ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ บิน Japan Airlines ออนเซน อาริตะ อิออนนาริตะ เมืองนารา วัดโทไดจิ เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ นาโกย่า ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ชิซึโอะกะ ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต บุฟเฟต์ปูยักษ์ ลานสกีฟูจิเท็น มหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ มหานครโตเกียว วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ ประตูฟ้าคำรณ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ บิน Japan Airlines new
4.9 5

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3 คืน ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ บิน Japan Airlines

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
5 วัน 3 คืน
ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
5 วัน 3 คืน
ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่
  • 20.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์
  • 23.25 น.ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


  • 06.25 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
  • 08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมือง นารา
  • นำท่านนมัสการองค์ หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ อดีตศิลปกรรมอันรุ่งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ซึ่งทำจากทองสัมฤทธิ์ขนาดมหึมาภายในโบสถ์ไม้โบราณ
  • นำท่านชม ฝูงกวาง นับร้อยที่มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแห่งนี้ได้รับฉายาว่าวัดสวนกวาง หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกวางป่าจำนวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ
  • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู เป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
  เที่ยง
  • นำท่านชม วัดน้ำใสคิโยะมิสึ สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำ 3 สาย” ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้ดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี”
  • อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เพื่อกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์โบราณที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาชมดอกซากุระในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิลเปลี่ยนสีในเดือนตุลาคม.
  • นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานคันไซ
  ท่าอากาศยานคันไซ

  เป็นท่าอากาศยานหลักของโอซาก้า ท่าอากาศยานแห่งนี้ตั้งห่างจากตัวเมืองโอซาก้า ประมาณ 50 กม.เปิดใช้บริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา ส่วนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว์คอสต์

  Place Black Icon เมืองนารา
  เมืองนารา

  เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า มีกวางเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนารา เนื่องจากชาวนารามีความเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วัด หรือตามท้องถนนก็ตาม

  Place Black Icon วัดโทไดจิ
  วัดโทไดจิ

  วัดหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งเมืองนาราที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และมีความสำคัญทางศาสนาของญี่ปุ่น เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon เมืองเกียวโต
  เมืองเกียวโต

  เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและชื่อนั้นได้มาจากเมืองฉางอานของจีน

  Place Black Icon วัดคิโยมิสึ
  วัดคิโยมิสึ

  วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จำนวนร้อยกว่าต้น สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณ

  Place Black Icon นาโกย่า
  นาโกย่า

  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุ่น ชื่อเมืองนั้นคาดเดาว่าจะผันมาจากคำว่า นาดกยากะซึ่งแปลว่าสงบสุข

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูขึ้นชื่อเมืองนาโกย่า อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งทอดชิ้นนุ่ม รสหวาน กลิ่นหอม กรอบนอกนุ่มใน
  พักที่ NAGOYA TOKYU REI หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ชาวญี่ปุ่นนิยมทานเนื้อปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุดแวะพักผ่อนของนักเดินทางไกล และเป็นอู่น้ำสำคัญในการผลิตปลาไหลสู่ตลาดทั่วประเทศ
  • นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ชิซึโอะกะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเอง
  • เพื่อนำท่านสู่ สวนผลไม้ ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) และอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง โกเท็มบะ
  • อิสระช้อปปิ้ง พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลกให่ท่านช้อปตามอัธยาศัย
  ค่ำ
  • นำท่านสัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น ออนเซน เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน

  Place Black Icon ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
  ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นอู่น้ำที่สำคัญในการผลิตปลาไหลสู่ตลาดประเทศ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นชอบทานปลาไหลมาก

  Place Black Icon ชิซึโอะกะ
  ชิซึโอะกะ

  นับเป็นเป็นหัวใจของการทำไร่ชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยสรรพคุณและคุณสมบัติของชาเขียวญี่ปุ่นสามารถนำมาใช้ในการดื่มเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ จึงมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ชมการสาธิต พิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น หรือเลือกผลิตภัณฑ์จากชาเขียวที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชิซึโอะกะ

  Place Black Icon ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น
  ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น

  ไร่สตรอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าในประเทศไทย ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้

  Place Black Icon โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
  โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

  เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปปิ้งได้อย่างไม่รู้จบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  Place Black Icon บุฟเฟต์ปูยักษ์
  บุฟเฟต์ปูยักษ์

  เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

  Place Black Icon ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น ซูชิ ซาชิมิ และอื่น ๆ
  พักที่ GOTEMBA FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน
  • นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
  • อิสระท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าจุใจ...

  Place Black Icon ลานสกีฟูจิเท็น
  ลานสกีฟูจิเท็น

  เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสำหรับผู้ใหญ่และเด็กนอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีสำหรับผู้เริ่มเล่นสกี และสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ ท่านสามารถเลือกเล่นได้ ทั้งสกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมีลานสกีสำหรับเด็กให้เล่นกระดานเลื่อนหิมะหรือแค่นั่งเล่นหิมะ

  Place Black Icon มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  Place Black Icon ย่านชินจูกุ
  ย่านชินจูกุ

  แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูสุกี้ยากี้เนื้อหมู และเนื้อวัวที่ต้องทานคู่กับไข่ไก่ดิบ ผักสดนานาชนิด พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่น (ไม่อั้น) ****ไม่รวมเครื่องดื่มทุกขนิด***
  พักที่ TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
  • นำท่านชมที่ตั้งของ โคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ”
  • นำท่านสู่ ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ
  • อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก.
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ
  เที่ยง
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ
  • อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้และของฝากได้อย่างจุใจ..
  • นอกจากนั้นยังมีโซน จัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
  • 14.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ นาริตะ อินเตอร์เนชั่นแนล...
  • 18.00 น.เหินฟ้าสู่ป ระเทศไทย โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
  • 23.20 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  Place Black Icon วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
  วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะนั่นเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่

  Place Black Icon ประตูฟ้าคำรณ
  ประตูฟ้าคำรณ

  ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของวัด

  Place Black Icon อาริตะ
  อาริตะ

  อาริตะ เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของจังหวัดซาก้า(Saga Prefecture) ในภูมิภาคคิวชู(Kyushu) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะแบบเครื่องเคลือบดินเผา(Porcelain) เรียกว่า อาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) ทำให้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองมักจะเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา ทั้งวัด ศาลเจ้า หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมืองเก่าที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอาริตะออกมาประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่สถานีรถไฟคามิ-อาริตะ(Kami-Arita Station)

  Place Black Icon อิออนนาริตะ
  อิออนนาริตะ

  ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาริตะ
  ท่าอากาศยานนาริตะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮาม่า และจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 35 ล้านคนต่อปี และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหว่างประเทศได้กว่า 65 สายการบิน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 พักที่ NAGOYA TOKYU REI หรือเทียบเท่า
3 พักที่ GOTEMBA FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พักที่ TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือบินมาจากประเทศอื่นเพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเดินทางก่อนหรือหลังจากทัวร์คณะนั้น ๆ ขอเรียนว่าการจอง/ซื้อตั๋วโดยสารนี้อาจทำการซื้อตามเงื่อนไขปกติหรือราคาโปรโมชั่นก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อท่านจะทำการจอง/ออกตั๋วประเภทนั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
 • 3. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและมัดจำโรงแรมที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • 4. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 6. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น หรืออาจต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สายการบิน ณ วันเดินทาง หากท่านมีความประสงค์ใช้ไมล์เลจเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับทั้งใบ ผู้โดยสารต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
 • 7. การขอเปลี่ยนแปลงคณะทัวร์ หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง(ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 • 7.1 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ (LOW SEASON / BASIC PERIOD)
 • 7.2 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 50 วัน ในช่วงเทศกาล (HIGH SEASON / PEAK PERIOD) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์, เทศกาลคริสต์มาศ – วันปีใหม่, วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม, เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เป็นต้น
 • 8. ตั๋วเครื่องบิน
 • 8.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่สายการบินเรียกเก็บ (กรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
 • 8.2 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • 8.3 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
 • 8.4 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
 • 8.5 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับสายการบินและบริษัททัวร์
 • 9. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • 9.1 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 • 9.2 หากสายการบินปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • 10. กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • 10.1 น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • 10.2 กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจะต้องสัดส่วนดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x56 ซม.x46 ซม.)
 • 10.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
 • ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2017 เป็นต้นไป อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ ซึ่งในระหว่างซ่อมแซมนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าชม โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการซ่อมแซม จะแล้วเสร็จประมาณปี 2020( เปิดให้ชมแค่บางส่วน )

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่าน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขวีซ่า


 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน(หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่นตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ทางบริษัทฯ และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด
 • ในการซื้อบริการกับทางบริษัทฯ อย่างหนึ่งอย่างใด บริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • รายการอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากเหตุจำเป็นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 21 วัน)
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานหนึ่งในจำพวกของสัตว์น้ำจืดหรือทะเล ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำจืดหรือทะเลอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลา หมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผัก หรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานซาชิมิ หรือซูชิที่เป็นของดิบ หรือท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่องของอาหารได้
 • ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2017 เป็นต้นไป อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ ซึ่งในระหว่างซ่อมแซมนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าชม โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการซ่อมแซม จะแล้วเสร็จประมาณปี 2020( เปิดให้ชมแค่บางส่วน)

 • ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (ชั้นประหยัดตามรายการ)
 • ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • น้ำแร่ท่านละ 1 ขวด / วัน (ประเทศญี่ปุ่น)
 • กระเป๋าสะพายอย่างดี l สายรัดกระเป๋าสีสวยสด l หมอนหนุน(เป่าลม)รองศีรษะ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักต้องไม่เกิน 46 กิโลกรัม(เท่านั้น) (อนุญาตน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่โหลดลงใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 26 กิโลกรัม x 2 ใบ) หากน้ำหนักเกินที่กำหนดท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับบัตรเดบิตใดๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ

 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด


ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
5 วัน 3 คืน
ลานสกีฟูจิเท็น ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว