ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เที่ยว 4 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3997

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ 4 วัน 3 คืน พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม

AirAsia

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ นครโฮจิมินห์
กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ นครโฮจิมินห์
แม่น้ำไซ่ง่อน
พิพิธภัณฑ์สงคราม
เมืองดาลัด
เมืองดาลัด
บ้านเพี้ยน(Crazy House)
พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์

  Back to top

สมัผสัโฮจมิินทซิ์ตี้ เมืองเศรษฐกิจท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศเวียดนาม ผจญภยัในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามท่ีมุยเน่ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัอากาศเยน็ และความโรแมนตกิท่ีเมืองดาลทั ชมความงามของแกรนดแ์คนยอ่นเวียดนาม ชอ้ปป้ิงในตลาดเบน๋ถัน่ ลอ่งเรอืทานอาหารคํา่กลางแม่นํ้าไซงอ่น พรอ้มชมการแสดงพื้ นบา้น พิเศษ!!! ของสมนาคณุ (ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก) ราคาเริ่มตน้เพียง 11,900 พกัระดบั 3 ดาว เดินทางเดือน เมษายน - กนัยายน 2560 โดยสายการบิน AIR ASIA วนัแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจมิินท ์– พิพิธภณัฑส์งคราม - เมืองดาลทั 05.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น2อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์หรือเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้าร ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 07.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจมิินท ์ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน FD650 09.15 น. เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินทป์ระเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจ คนเขา้เมือง กรุงโฮจิมินหซิ์ตี้ เดิมช่ือ ไซ่ง่อน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เป็นเมือง ท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม มีแม่น้ําไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญ รุดหนา้กวา่เมืองอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑส์งคราม สรา้งข้ึนเพ่ือเป็น การรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของ ชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการทําสงครามกับ มหาอํานาจอย่างฝรัง่เศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายใน พ้ืนท่ีไดนํ้าซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B52 มาจดัใหค้นรุ่น หลงัไดเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของสงคราม เม่ือเขา้ไปดา้น ใน ก็ มีภาพ ถ่ ายของ นักรบ ท่ี ร่ วมกันชนะสงคราม เคร่ืองแบบทหารอเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตร์ขนาด เล็กๆ ซ่ึงฉายภาพชอ่งทา้ยๆของสงครามเวียดนามสาํหรบั ท่ีน้ีชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญ่ี ต๊ิคเตร๋ียนต รางห ์(BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภณัฑ์ สงคราม หรือ พิพิธภณัฑอ์นุสรณส์งครามสถาน) เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลทั มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชัว่โมง 30นาที เมืองดาลทัเป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรกั สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แมกไมน้านาพันธ์ และทะเลสาบ ดว้ยเนินเขาเขียวขจีสลบัซับซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอนัหอมกรุ่นดาลทัได้ ช่ือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวยีดนาม มีอุณหภมิูตลอดทั้งปี 15-25 องศา คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัาคาร หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลทั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั พกัท่ี MAI VANG HOTEL / VIETSO PETRO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า วนัท่ีสอง เมืองดาลทั – CRAZYHOUSE – พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้า วดัตัก๊ลมั – หุบเขาแห่งความรกั - นํ้าตก DATANLA - เมืองมุยเน่ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บา้นหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมี ช่ือเสียงโด่งดงั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป จากน้ันเดินทางสู่พระราชวังฤดูรอ้นของ จกัรพรรดิ ของจกัรพรรดิเบ๋าได่ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี เป็นพระราชวังสุดท้าย ท่ีสรา้งข้ึนในสมัยเลืองอํานาจของฝรัง่เศส ก่อนท่ีจะเกิดสงคราม เวียดนาม จึงทําใหจ้กัรพรรดิเบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส แลว้ไม่กลบัมาเหยียบแผ่นดินบา้น เกิดอีกเลย จากน้ันนําท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลทัจากท่ีสูง ข้ึนไปชม วัดตัก๊ลมั วดั พุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมีส่ิงก่อสรา้งท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบ ลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพรัง่ นับไดว้่า เป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด จากน้ันเดินทางสู่ สวนดอกไม ้สัมผัสดอกไม้ เมืองหนาว ท่ีอวดโฉม รูปทรง และสีสนัแปลกตา ลว้นแต่เป็นสายพนัธุท่ี์มาจากยุโรปเป็นส่วน ใหญ่ เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก อยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือท่ีชาว เวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงหเ์ฉียว เป็นผืนป่าท่ีจกัรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเขา้มาล่าสัตวใ์น สมยัก่อน มีลกัษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเต้ีย