ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8วัน 5คืน เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก บินTG จัตุรัสแกรนด์เพลซ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก โบสถ์นอร์ธเทรอดามกรุงลักเซมเบิร์ก กรุงบรัสเซลล์ เมเนเก้นพีส อนุสรณ์อะโตเมี่ยม เมืองบรูจส์ เมืองเกนต์ เมืองรอตเตอร์ดัม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส กรุงเบิร์น เมืองลิซเซ สวนเคอเคนฮอฟ เมืองรอตเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ โรงงานรองเท้าไม้ เมืองโวเลนดัม เมืองรอตเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือกระจก เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญจน์ ถนนชิลเดอร์กัซเซ่ บ็อบพาร์ด นครแฟรงก์เฟิร์ต จตุรัสโพสต์แดมเมอร์ ทัวร์ครับ ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8วัน 5คืน เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก บินTG new
4.9 8

ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8วัน 5คืน เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก บินTG

ทัวร์เบลเยี่ยม

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก

ทัวร์เบลเยี่ยม

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ค่ำ
  • 21.00 น. พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
  • 23.45 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920


  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


 • เช้า
  • 06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
  • เดินทางเข้าสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
  • นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (ชมด้านใน) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง
  บ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก ชมย่านเมืองเก่าแกรนด์ดยุค ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค

  Place Black Icon สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
  สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  Place Black Icon ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

  ป้อมปราการยุคกลางที่แข็งแกร่งแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่สิบสาม โครงสร้างป้อมส่วนใหญ่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ แม้ว่าจะเผชิญกับไฟไหม้ ฟ้าผ่า และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ ในอดีตที่นี่มีทั้งแขกผู้มาเยือน นักโทษ และผู้มีเกียรติ สวนของปราสาท สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่สิบหก มีความสวยงามอย่างยิ่ง และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของโลก

  Place Black Icon กรุงลักเซมเบิร์ก
  กรุงลักเซมเบิร์ก

  เป็นเมืองหลวงของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในเมืองยังมีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์อย่าง ปราสาทลักเซมเบิร์ก ที่สร้างโดยชนแฟรงค์ในช่วงยุคกลางตอนต้นในบริเวณที่เริ่มก่อตั้งเมือง เมืองลักเซมเบิร์กตั้งอยู่ใจกลางของยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ห่างจากกรุงบรัสเซลส์ 188 กม., ห่างจากกรุงปารีส 289 กม., ตั้งอยู่ห่างจากโคโลญ 190 กม

  Place Black Icon โบสถ์นอร์ธเทรอดามกรุงลักเซมเบิร์ก
  โบสถ์นอร์ธเทรอดามกรุงลักเซมเบิร์ก

  ดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1613 การก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรม ในสไตล์โกธิกผสมเรอเนซองส์ โดยมีจุดเด่นคือยอดแหลมสูง 3 ยอดที่มองเห็นได้แต่ไกล ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โบสถ์คริสต์คาทอลิก ได้มีการก่อสร้างต่อเติมและบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง จนมีขนาดใหญ่ขึ้น และในปี ค.ศ. 1870 ได้รับการ ยกระดับเป็นมหาวิหาร Cathedral of Notre – Dame ซึ่งถือเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศลักเซมเบิร์ก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง
  DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • เดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป
  • ชม หนูน้อยแมนเนเก้นพิส สัญลักษณ์ของบรัสเซล ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง เด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้
  • เดินทางสู่ จตุรัสกรองด์ ปลาซ เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบารอค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983
  • ชม อะตอมเมี่ยม สิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงานจัดแสดงสินค้าโลก เวิร์ลด์เอ็กซ์โป เมื่อปี 1958 อะตอมเมี่ยม สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต
  บ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้านหลังคาทรงจั่ว ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป
  • เดินทางสู่เมือง เกนต์ ใช้เวลาเดินทางทางประมาณ 50 นาที เมืองเกนต์ เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับสี่ของ เบลเยี่ยม เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั่วเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลาง เมืองเกนต์ได้ชื่อว่าเป็นรองปารีสเพียงแห่งเดียว


  Place Black Icon กรุงบรัสเซลล์
  กรุงบรัสเซลล์

  เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบเหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดสำหรับนักเดินทางที่ปรารถนาจะได้สัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

  Place Black Icon เมเนเก้นพีส
  เมเนเก้นพีส

  เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส์

  Place Black Icon จัตุรัสแกรนด์เพลซ
  จัตุรัสแกรนด์เพลซ

  เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983

  Place Black Icon อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม

  สิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศ ถือกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสร้างเป็นเหล็ก มีความสูง 102 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เมตร ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม ที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อยามต้องกับแสงอาทิตย์ ทรงกลมแต่ละทรงกลมจัดแบ่งเป็นสองชั้น

