ทัวร์อินเดีย เดลลี แคชเมียร์ 5 วัน 3 คืน เทือกเขากุลมาร์ค เขาพาฮาลแกม บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14936
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 30,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
กุลมาร์ค
กุลมาร์ค
สถานีเคเบิลคาร์ สู่ สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต
สถานีเคเบิลคาร์ สู่ สถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต
พาฮาลแกม
พาฮาลแกม
ล่องเรือซิคาร่า
ล่องเรือซิคาร่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน