ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โตเกียว 7 วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15607
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต โตเกียว
7 วัน 4 คืน
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 59,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ห้างสรรพสินค้าโดราเอมอน
ห้างสรรพสินค้าโดราเอมอน
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