ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #5379

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล วัดอาม่า บิน FD

ทัวร์จีนทัวร์มาเก๊า

จีน, มาเก๊า

Thai AirAsia

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

มาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ องค์เจ้าแม่กวนอิมปราค์ทอง
วัดอาม่า หรือ วัดเจ้าแม่ทับทิม
วิหารเซนต์ปอล
เซนาโด้สแควร์
THE VENETIAN MACAU
เมืองจูไห่
ถนนคู่รัก
หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

  Back to top

เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั ❖ ชมองค์เจา้แม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ❖ สกัการะวัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกนัในนามของ เจ้าแม่ทบัทมิ ❖ ช้อปป้ิง เซนาโดส้แควร์ ศูนย์รวมสนิค้ามากมาย ❖ เดอะเวเนเชีย่นโรงแรมคาสิโนสดุหรูของมาเกา๊ ❖ ถนนคู่รัก The Lover’s Roadซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก ❖ ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ยแหล่งช้อปป้ิ งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า ❖ พระราชวังหยวนหมงิ สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง ❖ โชวสุ์ดอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ที่จะบอกเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของจีน ❖ พเิศษ!!! เมนูเป๋าฮ้ือ และไวนแ์ดง วันที่ รายละเอยีดการทอ่งเที่ยว มื้ออาหาร โรงแรม หรือ เทยีบเท่า D1 กรงุเทพฯ– มาเกา๊– เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซน็ต์ปอล– เซนาโด้สแควร์ เวเนเช่ียน– ร้านขนมพ้ืนเมอืงมาเกา๊– จูไห่ - / L / D LANDMARK HOTEL OR SML D2 จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจนี– วัดผุ่ถ่อ– ช้องป้ิงกง เป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสร์ิฟพร้อมไวน์แดง B / L / D LANDMARK HOTEL OR SML D3 จูไห่ - มาเกา๊– กรงุเทพฯ B / - / - มาเกา๊ จูไห่3 วนั 2 คืน เดินทางเดือน ต.ค. – ธ.ค. 60 ***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท้์องถิ่นท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน *** ***ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมอืงไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทวัร์*** ** แจกน า้ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวนัที่เดนิโปรแกรมทวัร์ ** ** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้เดนิทางจ านวน 25 ท่านข้ึนไป ถ้าผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เลือ่นการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา อตัราค่าบริการ ก าหนดวนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว หมายเหตุ :ผูเ้ดินทางอายตุั้งแต่ 2 –18 ปีเก็บค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 4,000 บาท 12 – 14 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 13 – 15 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 20 – 22 ต.ค. 60 9,900.- 3,500.- 21 – 23 ต.ค. 60 9,900.- 3,500.- 27 – 29 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 29 – 31 ต.ค. 60 6,900.- 3,500.- 03 – 05 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 05 – 07 พ.ย. 60 6,900.- 3,500.- 10 – 12 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 12 – 14 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 17 – 19 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 19 – 21 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 24 – 26 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 26 – 28 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 01 – 03 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 03 – 05 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 08 – 10 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 09 – 11 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 14 – 16 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 17 – 19 ธ.ค. 60 7,900.- 3,500.- 22 – 24 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 24 – 26 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 12,900.- 3,500.- 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 12,900.- 3,500.- 01 – 03 ม.ค. 61 10,900.- 3,500.- ราคาอื่นๆ 1. ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 2. ผู้เดนิทางอายุตั้งแต่ 2 - 18 ปีเกบ็ค่าทวัร์เพ่ิมท่านละ 4,000 บาท 3. จอยแลนดไ์ม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิราคา 4,500 บาท 4. ราคาทวัร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุป๊ 144 แล้ว ในกรณทีี่วีซ่ากรุป๊ 144 ถูกยกเลิก ขออนุญาตเกบ็ค่าวีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 5. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น ส าหรับพาสปอร์ทต่างชาต ิกรณุาเชค็กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ส าคญัมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจ ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางทีระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีใหร้บัทราบก่อนการท าจองทวัร ์แต่ ทั้งนี้ บริษทัไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนทุกกรณีPASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อน หมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั วันที่ 1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถเ์ซน็ตป์อล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ร้านขนม – จูไห่ 04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร์ 1-2 ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 06.35น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตมิาเกา๊ โดยเที่ยวบนิที่ FD760 ***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะเป็นระบบ สุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 10.20 น. เดนิทางถงึท่ามาเกา๊เมอืงที่มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมง เลก็ๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายัง คาบสมุทรแถบนี้ เพ่ือติดต่อค้าขายกบัชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคือชาว โปรตุเกสได้น าพาเอาความ เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายท าให้มาเกา๊กลายเป็นเมืองที่มี่ การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย“มาเกา๊อยู่ ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น า้เพิร์ลในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถึง400 ปีวิถีชีวิตด าเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการท าพิธส่ีงมอบมาเกา๊คืน ให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเกา๊ได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของ จีนอย่างสมบูรณ์จากนั้นน าท่านเดินทางชมองค์เจา้แม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสมัฤทธิ์ทั้งองค์ทคีวามสูง 1.8 เมตร น า้หนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเยน็สีทองขององค์เจ้าแม่ กวนอมิจะรับกบัแสงแดด มีความสวยงามมาก รปูป้ันเจ้าแม่กวนอมินี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตเุกสคร้ังเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืน ฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพ่ือเป็นสญัลักษณ์ให้กบัคนรุ่นหลังได้ชม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกนัใน นามของ เจ้าแม่ทบัทมิ ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือส าเภา เพ่ือเป็นสญัลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายันมา เกา๊เมื่อคร้ังอดตี บริเวณหน้าวัดมรีปูป้ันสงิโตตั้งอยู่ 2 ตวั ซึ้ งวัดแห่งนี้จะมผีู้คนไปสักการะตลอดทั้งปีจากนั้ เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร (1) น าท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้คร้ังแรกที่สร้างเสรจ็มคีวามตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอน ทางด้านศาสนาของชาวตะวนัตกในดนิแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกดิเพลงิไหม้คร้ังใหญ่มคีวามรนุแรง มาก ท าให้เกดิความเสยีหายต่อตวัโบสถท์ั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเกา๊ได้เข้ามาท าการบูรณะใหม่คงเหลือไว้ เพียงประตหูน้าและบนัไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลงัของโบสถจ์ัดเป็นพิพิธภัณฑท์างด้านศาสนา น าท่านช้อปป้ิง เซนาโดส้ แควร ์ศนูย์รวมสนิค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสดุชิก ลินค้าแบรนดเ์นมดงัจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของ โบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรือถ้าหากใครที่อย่างนั่งชวิๆ ลองชิมอาหารกม็ี ภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน เซนาโด้สแควร์มคีวามโดดเด่นอย่างมาก พ้ืนถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกบัอยู่ในท้อง ทะเลกว้าง รวมไปถงึรปูทรงอาคารร้านขายสนิค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรปู กม็คีวามสขุแล้วจากนั้นน าท่านสู่ เดอะเวเนเชีย่น โรงแรมคาสโินสดุหรขูองมาเกา๊ มห้ีองรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้อง พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสมัผสับรรยายกาศแบบอติาลี ต้องลองล่องเรือ กอนโดล่า (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) และมบ่ีอนคาสโินที่นงัเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเน เชี่ยนกม็ร้ีานค้าให้ช้อปป้ิงรวมถงึร้านอาหารให้เลือกของชิมลองทานอกีด้วย น าท่านสู่ รา้นขนมพ้ืนเมืองมาเก๊าร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเกา๊ เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูกอมร สนม นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวมสนิค้าน าเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเกา๊เป็นเมืองปลอดภาษี ดังนั้น หากใครที่รับประทานยาบ ารงุอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้ จะได้ราคาถูกเหมือนซื้ อที่ประเทศต้นทางจริงๆ ตัวอย่างสนิค้าชื่อดงัได้แก่ น า้มนัตบัปลาฉลามทะเลลึกบ ารงุสมอง และยาบ ารงุนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบ ารงุอายุวัฒนะและบ ารงุผวิพรรณให้เต่งตงึ หรือครีม รกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้บ ารุงผิวหน้าจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองจูไห่ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน กงเป่ย เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) พักที่ Landmark Hotel / lden Palm Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า เมอืงจูไห่ โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนดัหมายการเดนิทางอกีคร้ัง โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วนัก่อนเดนิทาง วันที่ 2 จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร ์– ร้านบวัหิมะ – ร้านผ้าไหมจนี –ร้านหยก- วดัผุ่ถ่อ– ช้องป้ิงกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมงิ–ชม โชว์หยวนหมงิหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสริ์ฟพร้อมไวน์แดง เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) น าท่านผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Roadซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนตกิซึ่งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ได้ท าไว้ขึ้นเพ่ือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลายจไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณข์องเมอืงจู ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไข่มุกอยู่ริมทะเลน าท่านเย่ียมชม รา้นบวัหิมะเป็นที่รู้จักกนัดขีองคนไทย เมื่อคราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว ่าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กนัยายน 2533 คร้ังนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบวัหิมะอนัมสีรรพคุณรักษา แผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตวั จากนั้นมาคนไทยกร็ู้จักสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟังการ วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธติการนวดเท้า ซึ่งเป็นอกีวิธหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารงุ การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธีรรมชาต ิจากนั้นน าท่านเย่ียมชม รา้นผา้ไหมจนีผลิตภัณฑท์ี่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธกีารน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสนิค้าทั้งใช้เคร่ืองจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด ( แปลกแต่ จริง) เพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกบัการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงรา้นหยกสมบตัลิ า้ค่าของชาว จีนใครได้ครอบครองจะมสีขุภาพแขง็แรงและโชคดโีดยหยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอืสขีาวสเีขยีวสนี า้ตาลสเีหลืองและสม่ีวง กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) จากนั้นน าท่านสู่ วดัผู่ถ่อ สกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอมิ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสริิมงคลให้กบัชีวติ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขา มี ความย่ิงใหญ่และอลงัการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสริิมงคลให้กบัตวัท่านเองเรียบร้อย ลูกค้าสามารถถ่ายรปูบริเวณโดยรอบ ได้อย่างจุใจชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ยแหล่งช้อปป้ิงศูนย์การค้าตดิแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มสีนิค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สนิค้า กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬกิา ของเดก็เล่น ที่นี่มใีห้ท่านได้เลือกซื้อหมด สนิค้าของ ที่นี่มเีกอืบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสนิค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ด ี ให้ละเอยีดก่อน เพราะสนิค้าส่วนมากจะเป็นของกอ๊ปป้ี และ ของจีนน าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ่ง พระราชวัง แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อกีคร้ัง ณ ใจกลางของ ภเูขาชิลิน ในเมอืง จูไห่ ท าให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วย ขนุเขาที่เขยีวชอุ่ม และ มี พ้ืนที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมขีนาดเท่ากบัสวนเดมิในกรงุปักกิ่ง สิ่ง ที่ท าให้สวน หยวน หมิ งแห่งใหม่ มคีวามแตกต่างกบัสวนเก่าที่ปักกิ่ง คอืการเพ่ิมเตมิและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกบัศิลปะจนี สวน หยวนหมงิใหม่ จงึถอืได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมาจากสถานที่ ในประวัตศิาสตร์ มคีุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวัตศิาสตร์ และธรุกจิการท่องเที่ยว สวนนี้ ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มภีเูขาโอบ รอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพ้ืนที่ราบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริง ในอดตีทุกชิ้น มมีากกว่า 100 ชิ้น อาท ิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตตู้ากง ต าหนักเจิ้ งต้ากวางหมงิ สะพานเก้าเลี้ยวจากนั้นน าท่านชม โชวส์ดุอลงัการ โชวห์ยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเร่ืองราวประวัตศิาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมยัโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนกัแสดงที่มคีวามช านาญ ประกอบ กบั แสง ส ี เสยีง ที่มคีวามทนัสมยั ซึ่งทุกท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัตศิาสตร์พร้อมกบัความสนุก ตื่นเต้นกนัไปพร้อมๆกนั เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) พิเศษ เมนูเป๋าฮ้ือ และไวนแ์ดง พักที่ Landmark Hotel / lden Palm Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า เมอืงจูไห่ โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดนิทางอกีคร้ัง โดยทางบริษัทจะสง่ให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง วันที่ 3 จูไห่ - มาเกา๊ – กรงุเทพฯ เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบินมาเก๊าโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงที่ด่านกงเป่ย 10.50น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรงุเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ FD761 ***ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะเป็นระบบ สุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 12.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวสัดภิาพ **************************** หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง (ฮ่องกง มาเกา๊ จูไห่ เซนิเจิ้น)ก าหนดให้มกีารประชาสมัพันธ์ สนิค้าพ้ืนเมอืงให้นักท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คอื บวัหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุใน โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มคีวามประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / ร้าน อตัราค่าบริการนี้ รวม ❖ ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบนิ ภาษนี า้มนั ❖ ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดยีวกนั ** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง บริษัทอาจมกีารจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** ❖ ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น ❖ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง ❖ ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ ไม่เกนิ 20 กโิล / ท่าน ❖ ค่าประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ❖ ค่าวีซ่ากรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคนืได้ในกรณลูีกค้าที่มวีีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณทีี่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวซ่ีากรุป๊ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวีซ่าที่เกดิขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ สงวนสทิธิ์ เกบ็ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณลูีกค้าแจ้งยกเลิกการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น) อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม  ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ  ค่าระวางกระเป๋าน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์มนิิบาร์และทวีีช่องพิเศษของโรงแรม เป็น ต้น  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ  ค่าน า้หนักระวางกระเป๋า ที่เกนิจาก 20 กก. ต่อท่าน  ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทวัร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) เงื่อนไขการช าระเงิน ➢ ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ➢ ช าระเงนิค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง เงื่อนไขการยกเลิก ➢ ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมดัจ าเตม็จ านวน ➢ ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด ➢ กรณกีรุป๊ที่เดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมกีารการันตมีดัจ าที่นั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่า ยกเลิกกรณใีดกต็าม ➢ เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ ➢ ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมกีารยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอ สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าทั้งหมด ➢ กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น **ส าคญั!! บริษัท ท าธรุกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอน การผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ ตรวจคนเข้าเมอืงด้วยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทั้งสิ้น** เงื่อนไขอื่นๆ ➢ ส าหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถอื PASSPORT ไทย หรือถอื PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผดิชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ➢ ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเชค็ว่ากรุป๊มกีาร คอนเฟริมเดนิทางก่อนทุก คร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น ➢ ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางได้ ต้องเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่ระบุเท่านั้น ➢ ลูกค้าที่มวีีซ่าจีนและสามารถใช้เดนิทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดนิทางที่ระบุ กรณุาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการท าจองทวัร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มกีารลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกค้าที่มวีีซ่าจนีทุกกรณ ีPASSPORT ต้องมอีายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นบัจาก วันเดนิทาง ไป-กลับ ➢ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึ้นไป ➢ ในกรณทีี่สายการบนิประการปรับขึ้นภาษีน า้มนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ ➢ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี่เกดิเหตสุดุวิสยั หรือเหตกุารณท์ี่อยู่เหนือ การควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็นหลัก ➢ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ การเมอืง การ ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรือทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวั ท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง ➢ กรณทีี่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ี่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็น ต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ➢ กรณทีี่ท่านสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น ➢ กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการ ครอบครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนื ค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดกต็าม ➢ กรณทีี่ท่านใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงิน) เดนิทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศ ใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น ➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ➢ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮ่องกง

Holiday
02-013-5353