ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบ บิน Thai AirAsia

ชมสถาปัตย์
รหัส 12710
ทัวร์กัมพูชา - นครวัด นครธม
3 วัน 2 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ปราสาทนครวัด
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทตาพรหม
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 600 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน