ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ 8 วัน 5 คืน โบสถ์เกอร์เกติ้ โบสถ์ตรีนิตี้ ป้อมนาริกาลา บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 16022
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
Turkish Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)