ๆ ท่ีปกคลุม ดว้ยตน้สน ก่อนจะเดินข้ึนไปยงัทะเลสาบดา้นบนจะเป็นสวนสนุกมีเคร่ืองเล่นมากมาย มีบริการ ข่ีมา้และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก หรือจะเลือกป่ันจกัรยานน้ําในทะเลสาบ ส่วนดา้นบนเป็นรา้นขาย ของท่ีระลึก และมุมสงบสาํหรบัพกัผ่อน นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกDATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุก ท่านจะไดนั้ง่ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ท่านจะไดร้บัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควร พลาด นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พกัท่ี TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า วนัท่ีสาม เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรอืมุยเน่ – โฮจมิินท ์– ล่องเรอืดินเนอรแ์ม่นํ้าไซง่อน พรอ้มชมการแสดงพ้ืนบา้นบนเรอื เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสีขาวสุดขอบ ฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหท่้านไดอิ้สระกับการ ถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม ราคาน้ีไม่รวมค่า กิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดรบ์นทะเลทราย (ค่าใชจ้่าย 150 บาท) ขบัรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่าย 310 บาท)แบบนั่ง 4ท่าน (ค่าใช้จ่าย 620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คนั นั่งได ้5 ท่าน (ค่าใชจ้่าย 1,200บาท ) จากน้ันนําท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวัของ ทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรปู นําท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคลา้ยแพะ เมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงท่ีมีลาํธารระหว่างกลาง ใหท่้านไดถ้อด รองเทา้เดินลุยอยา่งสนุกสนาน แถมไดช้มวิวสวยๆสองขา้งทาง เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะไดพ้บกบัเรือกระดง้หรือเรือประมงของชาว เวยีดนามท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะนับรอ้ยๆลาํสุดลกูหลูกูตาใหท่้านไดถ่้ายถาพท่ีสวยงาม นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท ์มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่โมง จากน้ันนําท่านลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ําไซง่อน ตลอดเสน้ทางท่านจะได้ อ่ิมอร่อยไปกบับุฟเฟตอ์าหารคํา่สไตลเ์วียดนามและเพลิดเพลินไปกบัดนตรีสดแนวโฟลก์และ การเตน้ราํพ้ืนเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมและมรดกท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเวียดนาม คํา่ พิเศษ !! บรกิารอาหารคํา่ บนเรอืล่องแม่นํ้าไซง่อน พกัท่ี HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่ วนัท่ีสี ่ โฮจิมินห ์- ทาํเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอรท์เธอรด์ัม – ไปรษณียก์ลาง ตลาดเบน๋ถัน่ - สนามบินดอนเมือง เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ทาํเนียบรฐับาล ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ์ทาํเนียบของอดีต ประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ดว้ย อาคารทันสมัยหลังใหญ่น้ีรายรอบดว้ยสวน ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเคยเป็น ทาํเนียบของผูว้า่การชาวฝรัง่เศสท่ีเรียกว่า ทาํเนียบนโรดม (Norodom Palace) ทําเนียบน้ีถูกท้ิงระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใตแ้ละไดมี้การสรา้ง อาคารใหม่ ท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ทาํเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ข้ึนแทนท่ีโครงสรา้งเก่า ถูกทําลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (N Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนาม ผูส้าํเร็จการศึกษาจากฝรัง่เศส และสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เม่ือกองกาํลงัคอมมิวนิสตไ์ด้ เคล่ือนขบวนรถถังเข ้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ ทาํเนียบและโค่นรฐับาลเวียตนามใตล้งทุกวนัน้ีท่ีทาํเนียบ เดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกส่ิงทุกอยา่ง ถูกท้ิงไวใ้หเ้สมือนสภาพเดิมในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นหอ้งจัดเล้ียง หอ้งโถงใหญ่ซ่ึง รัฐบาลเวียตนามใตป้ระกาศยอมแพแ้ละหอ้งเล็กถูกใช ้ สาํหรบัการ บรรยายสรุปประจาํวนัทางทหาร ในระหว่าง ช่วงก่อนท่ีรัฐบาลเวียตนามใตจ้ะถูกโค่น ส่วนชั้นท่ีสอง เป็นหอ้งรบัรองของประธานาธิบดีตรนัวนัเฮือง และหอ้ง รับรองของประธานาธิบดีเทียว ซ่ึงเพียบพร้อมด้วย หอ้งนอน หอ้งรบัประทานอาหาร และหอ้งสวดมนตแ์บบ คาทอลิค ชั้นสามเป็นหอ้งรบัรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นท่ีส่ีเป็นหอ้งฉายภาพยนตร์ ส่วนตวัและลานจอดเฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงจากท่ีน่ีจะสมารถเห็นทิวทศัน์อนังดงามของถนนเลหยว่น (Le Duan Boulevard) ไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นหลงัทาํเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวนัฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวร่มร่ืนสบายตา ดา้นหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไวด้ว้ย สวนสาธารณะใหญ่แห่งหน่ึงท่ีร่มคร้ึมดว้ยไมใ้หญ่ บริเวณดา้นหน่ึงใกลก้บัถนนไทวนัลุง (Thai Van Lung) สาํนักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซ่ึงตั้งอยูใ่นปี พ.ศ. 2523 เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเด็กลูกคร่ึงอเมริกนั- เอเชีย และผูล้ี้ภยัทางการเมืองอยูบ่ริเวณใกล้ๆ นําท่านเดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน ์ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม นํา ท่านชม วัดเทียนหาว วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือ เทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเช่ือว่าเทพองคค์น ท่ีมีกอ้นเมฆเป็นยานพาหนะเพ่ือชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง เท่ียง พิเศษ !! บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร BUFFET PALACE นําท่านสู่ โบสถน์อรท์เทอดาม ใชเ้ป็นหอสวดมนตส์าํหรบั ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศท่ีเป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งน้ี มีทั้ งผู ้ท่ีมาท่องเท่ียวหรือได้เดินทางมาทํางานใน เวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศ ฝรัง่เศสและเร่ิมทําการก่อสรา้งเม่ือวันท่ี 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กวา้ง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆงัทั้งสองหอท่ีอยูห่น้าโบสถ์ น้ันต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใชจ้่ายในขณะน้ันเป็นเงินฝรัง่ ทั้งหมด 2.5 ลา้น โบสถ์ ฯ แห่งน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรม ตะวนัตกท่ีสวยงามยิง่ในนครโฮจิมินหอี์กแหง่ นําท่านชม ไปรษณียก์ลาง ท่ียงัคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์ กลบัมายงัประเทศไทยเพ่ือเป็นของท่ีละลึกได ้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเบน๋ถัน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอจิมินห ์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่ีน้ีมีสินคา้สารพดัชนิดทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้นําเขา้ของท่ีระลึก อาหาร เคร่ืองด่ืม ต่างๆ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสูส่นามบิน TAN SON NHAT 21.35 น. เดินทางสูส่นามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน FD659 23.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ ** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** *** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** อตัราค่าบริการ กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตยีง (เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตยีง (เด็กอายตุ ํา่กว่า11ปี) พกัเดี่ยว เพ่ิม ราคาไม่ รวมตัว๋ 06 - 09 เมษายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 12 – 15 เมษายน 2560 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 13 – 16 เมษายน 2560 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 14 – 17 เมษายน 2560 15,900 15,900 15,900 4,500 10,900 20 – 23 เมษายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 27 – 30 เมษายน 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 04 – 07 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 10 – 13 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 11 – 14 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 18 – 21 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 25 – 28 พฤษภาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 01 – 04 มิถุนายน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 15 – 18 มิถุนายน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 22 – 25 มิถุนายน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 06 – 09 กรกฎาคม 2560 12,900 12,900 12,900 3,500 9,900 07 – 10 กรกฎาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 20 – 23 กรกฎาคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 10 – 13 สงิหาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 11 – 14 สงิหาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 24 – 27 สงิหาคม 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 07 – 10 กนัยายน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 14 – 17 กนัยายน 2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 11,900 11,900 11,900 3,500 9,900 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท** ***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ จองทวัรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการคืน มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน อตัราค่าบริการน้ีรวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่ 2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือใน เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่0 30 วนั0 คืนเงินค่าบริการ0รอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง0ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั0 คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ0 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง0นอ้ยกวา่ 15 วนั0 ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ ทั้งหมด 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ ท่ีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน ยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหค้ณะ เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความ ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 7. อัตราค่าบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง เท่ียวบิน ฯลฯ 8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มี เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ นําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน เท่าน้ัน 2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําข้ึน เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน 3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี *****************************************

Holiday
02-013-5353