ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 5 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3982

ทัวร์เกาหลี ปูซาน ฮานอก 5 วัน 3 คืน วัดดองฮวาซา Oryukdo Skywalk บิน KE

ทัวร์เกาหลี

เกาหลี

Korean Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

ปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน หรือ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Oryukdo Skywalk
วัดพูลกุกซา
หอคอยช็อมซ็องแด
เมืองแทกู
วัดดองฮวาซา
ศูนย์โสม
สวนสนุก E-WORLD
Package full banner desktop
  Back to top

กาํหนดวนัเดนิทาง: กมุภาพนัธ ์60: 14-18 ก.พ.60 27,900.- กาํหนดวนัเดนิทาง: กมุภาพนัธ ์60: 21-25 ก.พ.60 33,900.- กาํหนดวนัเดนิทาง: มนีาคม 60: 07-11/14-18/21-25 ม.ีค.60 25,900.- โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 1 กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ 2 พซูาน– หมูบ่า้นวัฒนธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk – เมอืง เคยีงจ ู- วดัพลุกกุซา - หอดดูาวชมซงแด X O O  Hwangnamguan Hanok Village หรอื เทยีบเทา่ 3 แดก ู– Palngsan Natural Park – Okl Village - Cosmetic Shop -ศนูยโ์สม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทง ซองโน O O O  Crystal Hotel หรอื เทยีบเทา่ 4 ปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาด ปลาชาลกาช ิ O O O  Crystal Hotel หรอื เทยีบเทา่ 5 ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซปุเปอรม์าเกต็ - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ O O X เกาหล ี– Welcome Busan Hanok 5 วนั 3 คนื (KE) โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์ PUS – KE001 หนา้ 1 จาก 7 วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ 21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์M (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท Tour และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระ และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น วนัทีส่อง ปซูาน – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู- วดัพุลกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 01.45 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KE662 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 09.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงพซูาน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัด หมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ เมอืงและศลุกากรแลว้ เชา้ นําทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่หนึง่วา่Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่ง จากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจสําหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีีถ่กูตกแตง่ดว้ยภาพ แนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แตห่ลายหลังยงั มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ีโ่ดง่ดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยทํารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้ หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยทําทีน่ีเ่ชน่กนั จากนัน้นําทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล Oryukdo Skywalk ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ของสะพานกระจกแกว้ทีถ่กู สรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหาร พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่ง เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มา จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน้ําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ นําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้ ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ สกุีห้มอ้ไฟ บา่ย จากนัน้นําท่าน วดัพุลกุกซา ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเก่าเเก่อย่างเมอืงเคียงจู โดยเป็นวัด หลักของอาณาจักรชลิล่ามาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละ สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําใหไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ทําใหก้ลายเป็นสถานที่ ท่องเทีย่วเกาหลสํีาคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซึง่ในเเต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมา เทีย่วชมวัดสําคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิง่ในชว่งของฤดูใบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับว่าเป็น สถานทีท่่องเทีย่วฮอตฮติเลยทเีดยีว จากนัน้นําท่านสู ่หอดูดาวชมซงแด สรา้ง ขึน้ตัง้เเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกันวา่ตัง้เเต่ สมยัศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนินํามาเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ในลักษณะของ รปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับวา่เป็นหอดดูาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากใน ซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีีค่่อนขา้งจะล้ํายุคของชน ชาตเิกาหลตีัง้เเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวนัน้ยังมสีภาพที่ ดอียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ดํา วุน้เสน้ เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลาย และรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้ เสน้ ทีพ่กั  โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ วนัทีส่าม แดก ู– Palngsan Natural Park – Okl Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม นําทานเดนิทางสู ๋เมอืงแดก ู เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสีข่องประเทศ เกาหล ีจากนัน้นําทา่นชม Palngsan Natural Park สวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่ ใกลก้บัภเูขา Palngsan สมัผัสธรรมชาตทิีส่วยงามของเมอืงแดก ูจากนัน้นําทา่น ชม Okl Village หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดัง้เดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวก PUS – KE001 หนา้ 2 จาก 7 ขนุนางและชนชัน้สงู แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดย ตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน จากนัน้นํา ทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดงัของเกาหลมีากมาย หลายแบรนดด์ัง จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจาก โสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้ม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไป บํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บบิมิบพั” อาหารครบคณุคา่โภชนาการ ทีค่นเกาหลนียิมทานกนัมากทีส่ดุนําขา้วสวยใสใ่น หมอ้ดนิรอ้น นําสว่นผสมตา่งๆ จัดเรยีงบนขา้วสวย เวลาทานนําไขไ่ก ่และซอส บมิบบั ผสมคลกุเคลา้กบัขา้ว และสว่นผสมตา่งๆ ใหเ้นยีนจนเขา้กนัเสริฟ์พรอ้มซปุ ชาบ ูโอเดง้ และสาหรา่ย ซึง่นับเป็นเมนูทีไ่ดรั้บความนยิม และดตีอ่สขุภาพของ ชาวเกาหล ี ขา้วยําเกาหล ี บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ E-WORLD เป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของ เกาหลใีต ้มเีครือ่งเลน่มากมายทา้ทายใหท้า่นลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจ๊ัม,รถไฟ เหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผสีงิ ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไม ้ ตามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป ใหท้า่นไดเ้ลอืกเก็บภาพ ความประทับใจ จากนัน้นําทา่นชมหอคอย 83 ทาวเวอร ์ทีค่วามสงู 202 เมตร ซึง่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแดก ูเพือ่ชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทศันยีภาพอนั สวยงามของเมอืงแดก ู จากนัน้นําทา่นอสิระทา่น ช็อปป้ิงถนนทงซองโน ถนน สายแฟชัน่ทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีบัคอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซือ้ กนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เครือ่งสําอางคแ์บรนด์ ดังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ คํา่  อสิระอาหารคํา่ เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทีพ่กั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ วนัทีส่ ี ่ ปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม นําทา่นสู ่วดัแฮดงกกุซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวดัทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศ เกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมยัของกษัตรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์ryeo จากนัน้ในปี 1970 ถกูฟ้ืนฟแูละปรับปรงุอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์ และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากนัน้นําทา่นสู ่ นํา้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดั จากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน้ํามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์ อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลด ระดับน้ําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีน ของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใส จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร ชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บํารงุและ เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว ราก โสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื ไกตุ่น๋โสม เกาหล ี บา่ย นําทา่นสู ่สวนยงดซูาน เป็นสถานทีพั่กผอ่นทีเ่หมาะกบัผูค้นทกุวัย บรรยากาศ เงยีบสงบ ภมูทิัศนท์ีส่วยงาม เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทศันยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝงูนกพริาบทีม่อียูม่ากมาย ภเูขายงดซูาน (ภเูขาหัวมงักร) เป็น สญัลักษณ์การทอ่งเทีย่วทีสํ่าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ตัง้อยูก่ลางใจเมอืงเมอืง ในพืน้ทีส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 49 เมตร จากนัน้นําทา่นชม หอคอยปซูาน ตัง้อยูบ่น ยอดเขายงดซูานทีค่วามสงูเหนอืระดับน้ําทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจดุชมววิ ซึง่มองเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืงปซูานและววิทะเลทีส่วยงาม ในวันที่ อากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้ จากนัน้นํา ทา่นชม Nampodong Street หรอื ตลาดนมัโพดง ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนยา่นมยอง ดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไป PUS – KE001 หนา้ 3 จาก 7 ดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ ไวท้ีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกวา่ BIFF Street เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จั้กกนัไปทัว่โลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์ มากมาย จากนัน้นําทา่นชม ตลาดปลาชาลกาช ิ ตลาดชากลัชเิป็นตลาดคา้ปลา และอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี ช ือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้ แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอด แนวชายฝ่ัง คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์ เกาหล ี!!! บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ สไตล ์ ทีพ่กั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ - กรงุเทพฯ เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเก นามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุ รา่งกาย จากนัน้นําทา่นสู ่Nurimaru APEC House ชมสถานทีจั่ดประชมุผูนํ้า APEC ในปี 2005 เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละชมทศันยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุของปู ซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundae บน แหลมคาบสมทุรทีป่กคลมุดว้ยป่าไม ้ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทศันท์ี่ สวยงามของสะพานGwangan และชายฝ่ังทะเลของปซูาน กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “Pork Cutlet” อาหารเนือ้หมทูอด ทีร่าดดว้ยซอสพรกิสแีดงเขม้ทีทํ่าจากพชืสมนุไพรในเอเชยี เนือ้หมทูอด บา่ย จากนัน้พาทา่นชอ็ปป้ิง Lotte Outlet นับวา่เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ ของเกาหลแีหง่หนึง่ ซึง่เป็นศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจาก โรงงานผูผ้ลติแลว้นํามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคากนัมากกวา่หา้ สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และทีน่ีรั่บบตัรเครดติ ทา่นสามารถจับจา่ยไดอ้ยา่งสบายใจ ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์าร์ เก็ต ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 20.50 น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ี KE661 00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ ประทบัใจ  พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตาม หมายกาํหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้ สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น ** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** PUS – KE001 หนา้ 4 จาก 7 กําหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ (หอ้งละ2 ทา่น) เด็กอายตุํา่ กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น เด็กอายตุํา่ กวา่ 12 ปี พกั กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีง เสรมิ เด็กอายตุํา่ กวา่ 12 ปี พกั กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีง เสรมิ พกัเดีย่ว เพิม่ วนัที ่: กมุภาพนัธ ์60 14-18 ก.พ.60 27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 6,900.- วนัที ่: กมุภาพนัธ ์60 21-25 ก.พ.60 33,900.- 33,900.- 32,900.- 31,900.- 8,900.- วนัที ่: มนีาคม 60 07-11/14-18/21-25 ม.ีค.60 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- 5,900.- ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 12,900 บาท/ทา่น อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ **คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 3. อตัรานีร้วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 4. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 7. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง ทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก 1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ 2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300เหรยีญ สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย 5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ การสํารองทีน่ ัง่ 1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน PUS – KE001 หนา้ 5 จาก 7 เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ เงือ่นไขการยกเลกิ 1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจาํท ัง้หมด 3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์ 5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย อืน่ๆ 6. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอื โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ **สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้ โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยูก่บัการ พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เงือ่นไขการเดนิทาง 1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์ อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ PUS – KE001 หนา้ 6 จาก 7 9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่ บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 13. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถา้ทา่นตอ้งการ แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูย์ เครือ่งสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่ อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม ิ เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ PUS – KE001 หนา้ 7 จาก 7 พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

Holiday
02-013-5353