ทัวร์ฮานอย ซาปา ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บิน Qatar Airways หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนน 36 สายเก่า กรุงฮานอย การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า หรือ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET น้ำตกสีเงิน หรือ น้ําตกซิลเวอร์ เทือกเขาฟานซีปัน ตลาด LOVE MARKET กรุงฮานอย วัดเฉินก๊วก ทัวร์ครับ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บิน Qatar Airways new
4.9 13

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บิน Qatar Airways

ทัวร์เวียดนาม

Qatar Airways Qatar Airways
4 วัน 3 คืน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนาม

Qatar Airways Qatar Airways
4 วัน 3 คืน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่
 • ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
  • 11.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน QATAR AIRWAYS สาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
  • 14.15 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ QR834 (สายการบิน QATAR AIRWAYS มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  • 16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
  • จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

  สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

  Place Black Icon ถนน 36 สายเก่า
  ถนน 36 สายเก่า

  เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี ซึ่งเย็นวันศุก-อาทิตย์ จะมีตลาดยามค่ำคืน ซึ่งมีของขายมากมาย ซึ่งเมื่อก่อนจะขายของเน้นทางหัตถกรรม แต่สมัยนี้นั้นก็ขายของหลากหลายรูปแบบ แถมยังมีร้านอาหารข้างถนนเยอะแยะอีกด้วย

  Place Black Icon กรุงฮานอย
  กรุงฮานอย

  เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

  ช่วงค่ำ
  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านเข้าชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้ำ แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอ
  • พักที่ MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  Place Black Icon การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า หรือ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า หรือ โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

  หุ่นกระบอกน้ำเป็นการผสมผสานระหว่างความหลงใหลในเทพตำนานกับความรักชาติอย่างรุนแรงซึ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นกระบอกจะยืนอยู่หลังฉากในน้ำที่ท่วมถึงเอวแล้วควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นด้วยไม้ไผ่ลำยาว เทคนิคการเล่นได้ถูกเก็บงำเป็นความลับอย่างมิดชิด แม้ปัจจุบันนี้ นักเชิดหุ่นอาวุโสทั้งหลายยังไม่ใคร่ยอมถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นหลัง แต่ด้วยเกรงว่าวิชาจะดับสูญบางท่านจึงยอมสอน ทุกวันนี้ ชมการแสดง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่ MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี
  • นำท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
  • จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน
  • จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตำนานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กำเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  Place Black Icon จัตุรัสบาดิงห์
  จัตุรัสบาดิงห์

  เป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศความเป็นเอกราชให้แก่เวียดนามจากฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1945 และตัวจัตุรัสนั้นถูกตั้งชื่อตามชื่อของกลุ่มปฏิวัติ ที่ได้ขับไล่ชาวฝรั่งเศสที่มายึดครองเวียดนาม

  Place Black Icon สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์
  สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห์

  เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ไม่ไกลจากจัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ที่ท่านได้ยืนประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม

  Place Black Icon ทำเนียบประธานาธิบดี
  ทำเนียบประธานาธิบดี

  เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีคนเก่าของเวียดนามตอนใต้ ช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นจุดที่สงครามได้มาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อรถถังของเวียดนามตอนเหนือได้ถล่มเข้ามาทางรั้วด้านหน้า

  Place Black Icon บ้านพักลุงโฮ
  บ้านพักลุงโฮ

  เป็นบ้านที่ลุงโฮ หรือท่านโฮจิมินห์ ได้อยู่อาศัย เป็นเวลา12ปี (คศ 1958-1969) เป็นบ้านรูปแบบพื้นบ้านซึ่งภูกเก็บรักษาไว้หลังจากท่านได้ย้ายออกเนื่องจาก ที่กำลังจะกลายเป็นเป้าหมายโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกา

  Place Black Icon วัดเจดีย์เสาเดียว
  วัดเจดีย์เสาเดียว

  ถูกสร้างเมื่อเกือบพันปีที่แล้วเมื่อจักรพรรดิ์ของเวียดนามในสมัยนั้นยังไม่เคยมีลูก และก็ฝันว่า มีใครมาให้เด็กทารกให้ในดอกบัว แล้วก็พบและตกหลุมรักกับสาวชาวบ้าน แล้วก็ได้ลูกจึงอยากทดแทนบุญคุณโดยการสร้างเจดีย์ที่มีเสาเดียวกลางน้าเหมือนกับดอกบัว ในบ่อน้ำที่ฝันเห็น

  ช่วงบ่าย
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
  • นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 5 ชั่วโมง)
  Place Black Icon เมืองซาปา
  เมืองซาปา

  เป็นเมืองริมชายแดนจีน-เวียดนามของยจังหวัดลาวไก ประมาณ 400กิลโลเมตรจากเมืองฮานอย มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองนั้นเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าสิ่งใด

  ช่วงค่ำ
  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระท่านเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
  • พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
  Place Black Icon ตลาด LOVE MARKET
  ตลาด LOVE MARKET

  ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต
  • และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนำสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น)
  • นำท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  Place Black Icon หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต

  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ

  Place Black Icon น้ำตกสีเงิน หรือ น้ําตกซิลเวอร์
  น้ำตกสีเงิน หรือ น้ําตกซิลเวอร์

  เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติ อยู่บริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้างความสวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมายืนถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก เป็นน้ำตกของภูหามโรง ซื้อมีความสูงมากกว่า100เมตร น้ำตกลงมาตามทางซึ่งแยกน้ำเป็นหลายๆสายและมีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเวียดนาม

  ช่วงบ่าย
  • จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
  ช่วงค่ำ
  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • อิสระท่านที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
  • พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
  Place Black Icon เทือกเขาฟานซีปัน
  เทือกเขาฟานซีปัน

  เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยความสูง 3,143 เมตร โดยได้ฉายาว่า "หลังคาแห่งอินโดจีน" อยู่ในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ในประเทศเวียดนาม ฟานซีปังอยู่บนทิวเขาฮหว่างเลียนเซิน

  Place Black Icon ตลาด LOVE MARKET
  ตลาด LOVE MARKET

  ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) สามารถชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • หลังจากนั้นนำท่านอำลาเมืองบนภูเขาซาปา เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย โดยใช้เส้นทางเดิม (ราวๆ 5ชม.)
  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด)

  Place Black Icon กรุงฮานอย
  กรุงฮานอย

  เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม

  ช่วงบ่าย - ช่วงค่ำ
  • นำท่านชม วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆ ติดริมทะเลสาบ ซึ่งถายในวัดยังมีต้นโพธิ์ ที่นำกิ่งของต้นจริงจากประเทศอินเดีย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณของวัดแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควร
  • นำท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  • 17.30 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR835
  • 19.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  Place Black Icon วัดเฉินก๊วก
  วัดเฉินก๊วก

  เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
  ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย

  สนามบินนอยไบ เป็นสนามบินหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งถูกเปิดใช้(ตึกนานาชาติ) เมื่อต้นปี 2558 และห่างออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยเพียง 45กิโลเมตร

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN BUFFET (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด)

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 พักที่ MOONVIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
3 พักที่ HOLIDAY SAPA / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
4 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 • 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • 9. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

 • 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 • 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขวีซ่า


 • PASSPORT : ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ


 • ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
 • ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
 • ** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 • ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
 • 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • 3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
  3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
  3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
 • 4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

 • 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  2.1  ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2.2  ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2.3  ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • 3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 • 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

ทัวร์เวียดนาม

Qatar Airways Qatar Airways
4 วัน 3 คืน
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว