ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน ธัมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา เจาคันธีสถูป บิน Indigo Air

ทั่วไป
รหัส 15319
ทัวร์เนปาล - อินเดีย เนปาล
6 วัน 5 คืน
ธ.ค. ม.ค.
Indigo Air
Indigo Air
เริ่มต้น 37,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
มกุฎพันธนเจดีย์
มกุฎพันธนเจดีย์
เขาคิชชกูฎ
เขาคิชชกูฎ
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
ธรรมเมขสถูป
ธรรมเมขสถูป
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน