ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการสังเวชนียสถาน บิน Indigo Air

ทั่วไป
รหัส 15309
ทัวร์เนปาล - อินเดีย เนปาล
8 วัน 7 คืน
ก.พ.
Indigo Air
Indigo Air
เริ่มต้น 47,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
สถูปเจาคันธี
สถูปเจาคันธี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 2800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน