ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ 7 วัน 4 คืน ทัชมาฮาล ป้อมอักรา ล่องเรือสิคารา บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15894
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย แคชเมียร์
7 วัน 4 คืน
ก.ค. ต.ค. ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 30,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ป้อมอักรา
ป้อมอักรา
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
ล่องเรือซิคาร่า
ล่องเรือซิคาร่า
เทือกเขากุลมาร์ค
เทือกเขากุลมาร์ค
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน