ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ฮัลสตัท สะพานชาร์ล บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14981
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
10 วัน 7 คืน
พ.ค. มิ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 56,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
สะพานชาร์ล
สะพานชาร์ล
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน