ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านเลโบเดอโพรว็องซ์ นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าชมยอดเขามองค์บลองค์ บิน การบินไทย มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (มหาวิหารแห่งโมนาโค) มหาวิหารแซงซาเวียร์ ถนนมิราโบ จัตุรัสเมสซิน่า นีซ หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี หมู่บ้านคูร์ซียง หมู่บ้านกอร์ด ประตูชัยแห่งออรองซ์ ออรองซ์ ปราสาท L’Isle พระราชวังมาดามา ชาโมนิกซ์ มิลาน มอนติคาร์โล โมนาโค หมู่บ้านเอซ นีซ ปาเล่ เด เฟสติวาล คานส์ แซงปอล เดอวองซ์ จัตุรัสแปร์เซอร์ เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ ร้านคาเฟ่ ลา นุย เลโบเดอโพรวองซ์ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ สนามต่อสู้ของชาวโรมัน เมืองอาร์ล วิหารโรมัน สนามประลองยุทธแห่งนีมส์ นีมส์ สะพานอาวีญง สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง อาวีญยอง โรงละครสมัยโรมันเมืองออรองซ์ เกรอนอบ อันเนอซี เขามองบลังค์ กระเช้าไอกุยดูมิดิ จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ โตริโน่ ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านเลโบเดอโพรว็องซ์ นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าชมยอดเขามองค์บลองค์ บิน การบินไทย 89900.0 new
4.9 17
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านเลโบเดอโพรว็องซ์ นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าชมยอดเขามองค์บลองค์ บิน การบินไทย
ชมสถาปัตย์
รหัส 14076
ชมสถาปัตย์
รหัส 14076
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ / เลโบเดอโพรวองซ์ / สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ / PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง / กระเช้าไอกุยดูมิดิ
Thai Airways
฿89,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 14076
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ / เลโบเดอโพรวองซ์ / สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ / PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง / กระเช้าไอกุยดูมิดิ
Thai Airways
฿89,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
41 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 10 วัน 7 คืน
 • ค่ำ

  • 21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940
  • 07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัลเพนซา กรุงมิลาน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองตอริโน่ “ตูริน” (137 กม.)
  • เข้าสู่บริเวณลานจตุรัสซาน คาร์โล “Piazza San Carlo” เป็นที่ตั้งอาคารสถาปัตยกรรมเก่าอันสวยงามสถานที่สำคัญ เช่น โบสถ์ศซานตา คริสติน่า “Chiesa di Santa Cristina” และโบสถ์ ซาน คาร์โล San Carlo และรูปปั้นของ Emanuel Philibert ดยุ๊คแห่งซาวอย “Duke of Savoy”
  • เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับพระราชวังมาดามา “Palazzo Madama” Piazza Castello ซึ่งเป็นวังเก่าในอดีต ที่อยู่ของพระญาติในราชวงศ์ซาวอย ชม Duomo di Torino เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตอรีโน่ ใช้เป็นที่เก็บผ้าที่เชื่อกันว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซูรู้จักกันในนามว่า Shround of Turin

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) (172 กม.) เมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายในวันอากาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  Place Black Icon โตริโน่
  โตริโน่

  เป็นเมืองหลักของแคว้นปีเยมอนเตในประเทศอิตาลีและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี เป็นทั้งเมืองศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและธุรกิจของภาคเหนือของอิตาลี ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโป

  Place Black Icon จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่
  จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่

  จัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตูรินในเรื่องร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สถาปัตยกรรม และโบสถ์คู่ที่เป็นเหมือนประตูเมือง เหมาะสำหรับการเดินเที่ยวและชมความงดงามของเมืองอิตาลีแบบคลาสสิก หรือลิ้มลองกาแฟสดเอสเพรสโซตามคาเฟ่ที่มีอยู่มากมาย

  Place Black Icon พระราชวังมาดามา
  พระราชวังมาดามา

  เป็นพระราชวังในเมืองโตริโน่ซึ่งเป็นอดีตที่นั่งของวุฒิสภาที่ได้รับการแจ่งตั้งภายใต้คำสั่งของราชินีแห่งซาวอย ภายในมีศาลกลางยุคกลางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปิดสู่ท้องฟ้าและปิดให้บริการในยุคบาร๊อค มีห้องโถงที่สวยงาม ห้องทำงานวุฒิสมาชิก กละการตกแต่งศิลปะภายในที่หรูหรา

  Place Black Icon ชาโมนิกซ์
  ชาโมนิกซ์

  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้ มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง สามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นําท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู มิดิ จากสถานีนี้ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ท่านสามารถลองพิสูจน์ความกล้าโดยการยืนอยู่บนกล้องกระจก (Step into the Void) มีพื้นเป็นแก้วใสสามารถมองเห็นหุบเหวด้านล่างได้อย่างชัดเจน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่สถานีชาโมนิก

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอานซี (Annecy) (101 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองริมทะเลสาบตามอัธยาศัย
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเกรอน๊อบ (Grenoble) (54 กม.) เมืองหลวงแห่งจังหวัดอีแซร์ (Isère) ชมเมืองเกรอน็อบส์ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์และแม่น้ำอีแซร์ไหลผ่าน ชมสวน Jardin de Ville ของดยุ๊คแห่ง Lesdiguières สวนเก่าแก่ที่สุดในในเมืองเกรอน๊อบ ภายในประดับด้วยดอกไม้และรูปปั้นเฮอร์คิวลีสในสีบรอนซ์ที่อยู่ตรงกลางสวน

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: Mercure Grenoble Alpotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon กระเช้าไอกุยดูมิดิ
  กระเช้าไอกุยดูมิดิ

  เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ที่อยู่ในระดับความสูง 3,842 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และยังสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

  Place Black Icon เขามองบลังค์
  เขามองบลังค์

  เป็นหนึ่งในภูเขาสูงในเทือกเขาแอลป์ ภูเขาตั้งอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Graian Alps ระหว่างภูมิภาคของ Aosta Valley, อิตาลีและ Savoie และ Haute-Savoie, ฝรั่งเศส เป็นภูเขาในฝันอันยอดนิยมแห่งหนึ่งที่นักปีนเขาทั่วโลกอยากมาพิชิต

  Place Black Icon อันเนอซี
  อันเนอซี

  เมืองอันเนอซี (ANNECY) (104 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทำให้ที่นี่ปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่ชั้นนำของโลกด้วย เดินทางถึง เมืองอันเนอซี นำท่าน ชมเมืองอันเนอซี เมืองพักตากอากาศที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติเข้ามาเยี่ยมชมตลอดปี ชมความน่ารักของเมืองนี้บริเวณย่านเมืองเก่าที่แสนโรแมนติคด้วย ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝั่งคลองที่มีน้ำใสสะอาด และเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก

  Place Black Icon ปราสาท L’Isle
  ปราสาท L’Isle

  เป็นปราสาทเล็กๆ บนคลองเลอตูที่มีป้อมปราการเก่าสมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งเคยถูกใช้เป็นคุกในอดีต ความน่าสนใจคือปราสาทนี้มีรูปร่างคล้ายหัวเรือ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซีอีกด้วย

  Place Black Icon เกรอนอบ
  เกรอนอบ

  เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่เชิงเทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินฝรั่งเศสบริเวณแม่น้ำ Drac ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ย้อนกลับไปกว่า 2,000 ปีตั้งแต่ช่วงที่เป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ จนการปฎิวัติอุตสาหกรรมได้ทำให้เมืองนี้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเฟื่องฟูในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Mercure Grenoble Alpotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองออรองซ์ Orange (194 กม.)
  • ชม ประตูชัยแห่ง ออร็องซ์ Triumphal Arch of Orange ที่สร้างในสมัยจักรพรรดิ์ออกัสตัส แห่งอาณาจักรโรมันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึก ประตูชัยแห่งออร็องฌ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
  • จากนั้นนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของโรงละครโรมันโบราณ Roman Theatre of Orange เป็นหนึ่งในโรงละครโรมันอันยิ่งใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพดีที่สุด (*หมายเหตุของดรายการเข้าชมโรงละครอาวิญงในช่วงที่มีการจัดงานคอนเสิร์ตหรือปิดซ่อมแซม)

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอาวิญง (31 กม.) นำท่านชมเมืองอาวีญง (Avignon) เมืองเก่าแก่ เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองจะเห็นกำแพงยาวโอบล้อมเมืองเก่าไว้ด้านใน สร้างด้วยหิน ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เพราะในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตประปาถึง 9 พระองค์
  • ชมพระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน (Pont Saint-Bénézet)
  • จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard) (28 กม.) สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี
  • จากนั้นเดินทางสู่เมืองนีมส์ (22 กม.) เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยจักวรรดิโรมัน
  • ชมด้านนอกของสนามกีฬาโรมัน “Arena de Nimes” สร้างขึ้นมาสมัย 100 ปีก่อนตริสต์ศักราช มีอายุกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตและประเพณีการต่อสู้วัวกระทิง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
  • ชม Maison Carrée หรือวัดโรมัน ถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับอารีน่า เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมืองนีมส์ ที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดิโรมันที่ถูกค้นพบและถูกเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีที่สุด

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: C Suite Hotel, Novotel Atria Nimes Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ออรองซ์
  ออรองซ์

  เป็นชื่อเมืองในเขต Vaucluse ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่กว้างทางตอนเหนือของโพรวอง ที่นี่มีการทำเกษตรเป็นรายได้หลักของชุมชน

  Place Black Icon ประตูชัยแห่งออรองซ์
  ประตูชัยแห่งออรองซ์

  เป็นประตูชัยที่ตั้งอยู่ในเมืองออรองซ์ ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง 27 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิออกุสตุส เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึกจากสงครามแกลลิค ซุ้มประตูถูกสร้างขึ้นโดยใช้บล็อกหินปูนขนาดใหญ่โดยมีสามโค้งซุ้ม มีเสาคอลัมน์โครินเธียนส์สี่เสา

  Place Black Icon โรงละครสมัยโรมันเมืองออรองซ์
  โรงละครสมัยโรมันเมืองออรองซ์

  โรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี 1981 เสน่ห์ของเมืองนี้เป็นที่หลงใหลของแวนโก๊ะ หรือวินเซนต์ แวนโก๊ะ ได้มาพำนักอาศัยอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

  Place Black Icon อาวีญยอง
  อาวีญยอง

  เมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377เข้าชมภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโป๊ปที่มีการตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม

  Place Black Icon PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง
  PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง

  เป็นพระราชวังของพระสันตะปาปาที่ตั้งอยู่ที่อาวินยองในประเทศฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป “พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวินยอง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ในปัจจุบันวังส่วนใหญ่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ และเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมสัมนา และเก็บเอกสารสำคัญของฝรั่งเศส

  Place Black Icon สะพานอาวีญง
  สะพานอาวีญง

  เป็นสะพานที่ตั้งอยู่ที่ปราสาท Pont Saint-Bénézet ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สร้างเมื่อต้นศตรวรรษที่11 ซึ่ตัวสะพานนั้นถูกทำลายไม่นานหลังจากนั้นและถูกบูรณะเรื่อยมา

  Place Black Icon นีมส์
  นีมส์

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและภูเขาเคเวนเนส เมืองนีมส์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงจักรวรรดิโรมัน ทั้งยังมีเศษซากทางประวัติศาสตร์ที่เสมือนโรมันกระจายอยู่ตามพื้นที่เมืองหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้นีมส์จึงถูกขนานนามว่าเป็นกรุงโรมของฝรั่งเศส

  Place Black Icon สนามประลองยุทธแห่งนีมส์
  สนามประลองยุทธแห่งนีมส์

  หรือในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Amphitheatre อิตาเลียนเรียก Colosseo เลซาแรนคือสนามกีฬาเหมือนที่เมือง Arlesที่นีมจุคนได้ 24,000 คน อีกนัยหนึ่งที่นี่คือโรงมหรสพ นอกจากดูแข่งกีฬาในสมัยโรมันแล้ว ปัจจุบันยังเป็นที่จัดงานละคร และคอนเสิร์ต ด้วยความเก่าแก่และความสมบูรณ์ของสนามกีฬาทำให้ Unesco ยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1981

