานน์
  เมืองโลซานน์

  เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ

  Place Black Icon กรุงเบิร์น
  กรุงเบิร์น

  เมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สำคัญๆจำนวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

  Place Black Icon มาร์คกาสเซ่
  มาร์คกาสเซ่

  ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว

  Place Black Icon ถนนจุงเคอร์นกาสเซ
  ถนนจุงเคอร์นกาสเซ

  ถนนที่มีระดับสูงที่สุดของเมืองนี้ และนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ช้อปปิ้งสินค้า บนถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ มีถนน ครัมกาสเซ ที่เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

  Place Black Icon ถนนกรัมกาสเซ
  ถนนกรัมกาสเซ

  เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง

  Place Black Icon หอนาฬิกาประจำเมือง หรือ นาฬกาไซ้ท์กล็อคเค่น
  หอนาฬิกาประจำเมือง หรือ นาฬกาไซ้ท์กล็อคเค่น

  หอนาฬิกาแห่งนี้มีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมการสร้างด้วยความสวยงาม หน้าปัดทำด้วยทองแดงขนาดใหญ่และยังมีหน้าปัดขนาดเล็กอีกหนึ่งเรือนอยู่ด้านล่างภายในหน้าปัดนาฬิกาขนาดเล็กจะ แสดงเวลา วัน เดือน ปี และ จักรราศี สร้างเพื่อเป็นประตูเมือง ไฮไลท์ที่ต้องรอชมทุก ๆ 5 นาที ก่อนจะครบรอบชั่วโมงจะมีตุ๊กกาออกมาเต้นระบำ

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส
  มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส

  มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส หรือมหาวิหารแห่งกรุงเบิร์น เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ของกรุงเบิร์น ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิค เมื่อปี 1421. มีความสูง อยู่ที่ 100.6 เมตร (330 ฟุต ) สร้างเส็จสมบูรณ์ ในปี 1893 เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศสวิสอีกด้วย

  Place Black Icon อินเทอร์ลาเก้น
  อินเทอร์ลาเก้น

  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่ง สัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนใครที่ชอบช้อป ก็มีร้านสินค้าแบรนด์ดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูให้เลือกช้อปกันอย่างมากมาย สำหรับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั้นจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พร้อมด้วยทะเลสาบสีเขียวที่ล้อมด้วยป่าสนสูงชะลูด

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.) (หมายเหตุ : อากากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านที่ต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต /รวมค่าขึ้นเขาทิตลิต เรียบร้อยแล้ว)
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธ์รัฐ
  • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก ริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส
  • จากนั้นชม สะพานคาเปล (KAPELBRUCK หรือ CHAPEBRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม
  • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
  • **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) (244 กม.) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
  • 22.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372

  Place Black Icon แองเกิ้ลเบิร์ก
  แองเกิ้ลเบิร์ก

  แองเกิ้ลเบิร์ก เป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกับ"ภูเขาทิตลีส" ภูเขาที่มียอดสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิร์กได้กลายเป็นอีกหนึ่งอัลไพน์รีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์
  กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์

  เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ซึ่งตัวกระเช้านั้นมีพื้นที่หมุนได้อย่างช้าๆเพื่อให้นักเดินทางได้เห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

  Place Black Icon ยอดเขาทิตลิส
  ยอดเขาทิตลิส

  เป็นภูเขาที่มีความชันที่ สุดในโลก ประมาณ 10,000 ฟุต มีภัตตาคารอยู่บนยอดเขาที่สามารถ ชมทิวทัศน์โดยรอบได้

  Place Black Icon เมืองลูเซิร์น
  เมืองลูเซิร์น

  เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons)ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river)เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุกประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่)ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง

  Place Black Icon สิงโตหินแกะสลัก
  สิงโตหินแกะสลัก

  เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

  Place Black Icon สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์
  สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์

  เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่าง แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

  Place Black Icon เมืองมิลาน
  เมืองมิลาน

  มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 06.25 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

  ค่ำ

  • 19.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
3 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
4 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
5 มีอาหาร ไม่มีอาหาร มีอาหาร
6 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
7 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า
3 VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า
4 EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า
5 HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า
6 -
7 -

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 18 ก.ย. 19 อ 24 ก.ย. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 25 ก.ย. 19 อ 1 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 2 ต.ค. 19 อ 8 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 9 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
ส 12 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
อา 13 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 16 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 เลือก ฿39,999
เลือก
ส 19 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 23 ต.ค. 19 อ 29 ต.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 6 พ.ย. 19 อ 12 พ.ย. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 13 พ.ย. 19 อ 19 พ.ย. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 27 พ.ย. 19 อ 3 ธ.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พ 4 ธ.ค. 19 อ 10 ธ.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
พฤ 5 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. 19 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 • - เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….
 • - หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
 • - นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • - กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • - กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • - กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • - การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • - หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • - ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 • - เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 • - ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • - ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
 • - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 • - หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง (ในวันเวลาทำการ) หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขวีซ่า


การยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครั้งนึง)

 • ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทำการ
 • ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ยื่นวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
 • เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
 • ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
 • หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
 • คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทำการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีคิวแล้วจะไปยื่น 1,500

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครั้งนึง)

 • 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
 • 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
  • 2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
  • 2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
 • 3. หลักฐานการเงิน
  • 3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
  • 3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
   • 3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
   • 3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
   • 3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
   • **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ**
 • 4. หลักฐานการทำงาน 
  • - เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
  • - เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
  • - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • 5. เอกสารส่วนตัว
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • 6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
  • - หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
  • - หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
  • - หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
  • - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
  • *** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี passport ***
  • - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
 • 7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 • เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
  (ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ)
 • ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับยื่นเป็นผู้เรียกเก็บ)

หมายเหตุ


 • กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
 • จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 • 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
   • ** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
   • ** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
   • ** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
   • ** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
  • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
  • - เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
  • - เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
 • 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
 • 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 • 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 • 7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
 • 8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 • - ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 • - ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • - กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • - กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก

Emirates Airline Emirates Airline
7 วัน 4 คืน
ต.ค.
สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์ | ยอดเขาทิตลิส | โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน
฿39,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