ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน ล่องเรือแม่น้ำคงคา นมัสการสังเวชนียสถาน บิน Indigo Air

ทั่วไป
รหัส 15311
ทัวร์เนปาล - อินเดีย เนปาล
6 วัน 5 คืน
Indigo Air
Indigo Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน
มหาปรินิพพานสถูป
มหาปรินิพพานสถูป
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
สถูปเจาคันธี
สถูปเจาคันธี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 2800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน