ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 14211
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เขาฟานซีปัน
เขาฟานซีปัน
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน