ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ อาบทรายร้อน หมู่บ้านยูฟุอิน บิน Thai Airways

เน้นธรรมชาติ
รหัส 13357
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ คิวชู
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
อาบทรายร้อน
อาบทรายร้อน
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)