ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 4 คืน พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15007
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
6 วัน 4 คืน
เม.ย. พ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 41,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว
โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว
พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์
พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน