ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 6 วัน 3 คืน ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา(ชั้น 124) อาคารบุรจญ์อัลอาหรับ บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 14618
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ
6 วัน 3 คืน
ก.พ.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 32,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (เบิร์จ คาลิฟา)
ที่พักประธานาธิบดี
ที่พักประธานาธิบดี
มัสยิดหลวง
มัสยิดหลวง
ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
ตะลุยทัวร์ทะเลทราย
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน