ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า 8 วัน 5 คืน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี บิน SQ

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ช่วงเย็น
  • 17.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

  สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


 • ช่วงเช้า
  • 01.20 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 672
  • 09.05 น.เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ่ ’’
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า นำท่าน
  • เข้าสู่ย่าน เมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่
  • ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

  สนามบินชางกี
  สนามบินชางกี

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินชางงี ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

  สนามบินนาโงย่า หรือ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ หรือ สนามบินชูบุ
  สนามบินนาโงย่า หรือ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ หรือ สนามบินชูบุ

  เรียกสั้นๆว่า สนามบินจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  หมู่บ้านชิราคาวาโกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านแห่งนี้ใช้โครงสร้างที่เรียกว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าสร้างแบบพนมมือ ด้านหน้าทำเป็นหน้าจั่วแบบบ้านทรงไทย มีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดส่วนสวยงาม

  เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
  เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

  เมืองเก่าสมัยเอโดะ ที่มีอายุกว่า 300 ปี แต่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า บ้านแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

  เมืองทาคายาม่า
  เมืองทาคายาม่า

  เป็นเมืองแห่งปราสาทที่บ้านเมืองยังคงมีภาพของสะท้อนของประวัติศาสตร์เก่าแก่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่มีโครงหน้าต่างขัดกันเป็นตาราง และวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่

  ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYU RESORT TAKAYAMA หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้าน
  • นำท่านสู่ เมืองโฮคุฮิดะ เมืองแหล่งน้ำพุร้อน ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของเทือกเขาเจแปนแอลป์ และด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้จึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกังมากมาย
  • นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเช้าไฟฟ้าที่ชมวิวทิวทัศน์สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ระดับความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กระจกบานใหญ่ของกระเช้านั้น ยิ่งทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ
  • ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า
  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า

  ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว, ต้นหม่อน, และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ จนเป็นที่รู้จักในนามของ “ตลาดเช้า”

  มัตสึโมโต้
  มัตสึโมโต้

  เป็นเมืองคล้ายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก เป็นศูนย์กลางความเจริญของทางใต้ของญี่ปุ่น

  ปราสาทมัตสึโมโตะ
  ปราสาทมัตสึโมโตะ

  ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ปราสาทอีกา

  โอคุฮิดะ
  โอคุฮิดะ

  เมืองโฮคุฮิดะ เมืองแหล่งน้ำพุร้อน ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของเทือกเขาเจแปนแอลป์ และด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้จึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกังมากมาย

  ชินโฮดากะ / กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์
  ชินโฮดากะ / กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์

  เป็นกระเช้าขึ้นเขาแรก ของประเทศญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาแบบสองชั้น ที่ให้สามารถขนคนได้เยอะ เพื่อขึ้นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นกระเช้าในทาคายาม่า ซึ่งมีกระเช้าแบบสองชั้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโรงแรม

  ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก YATSUGATAGE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่น
  • นำท่านเดินทางไป สักการะศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะขอคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิต้องมาขอพรที่นี่ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านชม โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิลงสู่ด้านล่าง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้านำน้ำในบ่อมาดื่ม นอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์แล้ว
  • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมา ช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้
  • นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ
  • พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen)

  หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ
  หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ

  หมู่บ้านโบราณ ที่จะทำให้ได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา รวมถึงที่นี่ยังมีบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อ เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทำให้น้ำในบ่อที่หมู่บ้านนี้ใสมาก บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ

  โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
  โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

  เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปปิ้งได้อย่างไม่รู้จบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  ทะเลสาบยามานาคา
  ทะเลสาบยามานาคา

  เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดจากทะเลาสาบทั้ง5 รอบๆภูเขาไฟฟูจิ ทางด้านพื้นผิวน้ำและระดับความสูงจากน้ำทะเล และยังตื้นที่สุดด้วย

  ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น
  ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น

  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิอยู่ในเขต Fujiyoshida ชาวญี่ปุ่นมักจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาชินโต และยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะมีระยะเวลามากกว่าสองพันปี ศาลเจ้าลักษณะแบบนี้จะมีอยู่มากในจังหวัดชิซูโอและยามานาซิ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงให้เราได้เข้าถึงเทพเจ้า

  บุฟเฟต์ปูยักษ์
  บุฟเฟต์ปูยักษ์

  เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

  ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางไปยัง คามาคูระ เมืองชายฝั่งของจังหวัดคานางาวะ เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น เมื่อ "มินาโมโตะ โยริโตโมะ" เลือกเมืองนี้ให้เป็นที่ตั้งรัฐบาลทหารของตนในช่วงปี ค.ศ.1192 และได้ปกครองญี่ปุ่นมาร่วมศตวรรษ โดยใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลาง และเมื่อถึงศตวรรษที่ 14 ยุครุ่งเรืองของคามาคูระก็เสื่อมลงอำนาจทั้งปวงจึงกระจายกลับไปยังเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็น "เกียวโตแห่งตะวันออก" และยังมีชายหาดที่มีผู้คนมาเที่ยวอย่างมากมายในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย
  • นำท่านไปสักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ภายใน วัดโคโตคุอิน โดยประดิษฐานตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคูระ ด้วยความสูง 13.35 เมตร โดยเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น (องค์ที่สูงที่สุด อยู่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา) เคยตั้งอยู่ในอารามไม้ใจกลางของวัด ต่อมาปลายศตวรรษที่ 15 เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิในแถบนี้ จนทำลายตัวอารามทั้งหมด
  ช่วงบ่าย
  • พาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นำท่านชม ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชิบูย่า เป็นศาลเจ้าที่ทำจากไม้และผู้สร้างอุทิศให้กับกษัตริย์เมจิและเชื้อพระวงศ์ โดยตัวศาลเจ้านั้น ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชินโตอย่างแท้จริง
  • นำท่านไปยังแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นที่ กิ๊บเก๋ ฮาราจูกุ ซึ่งเป็นจุดนัดรวมตัวของหนุ่ม ๆสาวๆ ชาวมหานครโตเกียว ซึ่งมีทั้ง ร้านเสื้อผ้า และ ร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะร้านเครปแบบฉบับ ORIGINAL ที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเรามาก อีกทั้งท่านจะได้เห็นหนุ่มสาวชาวโตเกียวแต่งตัวเลียนแบบ ดารา นักร้อง หรือ แบบ COSPLAY มาประชันกัน
  • ช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องที่ ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมี ห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมันและให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับห้างฯเปิดใหม่ เมื่อเมษายน 2012 นั่นคือ SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building

  เมืองคามะคุระ
  เมืองคามะคุระ

  เป็นชนเมืองเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่ราวสองแสนคน แต่สถานที่ท่องเทียวนั้นมีมากมาย ทั้งวัดพุทธไม่ต่ำกว่า 65 แห่ง ศาลเจ้าชินโตอีก 19 แห่งเพราะคามาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเก่านานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในช่วงราชวงศ์หยวนถึง 2 ครั้งแต่ก็ต้องแพ้กลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติใต้ฝุ่น และนั้นก็เป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของพระใหญ่ที่ช่วยปกปักรักษาเมืองแห่งนี้จากการรุกรานของมองโกล

  มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  ศาลเจ้าเมจิ
  ศาลเจ้าเมจิ

  ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า

  ฮาราจูกุ
  ฮาราจูกุ

  นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันให้กับถนนสายนี้

  ชิบูย่า
  ชิบูย่า

  ชิบูย่านั้นได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่นใหม่ๆ ที่อัพเดทตลอดเวลา คาเฟ่ที่ชวนแฮงค์เอาท์อย่างยิ่ง ไปจนถึงร้านอาหารอร่อยๆ ที่แทรกตัวอยู่มากมาย

  ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน
  ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน

  ไดบุทสึ ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองค์ใหญ่” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ จึงมีชื่อเรียกอื่นๆว่า “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยู่ภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ องค์ปัจจุบันนั้นทำจากสำริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวนั้นเกิดจากโลหะสำริดทำปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า - บ่าย
  • ให้ท่านได้เลือก อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

  อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
  อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิ ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง,เป็นต้น หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านเยี่ยมชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
  • นำท่านชม หอคอยโตเกียวสกายทรี (ชมวิวที่ความสูง 450 เมตร) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ได้รับการยกย่องให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง 634 เมตร ด้านในเป็นทั้งสถานีส่งสัญญาน จุดชมวิว และร้านค้า

  วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
  วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะนั่นเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่

  ช่วงบ่าย
  • นำท่าน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE ให้บริการโดย Tokyo Cruise Ship มีเสน่ห์ทางวิ่งในบริเวณอ่าวโตเกียวโดยมีท่าเรือที่เทียบท่าบนเกาะที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์และเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวอย่างเกาะ Odaiba
  • ชมย่านโอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุดชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวด้วย
  • ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งห้าง Venus Fort ห้างแบบ Indoor ตกแต่งที่สวยงาม คล้ายกับเมืองเวนิสที่มีที่เปลี่ยนสีได้ตามช่วงเวลาของวัน มีร้าน Outlet รวมกันอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างประมาณ 50 ร้านค้ามีแบรนด์ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ต่อเครื่องไปยังสนามบินชางฮี สิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับ โดยสายการบินสิงคโปร์ เเอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 635 (22.55 – 05.00+1)
  เรือซุยโจบัส หรือ เรือสุมิดะ
  เรือซุยโจบัส หรือ เรือสุมิดะ

  นั่งเรือซุยโจบัสสู่โอไดบะ โดยเรือที่ให้บริการบนเส้นทาง Asakusa-Odaiba Direct Line จะเป็นเรือในแบบ Himiko ที่ออกแบบโดยนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง Leiji Matsumoto จากผลงานการ์ตูนเรื่องดังอย่าง เรือรบอวกาศยามาโตะ ที่โด่งดังอย่างมากในอดีต ทำให้เรือนั้นมีรูปร่างหน้าตาล้ำสมัยและเหมือนในการ์ตูนอย่างมาก ซึ่งหากใครที่เคยชมการ์ตูนเรื่องนี้รับรองได้เลยว่าจะต้องชื่นชอบอย่างมาก โดยภายในเรือนั้นจะมีที่นั่งเป็นแบบโต๊ะอาหารขนาดเล็กที่ตั้งหันหน้าออกไปทางหน้าต่าง ส่วนกลางนั้นเป็นกระจกด้านไว้สำหรับเปิดแสงไฟสีม่วงสวยงามในช่วงค่ำๆ โดยมีเคาน์เตอร์บาร์และที่นั่งแบบโซฟาครึ่งวงกลมอีกด้วย ส่วนเพดานด้านบนนั้นเป็นกระจกใสทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถมองเห็นท้องฟ้าใสๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วบริเวณด้านหลังก็จะมีดาดฟ้าให้ออกไปชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางของแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญและเก่าแก่อย่างมากของโตเกียวที่ตลอดสองข้างแม่น้ำจะพบทั้งตึกรามบ้านช่องที่สวยงามและบรรยากาศที่แสนจะชิล จนเวลาในการเดินทาง 50 นาทีนั้นดูสั้นลงทันตาเห็นเลยทีเดียว โดยเรือจะมาจอดให้ที่ Odaiba Sea Side Park ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพายสายรุ้ง หรือ Rainbow Bridge เป็นอย่างมาก

  โอไดบะ
  โอไดบะ

  เป็นเกาะถมที่สร้างขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งใจจุดสนใจทางด้านการค้าโดยเฉพาะของสินค้า Electronic และ Modern Culture

  วีนัสฟอร์ต
  วีนัสฟอร์ต

  เป็นห้างสรรพสินค้าในโอไดบะ ที่ออกแบบมาให้แตกต่างจากห้างอื่นๆในระแวกเน้นไปทางอิตาลีซึ่งให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่

  ประตูฟ้าคำรณ
  ประตูฟ้าคำรณ

  ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของวัด

  โตเกียวสกายทรี
  โตเกียวสกายทรี

  เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้น

  สนามบินฮาเนดะ
  สนามบินฮาเนดะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุ่น ก่อนที่จะย้ายไปที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายปลายทางกว่า 25 แห่งใน 17 ประเทศ

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ช่วงเช้า
  • 07.10 น.ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ เเอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
  • 08.35 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  ********************************************************************************************************************************************************
  สนามบินชางกี
  สนามบินชางกี

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินชางงี ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

  สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารเพื่อคุณ
มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYU RESORT TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
3 นำท่านเข้าสู่ที่พัก YATSUGATAGE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
7 -
8 -
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุก พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE ) บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยามพาหนะ และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


การชำระเงิน
 • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
 • ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก


เงื่อนไขวีซ่าหมายเหตุ


ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • – น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับ ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • – กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • – ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วย ตัวเอง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามระบุใน รายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558
 • หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 • 1. การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดือนทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์/อีเมล) ในวันทำการคือ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.
 • 2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาพูดเดินทานมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • 3. (ในกรณีต้องขอวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมากจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อันเป็นการพิจารณาจาดสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าเป็นคณะ                                                                                                                                                                                                         
เก็บเงิน กรณีเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง (ช่วงไม่ใช่เทศกาล) 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  น้อยกว่า 10 วัน ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน ยึดค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 -30 วัน ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31- 45 วัน ยึดค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45  - 60 วัน คืนทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 60 วัน คืนทั้งหมด
 • การเดินทางช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และอื่นๆ โรงแรม หรือสายการบิน อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเร็วขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ตรงตามตาราง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง หรือไม่คืนเงินทั้งหมดทุกกรณี ***
เก็บเงิน กรณีเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง (ช่วงเทศกาล) 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  น้อยกว่า 10 วัน ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 -30 วัน ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 75%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31- 45 วัน ยึดค่ามัดจำ 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45  - 60 วัน ยึดค่ามัดจำ 50 % 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 60 วัน คืนทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.