ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 3 คืน ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ บิน Thai AirAsia X (Option B)

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15307
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า
6 วัน 3 คืน
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 5000 JPY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน