ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน แกรนด์แคนยอน บิน China Airlines

ทั่วไป
รหัส 14951
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันตก
8 วัน 5 คืน
China Airlines
China Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน
อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน
ฮอร์สชูเบนด์
ฮอร์สชูเบนด์
แอนทีโลป แคนยอน
แอนทีโลป แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 7600 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน