ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน เจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ บิน Myanmar Airways International เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เทพทันใจ/นัตโบโบยี เจดีย์โบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน คิมปูนแค้มป์ เมืองไจ้โท เมืองหงสาวดี ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน เจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ บิน Myanmar Airways International new
4.9 13

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน เจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ บิน Myanmar Airways International

ทัวร์พม่า

Myanmar Airways International Myanmar Airways International
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตะทาวน์ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | พระราชวังบุเรงนอง | วัดไจ้คะวาย | พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า

Myanmar Airways International Myanmar Airways International
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตะทาวน์ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | พระราชวังบุเรงนอง | วัดไจ้คะวาย | พระธาตุอินทร์แขวน
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระราชวังบุเรงนอง
วัดไจ้คะวาย
พระธาตุอินทร์แขวน
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่
 • เช้า

  • 08.00น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก(กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
  • 10.40น. ออกเดินทางจากสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 11.25น. ถึง สนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

  บ่าย

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง
  • นมัสการ พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง
  • เดินทางสู่ คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-3 ชม. ถึงคินปุนแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง
  • เดินทางถึง พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจ กับพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ที่นี่มีลักษณะเป็นก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป

  ค่ำ

  • รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อนหรือนั่งสมาธิที่บริเวณองค์พระธาตุตามอัธยาศัย
  • พักที่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
  ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

  เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งห่างจากย่างกุ้งไป 15 กิโลเมตร และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ แต่ก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองย่างกุ้ง

  Place Black Icon เมืองหงสาวดี
  เมืองหงสาวดี

  เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ หลังจากที่พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้เข้ามาทำพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยู่ในเขตของมอญอยู่ และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง

  Place Black Icon เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา
  เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา

  เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

  Place Black Icon เมืองไจ้โท
  เมืองไจ้โท

  เป็นเมืองเก่าที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ที่เป็นทั้ง ทุ่งนา ป่าเขา สัมผัสความเป็นธรรมชาติทำให้อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ

  Place Black Icon คิมปูนแค้มป์
  คิมปูนแค้มป์

  คิมปูนแค้มป์ เมือง ไจ้ก์โถ่ (Kyaik Tito) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ต้องเปลี่ยนถ่ายจากรถบัสท่องเที่ยวมาเป็นรถ 6 ล้อประจำทางที่วิ่งขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนที่อยู่บนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ต้องมาขึ้นรถที่นี่กันทุกคน หากจะเปรียบก็คล้ายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ ซึ่งเป็นท่ารถที่รับส่งผู้โดยสารเพื่อขึ้นไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ

  Place Black Icon พระธาตุอินทร์แขวน
  พระธาตุอินทร์แขวน

  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • ***อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย***
  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
  • นำท่านตักบาตร วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณรนับพันรูป (ถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา เช่น สมุด และเครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของภิกษุ สามเณร) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และเอก
  • นำชม พระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันยังขุดไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่า พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

  บ่าย

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
  • นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษ สร้างทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
  • จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสันโธ(ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
  • จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง
  • นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
  • จากนั้นชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว
  • นำทุกท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยังเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”

  ค่ำ

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGONหรือเทียบเท่า 3*

  Place Black Icon เมืองหงสาวดี
  เมืองหงสาวดี

  เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ หลังจากที่พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้เข้ามาทำพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยู่ในเขตของมอญอยู่ และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง

  Place Black Icon วัดไจ้คะวาย
  วัดไจ้คะวาย

  วัดไจ๊คะวาย อยู่ในเมืองหงสาวดี ห่างจากย่างกุ้งไปประมาณ 92 กม. วัดไจ้คะวาย ไม่ใช่วัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดีย์หรือพระพุทธรูปองค์โตสูงใหญ่ แต่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก อันโด่งดังของพม่า

  Place Black Icon พระราชวังบุเรงนอง
  พระราชวังบุเรงนอง

  พระเจ้าบุเรงนองมีรับสั่งให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหว่างที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประกัน พระเจ้าบุเรงนองจึงรับสั่งให้สร้างพระราชวังให้ยิ่งใหญ่ โดยกำแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พื้นที่ภายในกำแพงเมืองกว้างใหญ่มาก แม้แต่พระธาตุมุเตายังจัดเป็นส่วนหนึ่งในกำแพงเมืองพระราชวังบุเรงนองแห่งนี้

  Place Black Icon พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

  เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

  Place Black Icon เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  เจดีย์ไจ๊ปุ่น

  มีอายุราว 500 กว่าปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต้องสร้างหันไปทุกทิศนั้นก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัปนั่นเอง

  Place Black Icon วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี
  วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี

  เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจำลอง

  Place Black Icon พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น หนังสือ Guinness Book of Records ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูกุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย
  • จากนั้นนำท่านสักการะ โบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
  • จากนั้นนำทุกท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต

  บ่าย

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ สลัดกุ้งมังกร+ เป็ดปักกิ่ง
  • นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก
  • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  • 16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  ค่ำ

  • 18.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon เจดีย์โบตะทาวน์
  เจดีย์โบตะทาวน์

  หรือ วัดเทพทันใจ เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้ ก่อนองค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ ด้านฝาผนังใต้ฐานพระเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายองค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้

  Place Black Icon เทพทันใจ/นัตโบโบยี
  เทพทันใจ/นัตโบโบยี

  นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้

  Place Black Icon พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

  สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

  Place Black Icon ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต
  ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต

  หรือ ตลาดโบ่ซกอ่องซาน หรือ ตลาดโบจ๊ก ตลาดใหญ่และน่าเที่ยวที่สุดในกรุงย่างกุ้ง เดิมคือ “สก๊อตมาร์เก็ต” สร้างโดยชาวสก็อต ตลาดนี้ถือเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าซึ่งตลาดแห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรได้นานาชนิด

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
  ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

  เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งห่างจากย่างกุ้งไป 15 กิโลเมตร และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ แต่ก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองย่างกุ้ง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูสลัดกุ้งมังกร+ เป็ดปักกิ่ง
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP หรือเทียบเท่า
2 IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า
3 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
 • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขวีซ่า


 • ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทางจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า นับจากวันเดินทาง
   

หมายเหตุ


***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***

 • 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 • 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
   
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25USD
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประ-มาณ 300-500 จ๊าด
 • ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง)
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   

ทัวร์พม่า

Myanmar Airways International Myanmar Airways International
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | เจดีย์โบตะทาวน์ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | พระราชวังบุเรงนอง | วัดไจ้คะวาย | พระธาตุอินทร์แขวน
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว