ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 2 วัน 1 คืน รหัสทัวร์ #6604

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน พระธาตุอินทร์แขวน บิน PG

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

Bangkok Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองหงสาวดี
วัดไจ้คะวาย
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน
เทพทันใจ/นัตโบโบยี
พระธาตุอินทร์แขวน
เมืองหงสาวดี
Package full banner desktop
  Back to top

MYANMAR พมา่ ไหวพ้ระสขุใจ ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2วนั 1คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G 1. สกัการะ 2 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวมอดอร ์ และพระธาตอุนิทรแ์ขวน 2. ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปูทีว่ดัไจค้ะวาย 3. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงบรเิวณวดัพระนอนยิม้หวาน 4. อิม่อรอ่ยกบัเมนกูุง้แมน่ า้ยา่ง 5. บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 6. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ รายละเอยีดการเดนิทาง วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย เจดยีช์เวมอดอว ์– พระราชวงับเุรงนอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน   KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว เจดยีไ์จ๊ปุ่ น–ยา่งกุง้–กรุงเทพฯ   AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 ทีน่ ัง่แบบ3-3 บรกิารน า้ด ืม่และอาหารรอ้นบน เครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั น า้หนกัสมัภาระ ขาไป - ขากลบั 20 กก. วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้–หงสาวด–ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร ์ พระราชวงับเุรงนอง – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 06.00 น.พรอ้มกนั ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 08.45น.ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่PG701 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 09.40 น.เดนิทางถงึ สนามบนิยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีพ่มา่ชา้กวา่ประเทศไทย ครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด(ีใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง)น าทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจ้ คะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที่ วดัแหง่นีไ้ด ้ กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) บา่ย จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ีเ้ป็นสญัลกัษณ์แหง่ความรุ่งโรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนยิมเรยีกวา่“พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคย ผา่นการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หักพังลง มาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่าสว่น ปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จดุอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลง มาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็น ศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันท บเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดย ถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระต าหนักทีป่ระทบับรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีด่โูดดเดน่ ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืงอร่ามทัง้ ภายนอกและภายใน จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็น แม่น ้าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้าทีม่คีวามสมัพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มน ้าทีก่วา้งใหญ่นีไ้ปตอ้ง แมท่ัพพม่า จนไดรั้บชยัชนะ จากนัน้น าทา่นเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ระหวา่งทาง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง (น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถึงจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ท ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตุอนิทร์ แขวน) ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั หลังอาหารค ่าเช ิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุอนิทรแ์ขวนซึง่เป็น นักพรตทีม่ี ความศกัดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนต์ ไดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณ ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จเ้ทีย่ว ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอื กันลม หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นทีน่ั่งมคีวาม เย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระ ธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้ จนัทรผ์มหอม นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” พกัที ่ KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL วนัทีส่องของการเดนิทาง พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น ยา่งกุง้– กรงุเทพฯ เชา้ตรู ่ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทศัน์ งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามา นานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศ นับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์ เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดย พระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ต่างจาก พระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาด ทีส่วยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ี้ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียง กองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึ ไดพ้บพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มีการ บรูณปฏสิังขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงาม ในปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทร์หอม ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิยั ขนาดใหญ ่มลีักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวาม งดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนอื), พระ โกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิตะวนัออก) และพระมหากสัสปะ (ทศิ ตะวนัตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูป แทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบรุุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิ พังทลายและไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ีม้ลีกัษณะสวยงามแตกตา่ง ไปจากองคอ์ืน่ๆสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 18.20น.ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 20.15 น.คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ ** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย **ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** พมา่ ไหวพ้ระ สขุใจ.. ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กมเีตยีงพกักบั ผูใ้หญ ่ 1 ทา่น เด็กไมม่มีเีตยีงพกั กบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 06-07 มกราคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 13-14 มกราคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 20-21 มกราคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 27-28 มกราคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 03-04 กมุภาพนัธ ์2561 9,991 9,991 9,991 2,000 10-11 กมุภาพนัธ ์2561 9,991 9,991 9,991 2,000 24-25 กมุภาพนัธ ์2561 9,991 9,991 9,991 2,000 03-04 มนีาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 10-11 มนีาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 17-18 มนีาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 24-25 มนีาคม 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 31 มนีาคม-1 เมษายน 2561 9,991 9,991 9,991 2,000 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 2,999 บาท / ทา่น *** *** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมชัน่ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น(ส าหรบัเดนิทาง ม.ค. 61-ม.ีค. 61)*** ***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** ** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ ** เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้ เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย(ตอ้งมฆีราวาสผูช้ายตดิตาม อยา่งนอ้ย 1 ทา่น) อตัราคา่บรกิารนีร้วม 1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่ เกนิจ านวนวนัจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกดิ อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก รดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ ท่าน และค่าบริการยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเร่งดว่น 6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (600 บาท/ทา่น/ทรปิ) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 % เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 48ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่ ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุ ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น ก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย อตัโนมตั ิ กรณียกเลกิการเดนิทาง 1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่ เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ขอ้มลูการเดนิทาง เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา เดนิทาง 3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉิน ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมีหอ้งพัก แบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) - ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง -หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้  รูปถา่ย - รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเท่าน ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช้ ไมไ่ด)้ และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป  ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย - พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเล่ม พาสปอรต์ดว้ย **ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหายหากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทาง บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั

02-013-5353