ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี บิน Bangkok Airways

เน้นไหว้พระ
รหัส 13942
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตักบาตรข้าวเหนียว
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
บลูลากูน 1
บลูลากูน 1
วัดเชียงทอง
วัดเชียงทอง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน