ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 2 คืน พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 15293
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทเป
4 วัน 2 คืน
Nokscoot
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
ซีเหมินติง
ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 TWD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน