ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 5 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #6582

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน ล่องทะเลสาบซีหู บิน FM / MU

ทัวร์จีน

จีน

Air China

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

มหานครเซี่ยงไฮ้
เมืองอู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ไข่มุกจีน
เมืองซูโจว / ซูโจว
จัตุรัสหยวนหยง
เมืองโบราณชางโจว / หังโจว
โรงงานผลิตผ้าไหม
ล่องเรือทะเลสาบซีหู

  Back to top

CHINA เซีย่งไฮ ้ อูซ่ ีซูโจว ลอ่งทะเลสาบซหี ู โดยสายการบนิ เซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์( FM) 5 วนั 3 คนื ไฮไลทท์วัร ์…. -ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูด ัง่บทกวที ีว่า่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล -สกัการะ พระใหญห่ลงิซาน ตา้ฝอ -ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและ ตลาดก็อปป้ี เถาเป่า -เมนพูเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี- เต็มอิม่จใุจ กบั บฟุเฟ่ต ์ นานาชาต ิ รายละเอยีดการเดนิทาง วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ (MU548/02.30-07.10) x x x - 2 เซีย่งไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-ศาลา ฝานกง-รา้นไขม่กุ – ซโูจว – จัตรัุสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) ✈ 🍽 🍽 SUZHOU NANYA HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4* 3 หังโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา) – หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจยี 🍽 🍽 🍽 HANGZHOU BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา 4* 4 หังโจว – เซีย่งไฮ ้– รา้นนวดฝ่าเทา้ + บวัหมิะ – หาดไวท่าน –อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดกอ๊ปป้ี TAOBAOCHENG – ถนนนานกงิ-ชมกายกรรม ERA SHOW 🍽 🍽 🍽 PUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4* 5 วัดพระหยกขาว – รา้นหยก – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – บฟุเฟต ์– เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ(FM853/18.30- 21.55) 🍽 🍽 ✈ - หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000บาท / วซีา่เด ีย่ว 1,500 บาท ** กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ เครือ่ง ทีน่ ัง่แบบ 3-3 บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง ท ัง้ขาไป-ขากลบั น า้หนกัสมัภาระ ขาไป - ขากลบั 23 กก. วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 23.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยให ้ การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น วนัทีส่องของการเดนิทาง เซีย่งไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-รา้นไขม่กุ – ซูโจว – จตัรุสั หยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) 02.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่MU548 07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิู่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น หมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซี เกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจ คนเขา้เมอืง เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบชุด KFC ระหวา่งเดนิทาง น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายา วา่ เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมชีือ่วา่ ซซีานเลา่กันวา่เมือ่สองพันปีก่อนมี การผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้ แต่ บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึได ้ เปลีย่นชือ่ใหม่ว่าอู๋ซ ีแปลว่าไม่มตีะกั่ว น าท่านสูว่ัดพระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปาง ประสูต)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) จากนั้นน่ังรถกอล์ฟ สู่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิ ลกัษณะพระพักตรส์งา่งาม เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...ซีโ่ครงหมอููซ่ ี จากนัน้แวะชม รา้นไขมุ่ก สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มี สนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมมากมาย ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดับ เชน่ สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เชน่ ครมีไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูโจว ซึง่มปีระวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ เดิมมีชื่อว่า “เมืองกูซู้” ซึ่งเป็นเมืองที่จัดตน้แบบของการจัดสวนจีนที่ สวยงาม เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียงตอนใตแ้ละไดช้ือ่ว่าเป็น เมืองแห่งสาวงามอีกทั ้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนไดรั้บฉายาว่า “เมือง สวรรค์ในโลกมนุษย์” พรอ้มเมืองหังโจวน าท่านชม จตัุรสัหยวนหยง (Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ทีช่าวต่างชาติ มาลงทุนในเมอืงซูโจว สรา้งไดอ้ย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ พรอ้มชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พกัที ่ SUZHOU NANYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* วนัทีส่ามของการเดนิทาง หงัโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา) – หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอ ฝงัเจยี เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่งหนึง่เป็นแหลง่เภสัช อตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืง หังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน น าทา่น เขา้ชม โรงงานผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมูตงโพ บา่ย น าทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู(เรอืเหมา)เนื่องมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีง กบัวงร ีมเีนือ้ที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขา และอกีหนึ่งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกวา่ 30 แห่งและสถานทีช่มทวิทัศน์มากกวา่ 40 แห่ง โดยจดุส าคัญก็ไดแ้ก ่หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็น ทีม่าของต านานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ีไ่ดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอู (ไรช่าหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกันวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดนิทาง จ านวนลูกคา้ไม่ถงึ 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมา** ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจนีโบราณ มสี ิน้คา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึใหท้า่น เลอืกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ทีพ่กั HANGZHOU BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา 4* วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง หงัโจว –เซีย่งไฮ ้– รา้นนวดฝ่าเทา้ + บวัหมิะ – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดกอ๊ป ป้ีTAOBAOCHENG – ถนนนานกงิ – กายกรรม ERA เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้า่เซีย่ง ไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย น าทา่นสูร่า้นนวดฝ่าเทา้และยาบวัหมิะ พรอ้ม ฟังการบรรยายสรรพคณุของสมุนไพรจนี เป็นยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่า เทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความร่วมมอืลูกคา้...กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกทา่น (หาก ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน ) กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บา่ย น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กโิลเมตรเป็นเขต สถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลาง ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่ หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอด อุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟ เลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกับตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมาย หลากหลายยีห่อ้ในราคาย่อมเยาไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอิม่ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มี หา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นทีค่กึคักและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร….เมนูพเิศษ....ไกแ่ดง น าทา่น ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทีด่ ี ทีส่ดุในปัจจุบนังบประมาณกวา่ 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตืน่เตน้เรา้ใจ พกัที ่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 4 * วนัทีห่า้ของการเดนิทาง วดัพระหยกขาว – รา้นหยก – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – บฟุเฟต ์– เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นชม วดัพระหยกขาว เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวพุทธในเซีย่งไฮแ้ละเป็นวัด ทีนั่กทอ่งเทีย่วเขา้นมัสการเป็นจ านวนมากทีส่ดุของเซีย่งไฮ ้ จากนัน้แวะชม อญัมณี ล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้จะชว่ย ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์ มงคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ….. อาหารบุฟเฟตน์านาชาต ิ บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ได ้ กลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุัน ไดอ้ยา่งลงตวั ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ FM853 03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… ** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ อตัราคา่บรกิาร ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น เด็กมเีตยีง พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น เด็กไมม่มีเีตยีง พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ วนัที ่12 – 16 ม.ค. 61 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3,499 วนัที ่19 – 23 ม.ค. 61 17,999.- 17,999.- 17,999.- 3,499 วนัที ่26 – 30 ม.ค. 61 18,999.- 19,999.- 19,999.- 3,499 วนัที ่01 – 05 ก.พ. 61 18,999.- 18,900.- 18,900.- 3,499 วนัที ่27 ก.พ. – 03 ม.ีค 61 19,999.- 19,900.- 19,900.- 3,499 วนัที ่08 – 12 ม.ีค. 61 18,999.- 18,900.- 18,900.- 3,499 วนัที ่14 – 18 ม.ีค. 61 18,999.- 18,900.- 18,900.- 3,499 วนัที ่22 – 26 ม.ีค. 61 18,999.- 18,900.- 18,900.- 3,499 “จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากคา่ทวัร ์5,500 บาท” โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย **ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่*** ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่ จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 3. การช าระคา่บรกิาร 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง อตัราบรกิารนีร้วม 1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน 9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้ คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่ เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 1. กระเป๋าเดนิทาง 2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย เพิม่เตมิ 3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 8. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ 1,000 บาท หมายเหต ุ: อัตราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ยืน่วซี่ากรุป๊ไมต่อ้งสง่เอกสารส าหรบัท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนงัสอืเดนิทาง) หรอืหากตอ้งการยืน่วซี่าแบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วราคา 1,500 บาท และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางคร ัง้อืน่ๆ ได ้และกรณียกเลกิ เดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ท ัง้ส ิน้ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์ (ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) โปรดทราบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้ ***ต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19. ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยีไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป)ได ้ตอ้งยืน่ค า ขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หมายเหต ุ 1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่ พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง นอ้ย 2หนา้เต็ม 3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์ 4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี ซา่ 5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา - กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular..th/) - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้ 11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง นอ้ย 2 อาทติย ์ 12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ ไทยเทา่นัน้ - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนือ่งจากผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ 1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม 1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 3. ใบอนุญาตการท างาน 4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้ 3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์ อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท (ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ **การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ **เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี **กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์) (MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... สถานภาพ โสด  แตง่งาน  หมา้ย  หยา่  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  จดทะเบยีน ชือ่คูส่มรส .................................................................................................................................... ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ ................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ ................................................................................................................................................. ..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ .................................................................................................................................................. ......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... (ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย  เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี............................. ถงึ วนัที่ ..............................เดอืน............................ปี............................ ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย  เคย โปรดระบุ ............................................................................................ เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี............................. ถงึ วนัที.่............................. เดอืน.............................ปี................................. รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... RELATION.................................................................................................................................. 2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................... RELATION.................................................................................................................................. หมายเหต ุ ** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท้า่นเกดิ ความไมส่ะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด)

02-013-5353