  Place Black Icon วิหารโรมัน
  วิหารโรมัน

  เป็นหนึ่งใน 3 โบราณสถานแห่งเมืองนีมส์ คือ อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ (Arena) วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึ่งสถานที่ทั้งสามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ได้ถูกเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส" เลยทีเดียว

  Place Black Icon สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์
  สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์

  สะพานขนาดใหญ่พร้อมท่อส่งน้ำ ที่นำน้ำจากภูเขาอันห่างไกลเข้าไปใช้ในเมือง เป็นหนึ่งในบรรดาสะพานส่งน้ำที่ยังหลงเหลือในสภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำการ์ดง ในเมืองนีมส์ ปงดูว์การ์ เป็นสะพานสามชั้นที่สร้างด้วยหิน โดยใช้โครงสร้างแบบวงโค้ง (Arch) ช่วยให้การรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งมั่นคง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  C Suite Hotel, Novotel Atria Nimes Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อาร์ลส์ (Arles) (39 กม.) เดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles) เมืองที่มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ภายในย่านเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่
  • ชมโบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน
  • นำท่านเก็บภาพร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ที่โด่งดัง เนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในภาพวาดของแวนโก๊ะ
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน เล โบ เดอ โพรว็องซ์ (19 กม.) อีกหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ที่ยังคงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมโบราณโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ภายในหมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือน ซากปราสาทขนาดใหญ่ ร้านค้าที่ขายของที่ระลึก

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านกอร์เดส (Gordes) (56 กม.) ชมหมู่บ้านอร์เดส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและสวยที่สุดในแคว้นโปรวองซ์ ตัวเมืองที่น่ารักมี ถนนที่ปูด้วยหินแบบโบราณ
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านคูร์ซีญง (Roussillon) (12 กม.) หมู่บ้านสีส้มแห่งแคว้นโพรวองซ์ ที่มีจุดเด่นตรงที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ำตาล และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมือง เอ็ก ออง-โปรวองซ์ (Aix en provence) (67 กม.)

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: Golden Tulip Aix En Provence Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองอาร์ล
  เมืองอาร์ล

  คืออีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน (Rhone river) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก ยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981

  Place Black Icon สนามต่อสู้ของชาวโรมัน
  สนามต่อสู้ของชาวโรมัน

  สนามกีฬา หรือโรงมหรสพ นอกจากดูแข่งกีฬาในสมัยโรมันแล้ว ปัจจุบันยังเป็นที่จัดงานละคร และคอนเสิร์ต เป็นสนามกีฬาที่มีความเก่าแก่และความสมบูรณ์ ทำให้ Unesco ยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1981

  Place Black Icon โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์
  โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์

  เป็นโบสถ์คริสต์โรมันคาทอลิคและมหาวิหารเก่าที่ตั้งอยู่ในเมืองอาร์ลส์ซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศส มันถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12 และศตวรรษที่ 15 และอยู่ในลักษณะประพณีและประติมากรรมแบบโรมัน รวมถึงประติมากรรมเหนือประตูของโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายและคอลัมน์ในวัดที่อยู่ติดกัน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประติมากรรมโรมัน

  Place Black Icon ร้านคาเฟ่ ลา นุย
  ร้านคาเฟ่ ลา นุย

  เป็นร้านคาเฟ่แบบสตรีทอันเก่าแก่ในเมืองอาร์ล มีโทนสีเหลืองมัสตาร์ทอันสวยงาม ร้านนี้โด่งดังขึ้นมาเนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในภาพวาดภาพหนึ่งของแวนโก๊ะ

  Place Black Icon เลโบเดอโพรวองซ์
  เลโบเดอโพรวองซ์

  เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนเล็กที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้าง เราะเป็นคล้ายกับฐานทับเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่ยอดเนินหิน แต่ตอนนี้เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าการอยู่พักอาศัยจริง

  Place Black Icon หมู่บ้านคูร์ซียง
  หมู่บ้านคูร์ซียง

  เป็นหมู่บ้านในเขต Vaucluse โดยตั้งอยู่บนสันเขาสีเหลืองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขากว้าง และหมู่บ้านนี้ก็มีชื่อเสียงมาจากแร่สีเหลืองที่พบในดินแถบบริเวณหมู่บ้านซึ่งถูกทำเป็นพื้นที่เหมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 (ปัจจุบันถูกปิดไปแล้ว) และเหมืองดังกล่าวก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านไป

  Place Black Icon หมู่บ้านกอร์ด
  หมู่บ้านกอร์ด

  ชื่ออันไพเราะของเมืองเก่าที่มากไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงไหล เมืองกอร์ด ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ เมื่อมองมายังเมืองกอร์ด คุณจะพบกับเมืองแสนสวยที่สร้างลดหลั่นเรียงตัวลงมาตามแนวเขาลูแบรง เมื่อมาถึงตัวเมืองคุณจะพบว่ามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก แต่ละซอกซอยจะมีร้านค้ามาวางขายของที่ระลึกให้คุณได้เลือกซื้อมากมาย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Golden Tulip Aix En Provence Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม เมือง เอ็กซ์ ออง โพรว็องซ์ (Aix en Provence) เมืองเก่าแก่ เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาและการฟื้นฟูศิลปะในยุคเรเนสซองซ์ของฝรั่งเศส ตึกรามบ้านช่องต่างๆ ที่เก่าแก่แต่หรูหรานั้นส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมยุคบารอค ศตวรรษที่ 17-18
  • เข้าสู่จัตุรัสแปร์เซอร์ (Place des Precheurs) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น โบสถ์มาเดอลีน (Eglise de la Madeleine) และศาลยุติธรรม (Palais de Justice)
  • ชมวิหาร แซงต์ ซาเวียร์ (St.Sauveur Cathedral) สถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย
  • เดินเล่นบน ถนนกูร์ค มิคาโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายสำคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนนปลูกต้นไม้รื่นรมย์และประดับด้วยน้ำพุตลอดทาง
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มัวร์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) (100 ก.ม.) นำท่านชมหมู่บ้านน่ารัก แสนงดงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างมากมาย และในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยร้านค้า (Faïenceries) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางลำธารที่ไหลผ่านภูเขาซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนมีน้ำตกเล็กๆ อยู่ในหมู่บ้าน ช่วยสร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชมบ้านเรือน จากยุคกลางที่สวยงาม

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ (144 กม.) ชมเมืองนีซ เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ ตลาดกลางแจ้ง ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิก
  • นำเข้าสู่จัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) ที่ประดับด้วยน้ำพุ Fontaine du Soleil และย่าน LA PLANETA Events Nice ซึ่งเป็นลานกว้าง และเป็นย่านศูนย์การค้า ที่เห็นเป็นสไตล์ฝรั่งเศสผสมอิตาลี บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าแบรนด์เนม และห้างชื่อดังอย่าง Nice Etoile และ Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
  เอ็กซ์ ออง โพรวองส์

  ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เป็นศูนย์กลางของอำนาจ และความเจริญของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ที่มีความเก่าแก่ถึง 600 ปี ถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนมิราโบ (le cour Mirabeau) ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทาง และมีความสวยงามมากสายหนึ่งของฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส

  Place Black Icon จัตุรัสแปร์เซอร์
  จัตุรัสแปร์เซอร์

  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างอันเป็นสถานที่สำคัญและแลนด์มาร์กของเมือง เช่น โบสถ์แมดเดอลีน ศาลยุติธรรม วิหารแซงค์โซเวอร์ ย่านค้าขาย ตลาด พื้นเมือง ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตของคนโพรวองซ์ ในเขตบ้านเรือนเก่าแก่มีเสน่ห์มีสไตล์ และแฝงไว้ด้วย วัฒนธรรมพื้นเมือง

  Place Black Icon มหาวิหารแซงซาเวียร์
  มหาวิหารแซงซาเวียร์

  เป็นมหาวิหารคริสต์โรมันคาทอลิกประจำเมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ และเป็นที่นั่งของอาร์คบิชอปของเมือง มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ฟอรัมโรมันเก่าในช่วงประมาณศตวรรษที่ 12 ด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบโรมัน โกธิค และนีโอโกธิค ภายในมีการออกแบบและงานภาพศิลปะที่น่าสนใจซึ่งหลายๆ อย่างหายไปในช่วงปฎิวัติฝรั่งเศส

  Place Black Icon ถนนมิราโบ
  ถนนมิราโบ

  เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทาง และมีความสวยงามมากสายหนึ่งของฝรั่งเศส

  Place Black Icon หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี
  หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี

  เป็นชุมชนในเขต Alpes-de-Haute-Provence (High Provence) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่สูงประมาณหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปด้านข้างของหน้าผาหินปูนที่อยู่ข้างๆ หมู่บ้าน และยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติความเป็นมานับหลายๆ ศตวรรษ ที่นี่ยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน "หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส" อีกด้วย

  Place Black Icon นีซ
  นีซ

  นีซเป็นมากกว่าเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5ในฝรั่งเศส ซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม , ซากปรักหักพัง, พิพิธภัณฑ์, ร้านเสื้อผ้า, ตลาดกลางแจ้งภัตตาคารที่น่าดึงดูดและชีวิตในยามค่ำคืน ทำให้นีซเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่น่าไปเยี่ยมชม

  Place Black Icon จัตุรัสเมสซิน่า
  จัตุรัสเมสซิน่า

  จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ำพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นย่านซื้อของฝากจากนีสในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนให้ชิม เป็นที่อยู่ของพวกคนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยคริสศตวรรษที่ 18

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้าน เซนต์พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) (19 กม.) เป็นหมู่บ้านในยุคสมัยกลางของยุโรป ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ และมีกำแพงหินล้อมรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ที่มีลักษณะคล้ายๆปราสาทไว้ล้อมรอบ ทางเดินในหมู่บ้านจะเป็นเหมือนตรอกเล็กตรอกน้อยผสมปนเปกันไป ระหว่างบ้าน, ร้านค้าแกลเลอรี่ของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ
  • หลังอาหารนำท่านเดินทางได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (26 กม.) เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก ผ่านชมท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • หลังอาหารอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่เมืองคานส์ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองนีซ (33 กม.) ถือว่าเป็นชายฝั่งที่สำคัญที่สุดของเฟรนช์ริเวร่า (French Riviera)

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก: Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon แซงปอล เดอวองซ์
  แซงปอล เดอวองซ์

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะโบราณ ซึ่งคุณจะได้ดำดิ่งลงสู่โลกยุคกลางอันมากเสน่ห์ที่ชวนให้ต้องหลงใหลจนถอนตัวไม่ขึ้น กิจกรรมแรกที่คุณจะต้องทำเมื่อมาเยือนเมืองแซง ปอล เดอ วองซ์ คือการเดินทอดน่องไปตามตรอกถนนก้อนกรวดที่เชื่อมโยงกันด้วยขั้นบันไดจำนวนมาก แล้วคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความน่ารักของอาคารบ้านเรือที่สร้างขึ้นด้วยหิน ประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากสีสัน ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง

  Place Black Icon คานส์
  คานส์

  เป็นดินแดนแห่งการพักผ่อน ไม่เคยมีฤดูหนาวที่หนาวจับจิต มีเมืองอื่นๆ เรียงราย ติดต่อกัน ทั้งเมือง อองตีบส์ นีซ แซ็งต์-ฌอง-กัป-แฟราต์ วิลฟรองช์-ซูร์-แม ทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อ “ริเวียร่า” นั่นเอง เมืองแห่งนี้มีทิวทัศน์สวยงาม ทั้งภูเขาและท้องทะเล หาดทรายที่ทอดยาวเหยียด ท่ามกลาง บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาตลอดเวลา ในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่มักจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม จะมีนักเดินทางจากทุกมุมโลกมาเยือนเมืองนี้

  Place Black Icon ปาเล่ เด เฟสติวาล
  ปาเล่ เด เฟสติวาล

  สถานที่ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก

  Place Black Icon นีซ
  นีซ

  นีซเป็นมากกว่าเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5ในฝรั่งเศส ซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม , ซากปรักหักพัง, พิพิธภัณฑ์, ร้านเสื้อผ้า, ตลาดกลางแจ้งภัตตาคารที่น่าดึงดูดและชีวิตในยามค่ำคืน ทำให้นีซเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่น่าไปเยี่ยมชม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเอซ (Èze) (12 กม.) ตัวเมืองมีโบสถ์สีเหลืองอ่อน (Notre Dame de l 'Assomption) อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน มีอายุย้อนไปถึงปี คริสตวรรษที่ 15 หมู่บ้านยุคกลางแห่งนี้ มีชื่อเสียงด้านความงามและเสน่ห์ ร้านค้าหอศิลป์โรงแรมและร้านอาหารมากมาย เป็นผลให้ได้การโหวดป็น "หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์"
  • จากนั้นเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติ คาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค เข้าสู่ลานหน้าพระราชวัง เก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค
  • ชมวิหารโมนาโค (Cathedral of Our Lady Immaculate) ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซ แห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น

  ค่ำ

  • บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ: สปาเก๊ตตี้กุ้งมังกรรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
  • ที่พัก: Nyx Hotel Milan หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon หมู่บ้านเอซ
  หมู่บ้านเอซ

  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 429 เมตร เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นบ้านเรือนที่สวยงาม ถึงแม้จะปรับปรุงซ่อมแซม แม้กระทั้งสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงเค้าและเหลือร่องรอยประว้ติศาสตร์อันยาวนานของ Eze ในอดีตให้เราเห็นอยู่บ้าง

  Place Black Icon โมนาโค
  โมนาโค

  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

  Place Black Icon มอนติคาร์โล
  มอนติคาร์โล

  เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากนครวาติกัน ติดอยู่ติดอิตาลี มีขนาดพื้นที่แค่ 1.96 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่ากรุงเทพฯประมาณ 1,000 เท่า เดินวันเดียวรอบเมืองได้ มีประชากรประมาณ 30,000 กว่าคน แต่ด้วยขนาดประเทศที่เล็กมาก ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราไฮโซ อภิมหาเศรษฐีแต่ละประเทศก็เลยย้ายมาใช้ชีวิตหรือเปิดบริษัท เพราะไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้และภาษีมรดกใดๆ ทั้งสิ้น

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (มหาวิหารแห่งโมนาโค)
  มหาวิหารเซนต์นิโคลัส (มหาวิหารแห่งโมนาโค)

  เป็นมหาวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกประจำราชรัฐโมนาโค สร้างขึ้นในปี 1875 โดยใช้หินอ่อนสีขาวแบบ Carrara ที่นี่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสและเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโคสตรีผู้สูงศักดิ์ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้าหญิงในราชวัง

  Place Black Icon มิลาน
  มิลาน

  มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ: สปาเก๊ตตี้กุ้งมังกรรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
  Nyx Hotel Milan หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

  บ่าย

  • 14.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า
3
Mercure Grenoble Alpotel หรือเทียบเท่า
4
C Suite Hotel, Novotel Atria Nimes Hotel หรือเทียบเท่า
5
Golden Tulip Aix En Provence Hotel หรือเทียบเท่า
6
Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า
7
Park Inn by Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า
8
Nyx Hotel Milan หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
จ 21 ต.ค. 19 พ 30 ต.ค. 19 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
ศ 8 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
อา 1 ธ.ค. 19 อ 10 ธ.ค. 19 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
ศ 24 ม.ค. 20 อา 2 ก.พ. 20 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
อา 9 ก.พ. 20 อ 18 ก.พ. 20 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
พฤ 19 มี.ค. 20 ส 28 มี.ค. 20 ฿89,900 ฿89,900 เลือก ฿89,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • - เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • - เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • - กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า


 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • -  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
   

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน

 • - หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • - รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • - หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
 • * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
 • * พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
 • * ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • - หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
 • * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
 • * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
 • * สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • - การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ


 • - โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • - ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • - หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • - ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน – กรุงเทพฯ
 • - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • - โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว โรงแรมที่พักจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 • - ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • - ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (หากท่านประสงค์จะทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน) ท่านที่มีอายุเกิน 75 ปี ต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม 
 • - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
 • - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจอบสัมภาระทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก)
   
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) 
   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 14076
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ / เลโบเดอโพรวองซ์ / สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ / PALAIS DE PAPES / พระราชวังพระสันตะปาปาแห่งอาวีญง / กระเช้าไอกุยดูมิดิ
Thai Airways
฿89,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์