  Place Black Icon เมืองบรูจส์
  เมืองบรูจส์

  เมืองบรูจจ์ เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งน่าจะเป็นการป้องกันข้าศึกศัตรูในสมัยก่อนวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน บ้านเรือน อาคาร และโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช และเรเนซอง ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต์ขลัง

  Place Black Icon เมืองเกนต์
  เมืองเกนต์

  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกลต์และแม่น้ำลูส ในยุคกลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง
  GHENT MARRIOTT HOTEL, GHENTหรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเข้าสู่ รอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์
  • เดินทางสู่ ตึกทรงลูกเต๋า ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลาย ๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็ก ให้คนเช่าอยู่ได้จริง
  บ่าย
  • เดินทางสู่ กรุงเฮก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
  • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) พาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับทิวลิปนานาพันธุ์หลากสีสัน ณ เทศกาลดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ สวนที่ตั้งอยู่กลางทุ่งบริเวณชานเมืองลิซเซ่ ช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเพื่อเยี่ยมชมแปลงดอกไม้หลากหลายชนิดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันออกดอกให้ชมตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ชมซึ่งสวนแห่งนี้เปิดให้ชมตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม

  Place Black Icon เมืองรอตเตอร์ดัม
  เมืองรอตเตอร์ดัม

  เมืองรอตเทอร์ดัม เมืองใหญ่อันดับสองในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่น้ำ Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผ่าน และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ำจึงถูกเรียกกันว่า “Gateway to Europe” มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองรอตเทอร์ดามที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่น ๆ ในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"

  Place Black Icon บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
  บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส

  1 ในสัญลักษณ์ของเมืองมีถึง 40 หลัง ตั้งต่อเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม Cube Houses การออกแบบของเขาต้องการนำเสนอถึงบ้านที่สร้างด้วยไม้ทั้งบ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่ได้

  Place Black Icon กรุงเบิร์น
  กรุงเบิร์น

  เมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สำคัญๆจำนวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

  Place Black Icon เมืองลิซเซ
  เมืองลิซเซ

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรของ 21,864 คน เป็นศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ห่างจากอัมสเตอร์ดัม 29 กม. ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์สามารถเพาะพันธุ์ดอกทิวลิปได้มากกว่า 3,000 ชนิด มีสีมากว่า 400 สี ปัจจุบันมีการส่งออกดอกไม้มีมากไปกว่าร้อยประเทศทั่วโลก เมืองลิซเซยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมดอกไม้

  Place Black Icon สวนเคอเคนฮอฟ
  สวนเคอเคนฮอฟ

  เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ จะออกดอกบานสะพรั่งดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

  Place Black Icon เมืองรอตเตอร์ดัม
  เมืองรอตเตอร์ดัม

  เมืองรอตเทอร์ดัม เมืองใหญ่อันดับสองในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่น้ำ Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผ่าน และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ำจึงถูกเรียกกันว่า “Gateway to Europe” มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองรอตเทอร์ดามที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่น ๆ ในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  DOUBLE TREE BY HILTON, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 เพี่อผลิตกระดาษหรืองานไม้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา
  • จากนั้นเดินทางสู่ ร้านรองเท้าไม้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนำไม้เนื้อแข็งมาทำรองเท้า เพื่อป้องกันความชื้นและน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์นิยมใช้กันอยู่
  • เดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ฉายา ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์
  บ่าย
  • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชมจัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลาง ของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อลำรึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ผ่านชมย่านเรดไลท์ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม
  • จากนั้นพาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน

  Place Black Icon หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

  หมู่บ้านกังหันลม ทางตอนเหนือห่างจากอัมสเตอร์ดัม มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้

  Place Black Icon โรงงานรองเท้าไม้
  โรงงานรองเท้าไม้

  โรงงานรองเท้าไม้ เป็นโรงงานที่ผลิตรองเท้าจากไม้พลับเพลา ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์(ฮอลแลนด์)เป็นประเทศอยู่ในเขตที่จัดได้ว่ามีความชื้นสูง ชาวดัสต์จึงคิดประดิษฐ์รองเท้าที่มีประสิทธิภาพกันความชื้นได้สูง และรองเท้าไม้นี่ยังมีอายุการใช้งานที่นานอีกด้วย ที่นี่ยังมีรองเท้าที่ทำขายหากท่านใดต้องการซื้อเป็นที่ระลึกก้อสามารถซื้อได้ มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากท่านใดประสงค์อยากได้พวงกุญแจเป็นที่ระลึกหรือของฝากแก่ญาติที่บ้านก็มีอีกเช่นกัน

  Place Black Icon เมืองโวเลนดัม
  เมืองโวเลนดัม

  เมืองโวเลนดัม หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" เมืองโวเลนดัม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่า เรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

  Place Black Icon เมืองรอตเตอร์ดัม
  เมืองรอตเตอร์ดัม

  เมืองรอตเทอร์ดัม เมืองใหญ่อันดับสองในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีตำแหน่งที่ตั้งที่แม่น้ำ Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผ่าน และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ำจึงถูกเรียกกันว่า “Gateway to Europe” มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองรอตเทอร์ดามที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่น ๆ ในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"

  Place Black Icon จัตุรัสดัมสแควร์
  จัตุรัสดัมสแควร์

  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอย่างมากกับชื่อของอัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีที่มาจาก ‘เขื่อนที่อยู่ริมแม่น้ำอัมสเตล โดยเขื่อนแห่งแรกถูกก่อสร้างขึ้นในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

  Place Black Icon ล่องเรือกระจก
  ล่องเรือกระจก

  เรือหลังคากระจก จะล่องไปตามลำคลองของแม่น้ำอัมสเทล ให้ได้เห็นบ้านเรือน แบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  DOUBLE TREE BY HILTON, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองแห่งน้ำหอม ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ สัมผัสบรรยากาศอันคึกคักย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย
  บ่าย
  • เดินทางสู่ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนาน แท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จ
  • จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านถนนชิลเดอร์กัซเซ่ เลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม และของฝากและที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น


  Place Black Icon เมืองโคโลญ
  เมืองโคโลญ

  เมืองโคโลญจน์เป็นที่มาของน้ำหอมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าออดิโคโลญจน์ ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ เสน่ห์ของโคโลญจน์ที่พิเศษสุดกว่าเมืองใด ๆ ในเยอรมนีคือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลนี้เริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปี แล้วจะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาดังกล่าวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเต้นรำของชุมชนต่าง ๆ การแต่งกายแบบแฟนซี ขบวนแห่ การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอย่างสุดเหวี่ยง

  Place Black Icon มหาวิหารโคโลญจน์
  มหาวิหารโคโลญจน์

  เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็นสถานที่ประทับของอาร์ชบิชอปแห่งโคโลญ สถานที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน นิกายเยอรมันคาทอลิก สถานที่แห่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัตริย์แห่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษัตริย์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองแห่งนี้ มีผู้เยี่ยมชมราวๆ 20,000 คนต่อวัน

  Place Black Icon ถนนชิลเดอร์กัซเซ่
  ถนนชิลเดอร์กัซเซ่

  ย่านถนนชิลเดอร์กัซเซ่เลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม และของฝากและที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง **ลิ้มลองขาหมูย่างกรอบสไตล์เยอรมัน เสิร์ฟ พร้อมเบียร์**
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • เดินทางสู่ เมืองบ๊อบพาร์ท(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2. ชม.) นำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ
  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม. 30 นาที)เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสเซนและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน
  • เดินทางสู่ จตุรัสเรอเมอร์ จตุรัสกลางเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากการถูกถล่มในสงครามโลกครั้งที่ 2 นับว่าเป็นจตุรัสที่สวยงามมาก
  • อิสระช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci,ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น
  บ่าย
  • 17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
  • 20.40 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 923

  Place Black Icon บ็อบพาร์ด
  บ็อบพาร์ด

  เมืองริมแม่น้ำไรน์ ล่องเรือทัศนาจรชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ เพลิดเพลินกับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อม คลาย แม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราว, ตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

  Place Black Icon นครแฟรงก์เฟิร์ต
  นครแฟรงก์เฟิร์ต

  เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกได้สบาย ๆ ด้วยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการเงิน เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยเฉพาะด้านการบิน สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและของโลก

  Place Black Icon จตุรัสโพสต์แดมเมอร์
  จตุรัสโพสต์แดมเมอร์

  เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป ใช้ เงินทุนกว่า 4 พันล้านเหรียญยูโร

  Place Black Icon สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
  สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • บ่าย
  • 12.30. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
6 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
7 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
8 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า
3 GHENT MARRIOTT HOTEL, GHENTหรือเทียบเท่า
4 DOUBLE TREE BY HILTON, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
5 DOUBLE TREE BY HILTON, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
6 นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า
7 -
8 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่าความผกผันของน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการออกเอกสารนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มให้บริการ
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง Long Leg ลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาเตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาวด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พิจรณา
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในหารคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าโรงแรม ค่าเครื่องบิน ยานพาหนะและอาหารล่วงหน้าไปแล้ว

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • - ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • 1. ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
 • 2. ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 • - ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง
 • - ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า 25 วันก่อนการเดินทาง
 • - หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขวีซ่า


 • การยื่นวีซ่าเชงเก้นทุกสถานทูต ลูกค้าต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองตามวันและเวลาที่สถานทูตนัดหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกที่สถานทูต
 • 1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของโปรแกรมที่จะเดินทาง จนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ต)
 • ** กรณีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 3 เดือน ควรนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • ** กรณีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหมดอายุไปแล้ว
 • ไม่เกิน 3 เดือน ควรนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • ** พาสปอร์ตต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า
 • พาสปอร์ตที่ชำรุดหรือฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้
 • 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • - หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา
 • - ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
 • - พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • ** ในกรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ทางสถานทูตอาจแจ้งคำร้องให้ถ่ายรูปใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า **
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า /สำเนาสูติบัตรในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • 4.หนังสือรับรองการทำงาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ขอวีซ่า)
 • 4.1 กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูต) หนังสือรับรองออกโดย บริษัท/สังกัด ที่ท่านทำงานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท
 • ** หนังสือรับรองการทำงาน จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจ จึงถือเป็นสมบูรณ์
 • 4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ** ถ้าใช้ใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการ / หนังสือรับรองบริษัทต้องมีชื่อเป็นคณะกรรมการเท่านั้น
 • 4.3 กรณีเกษียณอายุ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองหรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้
 • ** สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผู้เกษียณอายุได้
 • 4.4 อาชีพอื่นๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำงานได้ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองหรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้
 • 4.5 กรณีเป็นนักเรียนและนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • 5. หลักฐานการเงิน ยอดอัพเดทล่าสุด คงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 • 5.1 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตสาธารณรัฐเชค และเนเธอร์แลนด์ (อัพเดทล่าสุดภายในเดือนที่จะทำการยื่นวีซ่า)
 • - BOOK BANK บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ทำสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้าสุดท้ายที่อัพเดท
 • หรือ - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • 5.2 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส (อัพเดทล่าสุดภายในเดือนที่จะทำการยื่นวีซ่า)
 • - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • 5.3 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตอิตาลี (รายการเดินบัญชีอัพเดทล่าสุดภายใน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
 • - BOOK BANK บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 เดือน ทำสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้าสุดท้ายที่อัพเดท
 • หรือ - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • ** สำหรับสถานทูตอิตาลี กรณีเลือกใช้สำเนาบุ๊คแบงค์ รายการเดินบัญชีย้อนหลังห้ามกระโดดข้ามเดือน
 • การกระโดดข้ามเดือน ตัวอย่างเช่น ย้อนหลัง 4 เดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน, พฤษภาคม (ข้ามรายการเดือน มีนาคม ไป) ถ้าข้ามเดือนต้องขอ Statement ที่ออกโดยธนาคาร ในกรณี Statement ยังมีกระโดดข้ามเดือนอีก ต้องออก เอกสารชี้แจง ควบคู่กับ Statement นั้น
 • *** SPONSOR ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย ซึ่งท่านที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกท่านได้ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ซึ่งมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์
 • (ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ / ไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
 • 6. BANK GUARANTEE หนังสือรับรองการเงินหรือหนังสือรับรองบัญชี (หนังสือรับรองการเงินอัพเดท 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) ออกโดยธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกันกับ BOOK BANK ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
 • *** สำหรับยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และอิตาลีเท่านั้น***
 • 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • 8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดาจะต้องไปยื่นเรื่อง แสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • 9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและหากถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • 10. ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่สถานทูตฯ แจ้งมา
 • 11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • 12. หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานทูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
 • 13. เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัญชีของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
 • ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หมายเหตุ


การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • 1. ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วันในช่วงปกติ
 • 2. ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน,ตลอดเดือนเมษายน,พฤษภาคมและเดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ Refund ได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ปสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%ส่วนสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • - คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 • - หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 • - ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • - โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • - ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • - โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วยหากท่านต้องการความสะดวกสบาย และห้องใหญ่กว่าท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Useได้

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด /Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • - กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • - ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง1ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักเงินมัดจำ 50% /ท่าน
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน  ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักเงินมัดจำ 100% /ท่าน
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน  ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน  ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% /ท่าน 
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-วันเดินทาง  กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund ช่วงเทศกาล  หักเงินค่าทัวร์ 80% /ท่าน  
 • - ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100% /ท่าน
 • - หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลาทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 
 • - หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูตทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป

ทัวร์เบลเยี่ยม

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
เทศกาลดอกทิวลิป เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือหลังคากระจก
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว