ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด อุทยานฟรอกเนอร์ แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ น้ำพุเกฟิออน ถนนสตรอยก์ Kongens Nytorv กรุงสต็อคโฮล์ม จุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม กรุงสต็อคโฮล์ม พระราชวังหลวงสวีเดน ทะเลสาบมาลาเร็น ทะเลสาบเยลมาเรน กรุงออสโล เมืองคาลสตัท ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง เรือสำราญ DFDS กรุงออสโล โคเปนเฮเกน พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ทัวร์ครับ ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR new
4.9 19

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ช่วงบ่าย
  • 18:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • 21:15 น.ออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบินที่ QR833
  • 23:45 น.เดินทางถึง โดฮา Doha ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์


 • ช่วงเช้า
  • 01:00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบินที่ QR169
  • 06:10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม Stockholm นครหลวงของประเทศสวีเดนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ Beauty On Water
  • นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา ถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ
  • ผ่านชมสถานที่สำคัญอาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวง บนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
  • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้น
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุก ๆ สาขาภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำกว่า 18 ล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  Place Black Icon กรุงสต็อคโฮล์ม
  กรุงสต็อคโฮล์ม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  Place Black Icon จุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN
  จุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN

  ถ่ายภาพกับมุมที่สวยที่สุดในการชมกรุงสตอกโฮล์มจากนั้นนำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่า (Gamla Stan) ที่อยู่ในเขตทัศนียภาพ ที่สวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม ณ ที่นี้ จะพบกับบ้านเรือนสมัยโบราณ ซึ่งยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนได้อย่างดี นำท่านผ่านชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดน ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1754

  Place Black Icon ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
  ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม

  เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตาและเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสตอกโฮล์ม ด้วยคุณลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงเกาะที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 1923 ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบๆ แต่การตกแต่งภายในไม่ธรรมดากับศิลปะสมัยใหม่ในแบบอาร์ตนูโว

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
  พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์

  เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตำนาน และสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เรือลำนี้มีความสง่างามมากบริเวณดาดฟ้า

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พัก QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านชม กรุงสต๊อคโฮล์ม Stockholm ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนคร อันงามสง่าริมคลองมากมาย
  • ผ่านชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบาล นำท่านขึ้นชมวิวบนเนินสูงริมทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม เกาะเมืองโบราณสแกนเช็น และเมืองเก่าโอลด์ ซิตี้ Old Town
  • นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านไปชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง Royal Palace
  • ย่านเมืองเก่า Gamla Stan ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง คาร์สตัด Karlstad เข้าสู่เมืองคาร์ลสตัท
  • ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง นอร์ดิก อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี ผ่านเมือง Orebro เมืองใหญ่ในเขต ทะเลสาบ Hjalmaren ทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็ง
  Place Black Icon กรุงสต็อคโฮล์ม
  กรุงสต็อคโฮล์ม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน และยังเป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  Place Black Icon พระราชวังหลวงสวีเดน
  พระราชวังหลวงสวีเดน

  เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงามมากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของยุโรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1754 ภายในมีห้องต่างๆ รวมกัน 608 ห้องซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ในบรรดาห้องต่างๆ ส่วนที่เป็นจุดเด่นได้แก่ ห้องพระคลัง วิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ (Hall of State) ห้องพักของขุนนางลำดับต่างๆ และพิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 นอกจากนี้ความน่าสนใจอีกอย่างของการเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจำวันของกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาก่อนเที่ยงของทุกวัน

  Place Black Icon ทะเลสาบมาลาเร็น
  ทะเลสาบมาลาเร็น

  เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบ กรุงสต๊อกโฮล์ม ซึ่งทำให้มี เกาะน้อยใหญ่ที่รวมกันถึง 14 เกาะ ทำให้เมืองนี้มีสะพานเชื่อมพื้นที่เกาะแก่งน้อยใหญ่เข้าด้วยกันถึง 50 แห่ง จนได้รับขนานนามว่า ความงามบนผิวน้ำ (Beauty on Water) หรือ ราชินีแห่งทะเลบอลติก

  Place Black Icon ทะเลสาบเยลมาเรน
  ทะเลสาบเยลมาเรน

  เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบมาลาเรน สามารถเชื่อมต่อกับกรุงสตอกโฮล์มผ่านทางคลองเยลมาเร ทะเลสาบมีความยาว 63 กม. กว้างราว 20 กม. มีความลึกเฉลี่ย 6 เมตร มีพื้นผิว 485 กม² มีเมืองเออเรบรูตั้งอยู่ริมฝั่ง มีงานเทศกาลดนตรีจัดใกล้ทะเลสาบหลายเทศกาล

  Place Black Icon แกมล่าสแตน
  แกมล่าสแตน

  เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน เช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอยต่างๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสือต่างๆ ที่คุณจะเพลิดเพลินในการเที่ยวชม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก SCANDIC WINN KARLSTAD หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • ทางออกเดินทางสู่เมือง ออสโล ประเทศนอเวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองชม กรุงออสโล Oslo ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ
  • นำท่านชม ภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ Vigeland Sculpture Park ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี
  • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
  • ท่านผ่านชมโรงแรม ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรป
  • นำท่านช้อปปิ้งบริเวณ ย่าน ถนนคาร์ล โยฮันน์ ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนำและใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง

  Place Black Icon กรุงออสโล
  กรุงออสโล

  เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญเมือง

  Place Black Icon เมืองคาลสตัท
  เมืองคาลสตัท

  เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad

  Place Black Icon ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน
  ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน

  ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ที่ปัจจุบันทำการปรับปรุงใหม่ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952

  Place Black Icon ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
  ย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท

  เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าประเทศนอร์เวย์จะมีสินค้าที่แพง แต่ก็ยังมีช่วงลดราคาสินค้า คือ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

  Place Black Icon อุทยานฟรอกเนอร์
  อุทยานฟรอกเนอร์

  เป็นสวนที่จัดแสดงงานประติมากรรมมนุษย์เปลือย ในหลากหลายอิริยาบถทั้งนั่ง เดิน ยืน ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบเสมือนจริง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL ALNA หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง The Viking Ship Museum พาหนะสำคัญ ของเหล่านักรบไวกิ้งเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
  ช่วงบ่าย
  • 14:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaway ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
  • 16:30 น. เรือออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นอร์เวย์ ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในเรือ อาทิ ห้องอบซาวน่า โรงภาพยนตร์ ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง
  พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง

  จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สร้างจากไม้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือ ทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ ไกลกว่าค่อนโลก

  Place Black Icon เรือสำราญ DFDS
  เรือสำราญ DFDS

  เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ พร้อมพักค้างคืนบนเรือสำราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

  Place Black Icon กรุงออสโล
  กรุงออสโล

  เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนนั้นเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันเป็นนครหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด (fjord) ที่ชื่อ ออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ Malmøya นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญเมือง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร บริการอาหารค่ำ ณ เรือสำราญ (สแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์)
  ที่พัก บนเรือสำราญ DFDS หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • 09:30 น. นำท่านเดินทางชมเมือง โคเปนเฮเก้น Copenhagen มหานครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ค เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรป ก่อตั้งมาราวๆศตวรรษที่ 10
  • จากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูหนาว Amalienborg Palace ของราชวงศ์เดนมาร์ก มีสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน
  • จากนั้นนำท่านชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน Geifion Fountain อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง ตำนานในการสร้างประเทศ
  • ถ่ายรูปกับเงือกน้อย ลิตเติลเมอร์เมด เงือกน้อย Little Mermaid ตัวเอกจากเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันแสนเศร้า
  ช่วงบ่าย
  • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ Stroget ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น

  Place Black Icon โคเปนเฮเกน
  โคเปนเฮเกน

  เมืองในเทพนิยาย เป็นทั้งเมืองหลวงใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ และเป็นเมืองที่สวยงามและน่าสนใจ ด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย

  Place Black Icon พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
  พระราชวังอามาเลียนบอร์ก

  เป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1794 ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกน ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตล์ร็อคโคโค

  Place Black Icon ถนนสตรอยก์
  ถนนสตรอยก์

  เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป ด้วยความยาว 1.8 กิโลเมตร

  Place Black Icon Kongens Nytorv
  Kongens Nytorv

  ย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  Place Black Icon น้ำพุเกฟิออน
  น้ำพุเกฟิออน

  เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปทรงที่แปลกตา คล้ายกับเป็นธารน้ำตกจำลอง เพื่ออุทิศแก่เทพีนอร์ติกเกฟิออน ต้นตำนานของราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นรูปปั้นที่สวยงามตระการตา

  Place Black Icon เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด
  เงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ลเมอร์เมด

  สัญลักษณ์ของเมืองซี่งตั้งอยู่ที่ริมอ่าวโคเปนเฮเกน นักท่องเที่ยวแทบทุกคนมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอ ที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอ เจ้าชายคนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกน้อยตามเนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอร์เมดมี "น้องสาว" แต่ตั้งแสดงอยู่ที่ Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร ที่พัก COMFORT HOTEL VESTERBRO หรือเทียบเท่า
  ที่พัก COMFORT HOTEL VESTERBRO หรือเทียบเท่า

 • ช่วงบ่าย
  • 15:00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
  • 18:20 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR160

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน
  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน

  เป็นท่าอากาศยานที่รองรับการจราจรทางอากาศกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และเป็นท่าอากาศยานสำคัญและมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบ Scandinavian)

 • ช่วงเช้า
  • 05:40 น.เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
  • 08:30 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR832
  ช่วงเย็น
  • 18:50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
6 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
7 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
8 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 พัก QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทียบเท่า
3 ที่พัก SCANDIC WINN KARLSTAD หรือเทียบเท่า
4 ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL ALNA หรือเทียบเท่า
5 ที่พัก บนเรือสำราญ DFDS หรือเทียบเท่า
6 ที่พัก COMFORT HOTEL VESTERBRO หรือเทียบเท่า
7 -
8 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 • 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัท จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยอัตโนมัติ


เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตสแกน
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน**
 • 1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 • 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
 • 3. สำเนาบัตรประชาชน
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 • 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
 • 6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 • 7. สำเนาใบมรณะบัตร
 • 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน)
 • 9. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
 • 10. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • -เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • - เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • -เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • 11. หลักฐานการทำงาน **(จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยื่น ทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุวันออกจดหมาย, วันเข้าทำงาน, และเงินเดือน
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
 • 12. หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกัน)
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 • STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและนำสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์


หมายเหตุ


• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง (สำเนาหน้าพาสปอร์ต) ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด)
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • บริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) เนื่องจากมาตราฐานโรงแรมทางยุโรปส่วน ห้อง TRP ไม่มีในประเทศยุโรป ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • ลูกค้าทุกท่าน การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ รบกวนทุกท่านเตรียมเงิน (มอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง)

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับคณะ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทฯ** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทางค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าที่พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คือ 40 Euro
 • ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด นำกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินได้ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว Schengen ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีขึ้นลงตามค่าเงินของยุโรป) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 •  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการเพิ่มอีก 4,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสำราญ DFDS ลานกระโดดสกี QR
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว