ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 5 วัน 3 คืน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ ปราสาทอาโอบะ บิน Thai Airways (เก็บทิปที่สนามบิน)

ทั่วไป
รหัส 13062
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได
5 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ซากปราสาทอาโอบะ
ซากปราสาทอาโอบะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน