ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #2391

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน หุบเขาแห่งความรัก ทะเลทรายธารน้ำสีแดง บิน DD

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม

Nok Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ นครโฮจิมินห์
ศาลาไปรษณีย์กลาง
พิพิธภัณฑ์สงคราม
เมืองดาลัด
น้ําตกดาทันลา
ทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม
พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง
Package full banner desktop
  Back to top

2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 1 จาก 9 www.  เทีย่ว มหานครโฮจมินิห ์ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสเกา่แก ่  สมัผัสมนตข์ลังแหง่ทะเลทรายตะวนัออก “มยุเน”่  เทีย่วเมอืงดาลดั เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิ ทีไ่ดรั้บสมญานาม วา่ หบุเขาแหง่ความรัก ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่21-24,22-25 เม.ย. 59 ราคา 11,900.- บาท วนัที ่13-16,26-29,27-30 พ.ค.59 วนัที ่ 3-6,9-12,10-13,17-20,24-27 ม.ิย. 59 วนัที ่8-11,14-17,15-18,21-24,22-25 ก.ค. 59 วนัที ่29 ก.ค. – 1 ส.ค. 59 ********************************** วนัที ่21-24,22-25 เม.ย. 59 ราคา 12,900.- บาท วนัที ่12-15 พ.ค. 59 วนัที ่2-5,16-19 ม.ิย. 59 วนัที ่7-10,28-31 ก.ค.59 Flight : DD-SGN DD3210 BKK-SGN 07.35-09.05 DD 3219 SGN-BKK 20.45-22.15 เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน ่ 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนินกแอร ์(DD) 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 2 จาก 9 www. 1. กรงุเทพฯ–นครโฮจมินิห ์– ดาลัด 2. ดาลัด – Datalla Water Fall -น่ังกระเชา้ ไฟฟ้า – พระราชวังวังฤดรูอ้นของของกษัตรยิ์ เบา๋ได ๋ -ฟานเทยีด 3. ฟานเทยีด - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมยุเน่ –โฮจมินิห ์ 4. นครโฮจมินิห-์กรงุเทพฯ วนัแรก กรงุเทพฯ–นครโฮจมินิห-์ดาลดั 04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Nok Air โดยมเีจา้หนา้ที ่ TOUR คอยใหก้ารตอ้นรับ 07.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD3210 **น า้หนกักระเป๋าได ้30 กก.** 09.05 น. เทีย่ง เดนิทางถงึสนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเขา้สู่ใจกลางมหานครโฮจมินิห ์ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส และ สวนกลางเมอืง ชมความสวยงามตา่ง ๆ ทีฝ่ร่ังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมือ่ครัง้ทีค่ดิว่า จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี ้และชมทีท่ าการไปรษณีย ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุของ เวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว ชม อนุสาวรีย์ท่ านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั ้งอยู่ด า้นหนา้ของศาลากลางก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ยเชน่กัน จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์งคราม ชมเรือ่งราว ประวัตศิาสตรส์งคราม และอาวธุ ปืน ระเบดิ และเครือ่งบนิรบฯลฯ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด เมอืงดาลดั ตัง้อยู่ทางเหนือจากนครโฮจมินิห์ เป็นเมืองที่มี อากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นทีร่าบสงูขนาดใหญ ่อยูเ่หนอืกวา่ระดับน ้าทะเล กว่า 1500 เมตร ท าใหอ้ากาศโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ทีเ่พยีง 18-20 องศาเซลเซยีส ในสมัยก่อน ชาวฝร่ังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทีเ่มอืงนี้เป็นจ านวนมากท าใหท้ั่วเมอืงมบีา้นพัก ของราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลืออยู่จ านวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิง่ส าหรับ นักทอ่งเทีย่ว ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (หลงัรบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั ) ***ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเมอืงดาลดั*** ทีพ่กั NC PHAT HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืทีด่าลดั วนัทีส่อง ดาลดั- Datalla Water Fall (น ัง่รถราง) – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – พระราชวงัวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋ – หบุเขาแหง่ความรกั (Love Valley) -มยุเน ่ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางไปชม น ้าตก Datalla Water Fall น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในดาลัด ซึง่อยูน่อกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร น ้าตกดา ตันลาเป็นน ้าตกทีไ่มใ่หญม่ากแตม่คีวามสวยงาม เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ที ่ เกือ้หนุนท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเทีย่วชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกบั การ น ัง่รถราง ลงไปดนู ้าตก ทา่นจะรูส้กึตืน่เตน้ประทับใจ 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 3 จาก 9 www. เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บา่ย ในชว่งบา่ย น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของดาลทัจากมมุสงู ส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้เป็นระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมี ความปลอดภยัสงูเพือ่ชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื เตวยีนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัด ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลัม เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะในการมาพักผอ่น สามารถมองเห็น ทะเลสาบสเีขยีวมรกตกบัทวิสน ทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขา การน่ังเคเบิล้คาร ์ สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดท้ัง้เมอืง เห็นป่าอนังดงาม ชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิเ์บ๋าได๋ ตัง้อยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร พระราชวังฤดูรอ้นของจักรพรรดเิบ๋าได่ จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ไดรั้บ การออกแบบและปลุกสรา้งอยู่ใตร้่มเงาของทิวสนใหญ่ซึง่พระราชวังแห่งนี้ใชเ้วลาการ กอ่สรา้งถงึ 5 ปี โดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2476 ซึง่ภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ ได่ พระมเหสี พระโอรส ธดิา และมีหอ้งส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจา้เบ๋าได ่ เสด็จออกจากประเทศเวยีดนาม ไปพ านักยังประเทศฝร่ังเศส พระราชวังแหง่นี้จงึกลายเป็นที่ พักของเจา้หนา้ที่พรรคคอมมวินิสต์ ต่อจากนัน้ น าท่านเดนิทางไป หุบเขาแห่งความรกั (Love Valley) เป็นหุบเขาทีป่กคลุมดว้ยตน้สนและมทีะเลสาบอยู่บรเิวณกลางหุบเขา ให ้ ทา่นไดถ้า่ยรปูกนัตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่จงัหวดัฟานเทยีดระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน การเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง จังหวัดฟานเทยีด เมอืงตากอากาศและยงัเป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่วทางทะเลทีส่วยงามมชีือ่เสยีงของประเทศเวยีดนาม ทัง้ชายทะเลทีส่วยงาม และ ทา่นยงัจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทรายตะวันออก ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้ืน่ชม ววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ทีพ่กั  โรงแรม TIEN DAT RESORT (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกัทีม่ยุเน ่ 1 คนื วนัทีส่าม มยุเน ่- Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมยุเน-่โฮจมินิห ์ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream ธารน ้าสแีดงทางธรรมชาต ิ ชมความงดงามของ ชัน้ดนิ ทีส่งูลดลั่นกนั สลับกบัสสีนัของดนิทรายทีส่วยงาม และทะเลทีแ่สนสงบ จากนัน้น า ทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายมยุเน ่Red and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืงทอง อนักวา้งใหญส่ดุสายตา สมัผัสกบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขา ทะเลทราย ชงึม ีทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและจากนัน้ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกนั ของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูสดุทา้ยกอ่นทาน อาหารกลางวันน าทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกนัทีฟ่านเถยีตฮารเ์บอร ์ตัง้อยูบ่รเิวณปาก แมน่ ้าคาต ีเป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่เรอืประมงนับรอ้ยๆ ล าสดุลกุหลูกูตา **ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทเิชน่ บรกิารสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 4 จาก 9 www. (150 บาท)ขบัรถATVตะลยุทราย แบบน ัง่2ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 310 บาท) แบบน ัง่ 4คา่ใชจ้า่ย ทา่น(คา่ใชจ้า่ย 620 บาท)หรอืน ัง่รถจิบ๊ชมววิบนยอดภเูขา ทะเลทรายรถ1คนัน ัง่ได ้ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท )** เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลา เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ทีพ่กั  โรงแรม LE DUY HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ วนัทีส่ ี ่ นครโฮจมินิห ์-ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั - กรงุเทพฯ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นผา่นชม ยา่นไชนา่ทาวน ์ ใหท้า่นไดส้มัผัส และชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีใน เวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน ์ ทีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผู ้ คุม้ครองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพทุธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่ 18 ชาว เวยีดนามเชือ่วา่เทพอีงคน์ีม้กีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จาก อนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง ใหท้า่นนมสัการเจา้แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซึง่เมือ่จดุแลว้ สามารถอยูไ่ดน้านถงึ 7 วัน เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บา่ย ค า่ ตอ่มาน าทา่นผอ่นคลายกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพืน้เมอืงอนัพลกุพลา่นของ นครโฮจมินิห ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิ เครือ่งเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลัก เรอืส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานา ชนดิ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิ ดอนเมอืง 20.45 น. 22.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 3219 SGN-BKK คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 5 จาก 9 www. โปรแกรม : เวยีดนามใต ้– โฮจมินิห ์– ดาลดั-มยุเน ่ 4 วนั 3 คนื ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู ่ (หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาเด็ก มเีตยีงเสรมิ พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น ราคาเด็ก ไมม่เีตยีงเสรมิ พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น พกัเดีย่ว 11,900.- 12,900.- 12,900.- 10,900.- 11,900.- 11,900.- 9,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.- วนัที1่3-16,26-29,27-30 พ.ค.59 วนัที3่-6,9-12,10-13,17- 20,24-27 ม.ิย. 59 วนัที ่21-24,22-25 เม.ย. 59 วนัที ่ 8-11,14-17,15-18,21- 24,22-25 ก.ค. 59 วนัที ่29 ก.ค. – 1 ส.ค. 59 วนัที ่12-15 พ.ค. 59 วนัที ่2-5,16-19 ม.ิย. 59 วนัที ่7-10,28-31 ก.ค.59 แหลง่ทอ่งเทีย่วในโปรแกรม Datalla Water Fall น ัง่รถราง กระเชา้ไฟฟ้า 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 6 จาก 9 www.  Think of Travel Think of tour  กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง *** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** วงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋ โบสถน์อรท์เทรอดาม การไปรษณีย ์ 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 7 จาก 9 www. กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง *** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั อตัรานีร้วม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด)  คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายใน ดาลัด-โฮจมินิห ์  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 8 จาก 9 www. อตัรานีไ้มร่วม  คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง  ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ที่สั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง เงือ่นไขการจอง วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ หมายเหต ุ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของ หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้ เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ กรณียกเลกิการเดนิทาง  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผู ้ เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 2: HOCHIMINH – DALAT -MUI NE 4 D 3N (DD) หนา้ 9 จาก 9 www.  กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผล ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั ++ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั ++ กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ++ โรงแรมในสงิคโปรท์ีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน ดว้ย การเดนิทางเป็นครอบครวั หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่ สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่ จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณี ทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีาร ปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมี การเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธิ ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น ส าคญั

02-013-5353